Program­in­di­ka­torer - Speci­fikt mål 1 Asyl

Mål 1 - Stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet, inbegripet dess externa dimension.

O.1.1 Antalet deltagare som får stöd


Beskrivning

 • Med deltagare avses en fysisk person som drar direkt nytta av ett projekt utan att vara ansvarig för att initiera eller både initiera och genomföra projektet.
 • För denna indikator och underindikatorer är en deltagare en tredjelandsmedborgare som ansökt om, har beviljats internationellt skydd eller som är berättigad till tillfälligt skydd.

Stöd inkluderar, utan att vara begränsat till, stöd till deltagare i enlighet med:

 • Direktiv 2013/32/EU om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (information om asylförfarande, tolkning, råd och rådgivning, läkarundersökning).
 • Direktiv 2013/33/EU om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (hälsovård som omfattar åtminstone akutvård och nödvändig behandling av sjukdomar och allvarliga psykiska störningar; tillgång till utbildningssystem; bostad, mat och kläder tillhandahålls in natura, eller som ekonomiska bidrag eller i kuponger, eller en kombination av de tre och en dagpenning).
 • Med rättsligt bistånd avses bistånd i den mening som avses i punkt 23 i ingressen och artiklarna 12 och 19-23 i direktiv 2013/32/EU om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd.
 • Utbildning för att öka anställbarheten hos en deltagare.

Mätning

 • Alla deltagare som rapporteras under någon av underindikatorerna måste också rapporteras under denna huvudindikator.
 • Om samma deltagare får olika former av stöd i projektet ska deltagaren endast rapporteras en gång under indikatorn.
 • När en deltagare medverkar i projektet första gången ska deltagaren registreras och rapporteras under denna indikator.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången.

Exempel på styrkande underlag

 • Uppgifter som ska sparas om deltagare (deltagarförteckning): Unik identifierare (exempelvis person-, LMA- eller Samordningsnummer), Kön, Ålder (födelsedatum), Datum för när individen startade i projektet, Datum för när individen slutade i projektet, Kontaktinformation till individen inkl. för- och efternamn, Ensamkommande barn (Ja/Nej), Inte EU-medborgare eller EES-medborgare.

O.1.1.1 Varav antalet deltagare som fått rättsligt bistånd

Beskrivning

 • För denna underindikator är en deltagare en tredjelandsmedborgare som ansökt om internationellt skydd, har beviljats internationellt skydd eller som är berättigad till tillfälligt skydd.
 • Med rättsligt bistånd avses bistånd i den mening som avses i punkt 23 i ingressen och artiklarna 12 och 19-23 i direktiv 2013/32/EU om gemensamma förfaranden för beviljande och återkallande av internationellt skydd. I princip utesluter det rättsligt bistånd som ges för andra ändamål, t.ex. relaterade till arbets- eller civilrättsliga ärenden utom när det är nödvändigt för att efterleva medlemsstaternas skyldigheter enligt direktiv 2013/32/EU. Inom denna indikator ska rättsligt bistånd vara personligt stöd som ges till en individ. Rättsligt bistånd som ges genom t.ex. tryckt material, utskick eller vid ett gruppevenemang ska inte räknas mot denna indikator.

Mätning

 • Eftersom detta är en underindikator till huvudindikatorn "Antalet deltagare som får stöd" ska samma deltagare också rapporteras under huvudindikatorn.
 • Om samma deltagare får olika former av rättsligt bistånd i samma projekt ska deltagaren endast rapporteras en gång under denna indikator.
 • När en deltagare medverkar i projektet första gången ska deltagaren registreras och rapporteras under denna indikator.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången

Exempel på styrkande underlag

 • Deltagarlista för närvaro som är spårbar till deltagarförteckningen.

O.1.1.2 Varav antalet deltagare som fått andra typer av stöd, inklusive information och bistånd för hela asylförfarandet

Beskrivning

 • För denna underindikator är en deltagare en tredjelandsmedborgare som ansökt om internationellt skydd, har beviljats internationellt skydd eller som är berättigad till tillfälligt skydd.
 • Alla deltagare som inte rapporteras mot underindikatorn ”O.1.1.1 varav antalet deltagare som fått rättsligt bistånd” ska rapporteras mot denna underindikator.

Mätning

 • Eftersom detta är en underindikator till huvudindikatorn "Antalet deltagare som får stöd" ska samma deltagare rapporteras även under huvudindikatorn.
 • Om samma deltagare får olika former stöd i samma projekt ska deltagaren endast rapporteras en gång under denna indikator.
 • När en deltagare medverkar i projektet första gången ska deltagaren registreras och rapporteras under denna indikator.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången.

Exempel på styrkande underlag

 • Deltagarlista för närvaro som är spårbar till deltagarförteckningen.

O.1.1.3 Varav antalet utsatta personer som fått stöd

Beskrivning

 • För denna underindikator är en deltagare en tredjelandsmedborgare som ansökt om internationellt skydd eller har beviljats internationellt skydd.
 • Huvudregeln är att projekt ska rapportera ensamkommande barn, minderåriga samt äldre ( under 18 år eller över 60 år) mot denna indikator.
 • Det finns emellertid möjligheter för projekt att rapportera övriga deltagare som anses vara utsatta personer i enlighet med direktiv 2013/33/EU mot denna indikator. Om ni planerar att rapportera deltagare från flera utsatta grupper rekommenderar vi att ni stämmer av det med Migrationsverket innan ni ansöker om stöd. I direktiv 2013/33/EU anges följande grupper av utsatta personer:
  • minderåriga (under 18 år),
  • ensamkommande barn,
  • funktionshindrade,
  • äldre (över 60 år),
  • gravida,
  • ensamstående föräldrar med underåriga barn,
  • offer för människohandel,
  • personer som lider av allvarliga sjukdomar,
  • personer med psykiska störningar,
  • personer som utsatts för tortyr, våldtäkt eller andra allvarliga former av psykologiskt, fysiskt eller sexuellt våld, t.ex. kvinnlig könsstympning.

Mätning

 • Eftersom detta är en underindikator till huvudindikatorn "Antal deltagare som får stöd", ska samma deltagare rapporteras även under huvudindikatorn.
 • Om samma deltagare får olika former stöd i samma projekt ska deltagaren endast rapporteras en gång under denna indikator.
 • När en deltagare medverkar i projektet första gången ska deltagaren registreras och rapporteras under denna indikator.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången.

Exempel på styrkande underlag

 • Ska framgå av deltagarförteckningen

O.1.2 Antalet deltagare i utbildningsverksamheter

Beskrivning

 • Med deltagare avses en fysisk person som drar direkt nytta av ett projekt utan att vara ansvarig för att initiera eller både initiera och genomföra projektet.
 • I denna indikator avses en deltagare som arbetar professionellt inom asylområdet. En deltagare kan arbeta för alla typer av organisationer, t.ex. offentlig förvaltning, ideell organisation.
 • Indikatorn täcker utbildningsaktiviteter om alla ämnen som är relevanta inom det specifika målet.

Mätning

 • När en deltagare medverkar i projektet första gången ska deltagaren registreras och rapporteras under denna indikator.
 • Om samma deltagare får olika former av stöd i projektet ska deltagaren endast rapporteras en gång under indikatorn.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången.

Exempel på styrkande underlag

 • Uppgifter som ska sparas om deltagare (deltagarförteckning): Unik identifierare (Person-, LMA- eller Samordningsnummer), Kön, Ålder (födelsedatum), Datum för när individen startade i projektet, Datum för när individen slutade i projektet, Kontaktinformation för individen inkl. för- och efternamn.
 • Deltagar-/närvarolista från utbildningsverksamheter.

R.1.5 Antalet deltagare som anser att utbildningsverksamheten är användbar i deras arbete

Beskrivning

 • Med deltagare avses en fysisk person som drar direkt nytta av ett projekt utan att vara ansvarig för att initiera eller både initiera och genomföra projektet.
 • I denna indikator avser en deltagare en deltagare som arbetar professionellt inom asylområdet. En deltagare kan arbeta för alla typer av organisationer, t.ex. inom offentlig förvaltning eller i en ideell organisation.
 • För att avgöra om en deltagare anser att utbildningen är användbar måste varje deltagare tillfrågas om sin åsikt efter varje utbildning inom samma projekt.

Mätning

 • Omedelbart efter att en deltagare har fått utbildningen ska deltagarens resultat registreras och rapporteras under denna indikator.
 • Endast de som svarat att utbildningsverksamheten är användbar i deras arbete ska rapporteras under indikatorn.
 • Om en deltagare deltar i flera utbildningsaktiviteter inom samma projekt, bör följande steg vidtas för att registrera data:
 1. registrera resultatet för varje deltagares utvärdering omedelbart efter att deltagaren avslutat varje utbildningsaktivitet.
 2. beräkna det totala resultatet för varje deltagare genom att fastställa genomsnittet av de individuella resultaten som rapporterats under punkt 1 ovan. Detta steg utförs när projektet avslutas,
 3. om det genomsnittliga resultatet för deltagaren är positivt, rapportera det under indikatorn. Det genomsnittliga resultatet anses vara positivt när majoriteten av svaren (över 50 %) från deltagaren angav att utbildningen var användbar för deltagarens arbete. Om det totala resultatet är 50:50 (t.ex. två positiva och två negativa svar), ska det senast registrerade resultatet rapporteras för denna deltagare.
 4. deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången.

Exempel: En deltagare deltar i 4 utbildningsaktiviteter/kurser i samma projekt.

 • Deltagaren har angett att 3 av 4 utbildningsaktiviteter har varit användbara i deras arbete (genomsnitt 75% positivt). Deltagaren ska rapporteras mot indikatorn.
 • Deltagaren har angett att 1 av 4 utbildningsaktiviteter har varit användbara i deras arbete (genomsnitt 25% positivt). Deltagaren ska inte rapporteras mot indikatorn.
 • Deltagaren har angett att 2 av 4 utbildningsaktiviteter har varit användbara i deras arbete (genomsnitt 50% positivt).
  • I det senaste registrerade resultatet angav deltagaren att denna ansåg att utbildningsaktiviteten var användbar i deras arbete. Deltagaren ska rapporteras mot indikatorn.
  • I det senaste registrerade resultatet angav deltagaren att utbildningen inte var användbar i deras arbete. Deltagaren ska inte rapporteras mot indikatorn.

Exempel på styrkande underlag

 • Självuppskattningsenkäter
 • Sammanställning av resultat från självuppskattningsenkäter

R.1.6 Antalet deltagare som tre månader efter verksamheten rapporterat att de utnyttjar de färdigheter och kompetenser som de förvärvat under utbildningen

Beskrivning

 • Med deltagare avses en fysisk person som drar direkt nytta av ett projekt utan att vara ansvarig för att initiera eller både initiera och genomföra projektet.
 • I denna indikator avser en deltagare någon som arbetar professionellt inom asylområdet. En deltagare kan arbeta för alla typer av organisationer, t.ex. inom offentlig förvaltning eller i en ideell organisation.
 • För att avgöra om en deltagare anser att de utnyttjar de färdigheter och kompetenser som de förvärvat under utbildningsverksamheten måste varje deltagare tillfrågas om sin åsikt 3-6 månader efter det att deltagaren fått varje utbildning i projektet.

Mätning

 • Mellan 3-6 månader efter att en deltagare har fått utbildningen ska deltagarens resultat från självuppskattningsenkäten registreras och rapporteras under denna indikator
 • Om en deltagare deltar i flera utbildningsaktiviteter inom samma projekt, bör följande steg vidtas för att registrera data:
 1. registrera resultatet för varje deltagare omedelbart efter att deltagaren avslutat varje träningsaktivitet.
 2. beräkna det totala resultatet för varje deltagare genom att fastställa genomsnittet av de individuella resultaten som rapporterats under punkt 1 ovan. Detta steg utförs när projektet avslutas,
 3. Om det totala resultatet för deltagaren är positivt, rapportera det under indikatorn. Det övergripande resultatet anses vara positivt när majoriteten av svaren (> 50 %) från deltagaren angav att utbildningen var användbar för hans/hennes arbete. Om det totala resultatet är 50:50 (t.ex. två positiva och två negativa svar), ska det senast registrerade resultatet rapporteras som totalt resultat för denna deltagare.

Exempel: En deltagare deltar i 4 utbildningsaktiviteter/kurser i samma projekt.

 • Deltagaren har angett att 3 av 4 utbildningsaktiviteter har varit användbara i deras arbete (genomsnitt 75% positivt). Deltagaren ska rapporteras mot indikatorn.
 • Deltagaren har angett att 1 av 4 utbildningsaktiviteter har varit användbara i deras arbete (genomsnitt 25% positivt). Deltagaren ska inte rapporteras mot indikatorn.
 • Deltagaren har angett att 2 av 4 utbildningsaktiviteter har varit användbara i deras arbete (genomsnitt 50% positivt).
 • I det senaste registrerade resultatet angav deltagaren att denna ansåg att utbildningsaktiviteten var användbar i deras arbete. Deltagaren ska rapporteras mot indikatorn.

I det senaste registrerade resultatet angav deltagaren att utbildningen inte var användbar i deras arbete. Deltagaren ska inte rapporteras mot indikatorn. 

Exempel på styrkande underlag

 • Självuppskattningsenkät
 • Sammanställning av resultat från självuppskattningsenkät

O.1.3 Antalet nyinrättade platser vid mottagningsinfrastrukturer i enlighet med unionens regelverk


Beskrivning

 • Mottagningsinfrastruktur betyder:
  • Boendecenter eller platser som används som kollektivboende för sökande, lokaler som används som boende för sökande eller privata hus, lägenheter, hotell eller andra lokaler anpassade som boende för asylsökande.
  • Mottagningsinfrastrukturen kan även användas för personer som beviljats internationellt skydd eller personer som har rätt till tillfälligt skydd under övergångsperioden under en begränsad tid, innan de förses med ett boende utanför mottagningsinfrastrukturen.
  • Alla boendecenter eller platser som är specialiserade som boende för minderåriga eller på annat boende lämpligt för minderåriga i enlighet med unionens regelverk.
 • I denna indikator avser en plats i privata hus, lägenheter eller hotell eller andra lokaler under privat ägande en plats för vilken stödmottagaren har slutit ett långtidskontrakt med ägaren. Ett långtidskontrakt innebär ett kontrakt på minst tre år. Indikatorn omfattar nyinrättade platser och inte förbättringar av befintliga platser.
 • Med plats avses en säng eller sovplats i en mottagningsinfrastruktur med tillgång till alla minimitjänster i enlighet med direktiv 2013/33/EU

Mätning

 • Boendeplatsen ska rapporteras när den kan tas i bruk av stödmottagaren.
 • Platsen ska vara identifierbar och gå att spåra, en plats kan enbart rapporteras en gång under indikatorn.

Exempel på styrkande underlag

 • Sammanställning över antalet nyinrättade platser samt identifiering av platserna.
 • Dokumentation så som avtal som styrker att platsen är nyinrättad och vilka platser det rör.
 • Platsen ska kunna visas upp vid kontroll på plats.

O.1.3.1 Varav antalet nyinrättade platser för ensamkommande barn

Beskrivning

 • Eftersom detta är en underindikator till huvudindikatorn "O.1.3 Antalet nyinrättade platser vid mottagningsinfrastrukturer i enlighet med unionens regelverk", ska samma plats rapporteras även under huvudindikatorn.
 • Med ensamkommande barn avses en minderårig som anländer till medlemsstaternas territorium utan sällskap av en vuxen som är ansvarig för honom eller henne, oavsett om det är enligt lag eller praxis i den berörda medlemsstaten, och så länge som han eller hon inte faktiskt tas in i vård av en sådan person. Det omfattar även en minderårig som lämnas utan medföljande vuxen efter att han eller hon har rest in på medlemsstaternas territorium.
 • Med minderårig avses en tredjelandsmedborgare eller en statslös person under 18 år. (Artikel 2 direktiv 2013/33/EU och Artikel 2(f) Rådet direktiv 2001/55/EC)
 • Med platser för ensamkommande barn avses varje boendecenter eller plats som är specialiserad som boende för minderåriga eller på annat boende som är lämpligt för minderåriga. I artikel 24.2 i direktiv 2013/33/EU anges särskilda krav på platser för ensamkommande barn.
 • Indikatorn omfattar nyinrättade platser i linje med unionens regelverk och inte förbättringar av befintliga platser.
 • Med plats avses en säng eller sovplats i en mottagningsinfrastruktur med tillgång till alla minimitjänster i enlighet med direktiv 2013/33/EU.
 • Platsen ska enbart vara avsedd för användning av ensamkommande barn.

Mätning

 • Boendeplatsen ska rapporteras när denna kan tas i bruk av stödmottagaren.
 • Platsen ska vara identifierbar och gå att spåra, en plats ska enbart rapporteras en gång mot indikatorn.

Exempel på styrkande underlag

 • Sammanställning över antalet nyinrättade platser samt identifiering av platserna.
 • Dokumentation så som avtal som styrker att platsen är nyinrättad och vilka platser det rör.
 • Det måste gå att härleda vilka platser det rör och dokumentation ska finnas som styrker att platserna enbart används för ensamkommande barn.
 • Platsen ska kunna visas upp vid kontroll på plats.

O.1.4 Antalet renoverade/moderniserade platser vid mottagningsinfrastrukturer i enlighet med unionens regelverk

Beskrivning

 • Mottagningsinfrastruktur betyder:
  • Renovera/modernisera innebär att förbättra skicket för befintliga platser i mottagningsinfrastrukturen, inklusive genom reparationer.
  • För renoveringar/moderniseringar som inte kan hänföras till enskilda platser (t.ex. i gemensamma utrymmen) redovisas alla platser som renoverade som drar direkt nytta av renoveringen/moderniseringen.
  • Med plats avses en säng eller sovplats i en mottagningsinfrastruktur med tillgång till alla minimitjänster i enlighet med direktiv 2013/33/EU.

Mätning

 • En plats ska rapporteras mot indikatorn när renoveringen färdigställts.
 • En plats ska enbart rapporteras en gång mot indikatorn.
 • Om det gäller en renovering av t.ex. gemensamma utrymmen ska de platser som påverkas av renoveringen eller reparationerna rapporteras.
 • Om en plats tidigare rapporterats under indikatorn ska denna inte tas upp på nytt om den påverkas av renoveringar eller reparationer av gemensamma utrymmen.

Exempel på styrkande underlag

 • Sammanställning över renoverade/moderniserade platser samt identifiering av platserna.
 • Platsen ska vara identifierbar och gå att spåra.
 • Det ska framgå vad som gjorts för att renovera och modernisera platserna.
 • Dokumentation genom före- och efterbilder.
 • Ska kunna visas upp vid kontroll på plats.
 • Om det gäller renoveringar av gemensamma utrymmen ska projektet spara dokumentation, som påvisar att de rapporterade platserna påverkas av renoveringen. Det kan exempelvis vara planritningar eller liknande som visar hur platserna är anslutna till det gemensamma utrymmet.

O.1.4.1 Varav antal renoverade eller moderniserade platser för ensamkommande barn

Beskrivning

 • Eftersom detta är en underindikator till huvudindikatorn "O.1.4 Antalet renoverade/moderniserade platser vid mottagningsinfrastrukturer i enlighet med unionens regelverk", ska samma plats rapporteras även under huvudindikatorn.
 • Mottagningsinfrastruktur avser varje boendecenter eller plats som är specialiserade för boende för minderåriga eller på annat boende som är lämpligt för minderåriga i enlighet med unionens regelverk. I artikel 24.2 i direktiv 2013/33/EU anges särskilda krav på platser för ensamkommande barn.
 • Med platser för ensamkommande barn avses varje boendecenter eller plats som är specialiserad på boende för minderåriga eller på annat boende som är lämpligt för minderåriga. I artikel 24.2 i direktiv 2013/33/EU anges särskilda krav på platser för ensamkommande barn.
 • Med ensamkommande barn avses en minderårig som anländer till medlemsstaternas territorium utan medföljande vuxen med ansvar för honom eller henne, oavsett om det är enligt lag eller praxis i den berörda medlemsstaten, och så länge som han eller hon inte effektivt tas om hand av en sådan person. Det omfattar även en minderårig som lämnas utan medföljande vuxen efter att han eller hon har rest in på medlemsstaternas territorium.
 • Med minderårig avses en tredjelandsmedborgare eller en statslös person under 18 år. (Artikel 2 direktiv 2013/33/EU och Artikel 2(f) Rådet direktiv 2001/55/EC)
 • Renovera/modernisera innebär att förbättra skicket för befintliga platser i mottagningsinfrastruktur.
 • För renoveringar/moderniseringar som inte kan hänföras till enskilda platser (t.ex. i gemensamma utrymmen) redovisas alla platser som renoverade/moderniserade så länge alla platser i berörda anläggningar drar direkt nytta av renoveringen och upprustningen.
 • Med plats avses en säng eller sovplats i en mottagningsinfrastruktur med tillgång till alla minimitjänster i enlighet med direktiv 2013/33/EU.

Mätning

 • En plats ska rapporteras mot indikatorn när renoveringen färdigställts.
 • En plats ska enbart rapporteras en gång mot indikatorn.
 • Om det gäller en renovering av t.ex. gemensamma utrymmen ska de platser som påverkas av renoveringen eller reparationerna rapporteras.
 • Om en plats tidigare rapporterats under indikatorn ska denna inte tas upp på nytt om den påverkas av renoveringar eller reparationer av gemensamma utrymmen.

Exempel på styrkande underlag

 • Platsen ska vara identifierbar och gå att spåra.
 • Det ska framgå vad som gjorts för att renovera och modernisera platserna.
 • Dokumentation genom före- och efterbilder.
 • Ska kunna visas upp vid kontroll på plats.
 • Om det gäller reparationer av gemensamma utrymmen ska projektet spara dokumentation, som påvisar att de rapporterade platserna påverkas av renoveringen. Det kan exempelvis vara planritningar eller liknande som visar hur platserna är anslutna till det gemensamma utrymmet.
 • Det måste gå att härleda vilka platser det rör och dokumentation ska finnas som styrker att platserna enbart används för ensamkommande barn

Sidan senast uppdaterad: