Program­in­di­ka­torer - Speci­fikt mål 3 Återvändande

Mål 3 - Bidra till kampen mot irreguljär migration, stärka ett ändamålsenligt, säkert och värdigt återvändande och återtagande samt främja och bidra till en faktisk inledande återintegrering i tredjeländer.

O.3.1 Antalet deltagare i utbildningsverksamheter


Beskrivning

 • Med deltagare avses en fysisk person som drar direkt nytta av ett projekt utan att vara ansvarig för att initiera eller både initiera och genomföra projektet.
 • I denna indikator avser en deltagare personer som arbetar professionellt med att motverka irreguljär migration och med återvändande till tredjeländer (personal).
 • En deltagare kan arbeta för vilken typ av organisation som helst, t.ex. offentlig förvaltning, ideell organisation etc.
 • Indikatorn täcker utbildning i alla ämnen som är relevanta för det specifika målet.

Mätning

 • När en deltagare medverkar i projektet första gången kan deltagaren registreras och rapporteras mot denna indikator.
 • Om samma deltagare medverkar i olika utbildningsaktiviteter inom samma projekt ska deltagaren rapporteras endast en gång i projektet.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången.

Exempel på styrkande underlag

 • Uppgifter som ska sparas om deltagare (deltagarförteckning): Unik identifierare (Person-, LMA- eller Samordningsnummer), Kön, Ålder (födelsedatum), Datum för när individen startade i projektet, Datum för när individen slutade i projektet, Kontaktinformation för individen inkl. för- och efternamn.
 • Deltagarlista från utbildningsverksamheter.

O.3.2 Antalet inköpta utrustningar, inklusive antalet inköpta eller uppdaterade IKT-system


Beskrivning

 • Med utrustning avses varje materiell tillgång till vilken ett inventeringsnummer tilldelats enligt nationella regler.
 • Ett IKT-system (informations- och kommunikationsteknik) inkluderar hårdvara, mjukvara och data.
 • Uppdatering av IKT-system omfattar alla modifieringar av IKT-systemet för att korrigera fel, förbättra prestanda och andra attribut eller uppgradera hårdvaran.
  • Exempel på IKT-system: IT-system som täcker hela migrationsprocessen från första kontakt/identifiering till återvändande eller verktyg för återintegreringsstöd (Reintegration Assistance Tool) inom området återintegrering.
 • Denna indikator täcker mjukvara inklusive licenser och uppgraderingar av IKT-system. Denna indikator omfattar även utrustning som hyrs eller leasas.

Mätning

 • Utrustningen kan rapporteras mot indikatorn när denna köpts in och levererats. Lägg till att bara rapportera en gång trots inköp/hyra/lease och senare uppdatera.

Exempel på styrkande underlag

 • Sammanställning där det går att identifiera inköpt utrustning eller dokumentation som visar vad som uppdaterats i IKT-systemet.
 • När det gäller licenser och mjukvara ska underlag för inköpet kunna visas upp om det inte kan verifieras på andra sätt.
 • Kontroll på plats eller digital kontroll, den förvaltande myndigheten dokumenterar i sin granskning.

O.3.3 Antalet återvändande personer som fått återintegreringsstöd


Beskrivning

 • En återvändande är en tredjelandsmedborgare som lämnat en medlemsstats territorium och återvänt till ett tredjeland frivilligt eller som har avlägsnats.
 • Återintegreringsstöd innebär stöd antingen kontant, in natura, personligt stöd eller kombinerat, som ett värdland tillhandahåller en återvändande, i syfte att hjälpa den återvändande att leva ett självständigt liv efter återvändandet.

Mätning

 • När en deltagare medverkar i projektet första gången kan deltagaren registreras och rapporteras mot denna indikator.
 • Om samma deltagare får olika former av stöd i projektet ska deltagaren endast rapporteras en gång mot indikatorn.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången.

Exempel på styrkande underlag

 • Uppgifter som ska sparas om deltagare (deltagarförteckning): Unik identifierare (Person-, LMA- eller Samordningsnummer), Kön, Ålder (födelsedatum), Datum för när individen startade i projektet, Datum för när individen slutade i projektet, För- och efternamn.

R.3.6 Antalet återvändande personer som återvänt frivilligt

Beskrivning

 • Frivillig avser en frivillig avresa i enlighet med skyldigheten att återvända inom den tidsfrist som fastställts för detta ändamål i återvändandebeslutet. I denna indikator avses med återvändande en tredjelandsmedborgare som har lämnat en medlemsstats territorium.

Mätning

 • Direkt efter att personen har återvänt kan personen registreras och rapporteras under denna indikator.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången.

Exempel på styrkande underlag

 • Sammanställning på vilka som återvänt frivilligt.
 • Uppgifter som ska sparas om deltagare (deltagarförteckning): Unik identifierare (Person-, LMA- eller Samordningsnummer), Kön, Ålder (födelsedatum).

R.3.7 Antalet återvändande personer som avlägsnats

Beskrivning

 • I denna indikator avser en återvändande en tredjelandsmedborgare som avlägsnats.
 • Med avlägsnande avses verkställigheten av skyldigheten att återvända för tredjelandsmedborgare som saknar rätt att vistas i EU, det vill säga den fysiska transporten ut ur EU-medlemsstaten i enlighet med definitionen i artikel 3.5 i direktiv 2008/115/EG.

Mätning

 • Direkt efter att personen avlägsnats kan personen registreras och rapporteras under denna indikator.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången.

Exempel på styrkande underlag

 • Sammanställning på vilka som avlägsnats.
 • Uppgifter som ska sparas om deltagare (deltagarförteckning): Unik identifierare (Person-, LMA- eller Samordningsnummer), Kön, Ålder (födelsedatum).

O.3.4 Antalet inrättade platser i förvarsenheter

Beskrivning

 • Med förvarsenhet menas en specialiserad anläggning för att kvarhålla en tredjelandsmedborgare som är föremål för återvändandeförfaranden, i syfte att förbereda återvändandet och/eller både initiera och genomföra avlägsnandet, särskilt när:
  • a) det finns en risk för att personen avviker, eller
  • b) den berörda tredjelandsmedborgaren undviker eller försvårar förberedelserna för återvändandet eller avlägsnandet.
 • En inrättad plats innebär en ny plats, som inte existerade tidigare för detta ändamål (t.ex. en ”inrättad plats” anses vara en plats i en byggnad som tidigare inte använts som en förvarsenhet för att kvarhålla tredjelandsmedborgare). Det inkluderar inte renovering.
 • Med plats avses en säng eller sovplats på en förvarsenhet i enlighet med tillämpligt EU-regelverk

Mätning

 • Platsen ska rapporteras när denna kan tas i bruk av stödmottagaren.
 • Platsen ska vara identifierbar och gå att spåra, en plats ska enbart rapporteras en gång under indikatorn.

Exempel på styrkande underlag

 • Sammanställning över antalet inrättade platser samt identifiering av platserna. Det måste gå att härleda vilka platser det rör.
 • Ska kunna visas upp vid kontroll på plats.

O.3.5 Antalet moderniserade eller renoverade platser i förvarsenheter

Beskrivning

 • Med förvarsenhet menas en specialiserad anläggning för att kvarhålla en tredjelandsmedborgare som är föremål för återvändandeförfaranden, i syfte att förbereda återvändandet och/eller både initiera och genomföra avlägsnandet, särskilt när:
  • a) det finns en risk för att personen avviker, eller
  • b) den berörda tredjelandsmedborgaren undviker eller försvårar förberedelserna för återvändandet eller avlägsnandet.
 • Moderniserad/renoverad innebär att förbättra skicket av befintliga platser i förvar, inklusive genom reparationer.
 • För moderniseringar/renoveringar som inte kan hänföras till enskilda platser (t.ex. i gemensamma utrymmen) redovisas alla platser som moderniserade/renoverade så länge alla platser i berörda anläggningar har direkt nytta av moderniseringen/renoveringen.
 • Med plats avses en säng eller sovplats i en förvarsenhet i enlighet med tillämpligt EU-regelverk

Mätning

 • En plats ska rapporteras mot indikatorn när renoveringen färdigställts.
 • Platsen ska vara identifierbar och gå att spåra, en plats ska enbart rapporteras en gång mot indikatorn.
 • Om det gäller en renovering av t.ex. gemensamma utrymmen ska de platser som påverkas av renoveringen eller reparationerna rapporteras.
 • Om en plats tidigare rapporterats under indikatorn ska denna inte tas upp på nytt om den påverkas av renoveringar eller reparationer.

Exempel på styrkande underlag

 • Sammanställning över renoverade/moderniserade samt identifiering av platserna.
 • Det ska framgå vad som gjorts för att renovera och modernisera platserna.
 • Dokumentation genom före- och efterbilder.
 • Ska kunna visas upp vid kontroll på plats.

R.3.8 Antalet återvändande personer i alternativ till förvar

Beskrivning

 • Denna indikator omfattar tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU och för vilka alternativa åtgärder till frihetsberövande tillämpas för att förhindra att tredjelandsmedborgaren avviker och/eller håller sig undan eller förhindrar återvändandet, i enlighet med relevanta bestämmelser i direktiv 2008/115 om gemensamma normer och förfaranden iför återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna.
 • Alternativ till frihetsberövande innebär icke-frihetsberövande åtgärder som används för att övervaka och/eller begränsa rörligheten för tredjelandsmedborgare.
 • Alternativ till frihetsberövande skulle också kunna innebära till exempel mottagningsanläggningar med extra övervakningssystem (som in- och utregistreringssystem) eller rapporteringsskyldighet (som utegångsförbud).

Mätning

 • När en deltagare medverkar i projektet första gången kan deltagaren registreras och rapporteras mot denna indikator.
 • Om samma person är föremål för olika former av alternativ till förvar ska deltagaren endast rapporteras en gång i projektet.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången.

Exempel på styrkande underlag

 • Sammanställning på återvändande personer i alternativ till förvar.
 • Uppgifter som ska sparas om deltagare (deltagarförteckning): Unik identifierare (Person-, LMA- eller Samordningsnummer), Kön, Ålder (födelsedatum).

Sidan senast uppdaterad: