Program­in­di­ka­torer - Speci­fikt mål 2 Laglig migration och integration

Mål 2 - Stärka och utveckla laglig migration till medlemsstaterna i enlighet med deras ekonomiska och sociala behov samt främja och bidra till en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare.

O.2.1 Antalet deltagare som omfattas av åtgärder före avresa


Beskrivning

 • Med deltagare avses en fysisk person som drar direkt nytta av ett projekt utan att vara ansvarig för att initiera eller initiera och genomföra projektet.
 • I denna indikator är en deltagare en tredjelandsmedborgare.
 • En åtgärd före avresa innebär allt integrationsstöd som äger rum i ett tredjeland före inresa till EU i linje med EU:s regelverk om laglig migration Exempel på aktiviteter:
  • språkutbildning,
  • tillhandahållande av information om det framtida värdsamhället eller
  • andra åtgärder som är specifikt relaterade till situationen för personen och den rättsliga grunden som ska tillämpas (familjeåterförening, arbete, studier etc.)

Mätning

 • När en deltagare medverkar i projektet första gången ska deltagaren registreras och rapporteras under denna indikator.
 • Om samma deltagare får olika former av stöd i projektet ska deltagaren endast rapporteras en gång under indikatorn.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången.

Exempel på styrkande underlag

 • Uppgifter som ska sparas om deltagare (deltagarförteckning): Unik identifierare (Person-, LMA- eller Samordningsnummer), Kön, Ålder (födelsedatum), Datum för när individen startade i projektet, Datum för när individen slutade i projektet, Kontaktinformation för individen inkl. för- och efternamn, Ensamkommande barn (Ja/Nej), Inte EU-medborgare eller EES-medborgare. 

O.2.2 Antalet lokal och regionala myndigheter som fått stöd för att genomföra integrationsåtgärder

Beskrivning

 • Med lokal och regional myndighet avses en offentlig myndighet som inte ingår i den centrala/statliga förvaltningen/regeringen.
 • Mot denna indikator ska lokala och regionala myndigheter som tar del av AMIF-stödet i ett integrationsprojekt rapporteras (inklusive projektpartners). Notera att stödmottagaren inte ska rapporteras mot denna indikator eftersom de inkluderas i en indikator O.2.7 Antalet integrationsprojekt där lokala och regionala myndigheter är bidragsmottagare.
 • "Stöd" kräver att en lokal eller regional myndighet har dragit direkt nytta av AMIF-finansiering för att genomföra integrationsåtgärder i ett projekt avsett för regionala och/eller lokala myndigheter. Detta inkluderar t.ex. utbildning, kapacitetsuppbyggnad och nätverkande.
 • I denna indikator avses med integrationsåtgärder åtgärder som är skräddarsydda för behoven hos tredjelandsmedborgare som i regel genomförs i de tidiga stadierna av integrationen, och horisontella åtgärder som stöder medlemsstaternas kapacitet på integrationsområdet, inklusive i prioriteringen av områden som identifierats i EU:s handlingsplan för integration och inkludering 2021–2027. Stödet bör syfta till att bygga upp medlemsstaternas kapacitet att utveckla integrationsstrategier, stärka utbyte och samarbete och främja kontakt, konstruktiv dialog och acceptans mellan tredjelandsmedborgare och det mottagande samhället.

Mätning

 • En organisation ska registreras när stödet har givits till organisationen.

Exempel på styrkande underlag

 • Sammanställning Unik identifierare (namn på lokal- och regional myndighet och organisationsnummer).

O.2.3 Antalet deltagare som får stöd

Beskrivning

 • Med deltagare avses en fysisk person som drar direkt nytta av ett projekt utan att vara ansvarig för att initiera eller både initiera och genomföra projektet.
 • I denna indikator är en deltagare en tredjelandsmedborgare

Stöd till deltagare kan exempelvis vara, utan att vara begränsad till:

 • Språkkurs,
 • Samhällsorientering,
 • Social orienteringsvägledning inklusive mentorskap,
 • Stöd för att få tillgång till grundläggande tjänster som hälsa/boende t.ex. genom tolkning,
 • Personlig professionell vägledning,
 • Stöd för att få kvalifikationer eller färdigheter som förvärvats i ett tredjeland erkända eller bedömda,
 • Stöd för att ansöka om status som varaktigt bosatt i enlighet med direktiv 2003/109/EG,
 • Juridisk rådgivning.

Mätning

 • När en deltagare medverkar i projektet första gången ska deltagaren registreras och rapporteras mot denna indikator.
 • Om samma deltagare får olika former av stöd i projektet ska deltagaren endast rapporteras en gång under indikatorn. Samma deltagare kan däremot rapporteras mot flera underindikatorer.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången.

Exempel på styrkande underlag

 • Uppgifter som ska sparas om deltagare (deltagarförteckning): Unik identifierare (Person-, LMA- eller Samordningsnummer), Kön, Ålder (födelsedatum), Datum för när individen startade i projektet, Datum för när individen slutade i projektet, Kontaktinformation för individen inkl. för- och efternamn, Inte EU-medborgare eller EES-medborgare. Av deltagarförteckningen ska det också framgå vilket typ av stöd deltagaren fått (språkkurs/samhällsinformationsutbildning/personlig yrkesvägledning).
 • Deltagarlista för närvaro som är spårbar till deltagarförteckningen.

O.2.3.1 Varav antal deltagare i språkkurser

Beskrivning

 • Med deltagare avses en fysisk person som drar direkt nytta av ett projekt utan att vara ansvarig för att initiera eller initiera och genomföra projektet.
 • I denna indikator är en deltagare en tredjelandsmedborgare.
 • Språkkurs betyder en utbildning för att hjälpa lagligt bosatta tredjelandsmedborgare och sökande om internationellt skydd att lära sig svenska för att göra det möjligt för dem att delta socialt och ekonomiskt i Sverige.

Mätning

 • När en deltagare medverkar i projektet första gången ska deltagaren registreras och rapporteras mot denna indikator.
 • Om samma deltagare får olika former av stöd i projektet ska deltagaren endast rapporteras en gång mot indikatorn.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången
 • Eftersom detta är en underindikator till indikatorn ”Antalet deltagare som får stöd”, ska samma deltagare även rapporteras under indikatorn ”Antalet deltagare som får stöd”.

Exempel på styrkande underlag

 • Deltagarlista för närvaro som är spårbar till deltagarförteckningen.

R.2.8 Antalet språkkursdeltagare som efter språkkursen har förbättrat sina kunskaper i värdlandets språk med minst en nivå enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk eller nationell motsvarighet

Beskrivning

 • Kunskapsnivån är ett formellt resultat, som erhålls när ett behörigt organ (t.ex. språkkursanordnare) fastställer att en individ har uppnått lärandemål till en given standard.
 • Den gemensamma europeiska referensramen för språk definierar sex nivåer av språkkunskaper från A1 till C2, exempelvis kan en nationell motsvarighet vara svenska för invandrare (SFI).
 • Det resultat som uppnåtts av en deltagare som inte följt kursen helt kan också rapporteras.

Mätning

 • Omedelbart efter att en deltagare fått stödet kan deltagarens resultat registreras och rapporteras under denna indikator.
 • Endast ett resultat per deltagare rapporteras, även om en deltagare förbättrat sin kompetens med mer än en nivå i samma projekt. Misslyckade försök att förbättra kompetensnivån åsidosätter inte rapporteringen av det positiva resultatet. Ett positivt resultat anses uppnått när deltagarens initiala kompetensnivå förbättras med minst en nivå.
 • Om samma deltagare får olika former av stöd i projektet ska deltagaren endast rapporteras en gång mot indikatorn.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången.

Exempel på styrkande underlag

 • Betyg, provresultat eller dylikt som visar på språkförbättring med minst en nivå.

O.2.3.2 Varav antal deltagare i samhällsinformationsutbildningar

Beskrivning

 • Med deltagare avses en fysisk person som drar direkt nytta av ett projekt utan att vara ansvarig för att initiera eller både initiera och genomföra projektet.
 • I denna indikator är en deltagare en tredjelandsmedborgare.
 • Samhällsinformationsutbildningar innebär en utbildning för tredjelandsmedborgare som vistas lagligt i en EU-medlemsstat och sökande av internationellt skydd som syftar till att förmedla kunskap och förståelse för värdlandets grundläggande värderingar, rättssystemet, de boendes rättigheter och skyldigheter, tillgång till arbetsmarknaden samt viktig kunskap om vardagsliv som behövs för att delta i samhället.

Mätning

 • Eftersom detta är en underindikator till indikatorn ”Antalet deltagare som får stöd”, ska samma deltagare även rapporteras under indikatorn ”Antalet deltagare som får stöd”.
 • När en deltagare medverkar i projektet första gången ska deltagaren registreras och rapporteras mot denna indikator.
 • Om samma deltagare får olika former av stöd i projektet ska deltagaren endast rapporteras en gång mot indikatorn.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången.

Exempel på styrkande underlag

 • Deltagarlista för närvaro som är spårbar till deltagarförteckningen.

O.2.3.3 Varav antal deltagare som fått personlig yrkesvägledning

Beskrivning

 • Med deltagare avses en fysisk person som drar direkt nytta av ett projekt utan att vara ansvarig för att initiera eller både initiera och genomföra projektet.
 • I denna indikator är en deltagare en tredjelandsmedborgare.
 • Professionell vägledning innebär rådgivning eller vägledning som ges av någon som är professionellt verksam inom ett specifikt område. Personlig vägledning innebär stöd anpassat efter deltagarens behov som om möjligt ges som individuellt stöd eller i mindre grupper. En deltagare måste få personlig vägledning som ges av någon som är professionell verksam inom ett specifikt område.

Exempelvis: kompetensbedömningar, coaching, mentorskap.

Mätning

 • Eftersom detta är en underindikator till indikatorn ”Antalet deltagare som får stöd”, ska samma deltagare även rapporteras under indikatorn ”Antalet deltagare som får stöd”.
 • När en deltagare medverkar i projektet första gången ska deltagaren registreras och rapporteras mot denna indikator.
 • En individ ska endast rapporteras en gång mot indikatorn.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången.

Exempel på styrkande underlag

 • Underskriven deltagarlista, ska skrivas under av den som ger personlig yrkesvägledning. Deltagarlistan ska vara spårbar till deltagarförteckningen.

R.2.10 Antalet deltagare som har ansökt om att få sina kvalifikationer eller kompetenser som förvärvats i ett tredjeland erkända eller bedömda.

Beskrivning

 • Ansökan innebär en formell process i linje med de nationella kraven. Erkännande av utländska kvalifikationer innebär ett formellt erkännande av en behörig myndighet av giltigheten av en utländsk kvalifikation i syfte att få tillgång till utbildnings- och/eller anställningsverksamhet.

Mätning

 • Omedelbart efter att deltagaren fått stödet kan hans/hennes resultat registreras och rapporteras under denna indikator.
 • Alla typer av stöd som ges till deltagaren under outputindikatorn kan leda till detta resultat.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången.

Exempel på styrkande underlag

 • Sammanställning över deltagare som ansökt om att få sina kvalifikationer eller kompetenser som förvärvats i ett tredjeland erkända eller bedömda.

R.2.9 Antalet deltagare som rapporterat att aktiviteten varit till hjälp för deras integration

Beskrivning

 • Obligatorisk indikator om man rapporterar mot ”O.2.3 Antalet deltagare som får stöd”
 • Indikatorn mäter deltagarnas situation som den uppfattas av tredjelandsmedborgaren som fick stöd från ett projekt finansierat under AMIF.
 • En deltagare måste ange minst två av följande fem områden där aktiviteten var till hjälp: (1) integration på arbetsmarknaden, (2) inlärning av svenska, (3) relationer med lokalbefolkningen/samhället och aktivt deltagande i samhället, (4) boende, (5) hälsa.
 • Relationer med lokalbefolkningen/samhället och aktivt deltagande i samhället omfattar t.ex. engagemang i lokala aktiviteter eller föreningsaktiviteter, föräldraengagemang i fritidsaktiviteter, volontärarbete till förmån för värdsamhället, medlemskap i idrottsklubbar, deltagande av barn i ungdomsorganisationer.
 • Ett resultat innebär deltagarens bedömning av om stödet var till hjälp för deltagarens integration.

Mätning

 • Omedelbart efter att en deltagare fått stödet kan hans/hennes resultat registreras och rapporteras under denna indikator.
 • Om en specifik typ av stöd består av olika men sammankopplade stadier/möten/utbyten, begärs bedömningen endast en gång.
 • En individ ska endast rapporteras en gång mot indikatorn.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången.
 • Om en deltagare deltar i flera utbildningsaktiviteter inom samma projekt, bör följande steg vidtas för att registrera data:
 1. Registrera resultatet för varje deltagare omedelbart efter att deltagaren avslutat varje aktivitet.
 2. Beräkna det totala resultatet för varje deltagare genom att fastställa genomsnittet av de individuella resultaten som rapporterats under punkt 1 ovan. Detta steg utförs när projektet avslutas,
 3. Om det totala resultatet för deltagaren är positivt, rapportera det under indikatorn. Det övergripande resultatet anses vara positivt när majoriteten av svaren (> 50 %) från deltagaren angav att utbildningen var användbar för hans/hennes arbete. Om det totala resultatet är 50:50 (t.ex. två positiva och två negativa svar), ska det senast registrerade resultatet rapporteras som totalt resultat för denna deltagare.
  Enligt punkt 1, om en deltagare får olika former av stöd, ska flera utvärderingar tas in och registreras. Om det är möjligt bör bedömningen begäras varje gång då deltagaren avslutat ett specifikt stöd t.ex. en språkkurs, samhällsorienteringskurs, juridisk/psykologisk hjälp relaterad till ett specifikt fall. Om en specifik typ av stöd består av olika men sammankopplade stadier/möten/utbyten, begärs bedömningen endast en gång.

Exempel: En deltagare deltar i 4 utbildningsaktiviteter/kurser i samma projekt.

 • Deltagaren har angett att 3 av 4 utbildningsaktiviteter har varit användbara i deras arbete (genomsnitt 75% positivt). Deltagaren ska rapporteras mot indikatorn.
 • Deltagaren har angett att 1 av 4 utbildningsaktiviteter har varit användbara i deras arbete (genomsnitt 25% positivt). Deltagaren ska inte rapporteras mot indikatorn.
 • Deltagaren har angett att 2 av 4 utbildningsaktiviteter har varit användbara i deras arbete (genomsnitt 50% positivt).
  • I det senaste registrerade resultatet angav deltagaren att denna ansåg att utbildningsaktiviteten var användbar i deras arbete. Deltagaren ska rapporteras mot indikatorn.
  • I det senaste registrerade resultatet angav deltagaren att utbildningen inte var användbar i deras arbete. Deltagaren ska inte rapporteras mot indikatorn.

Exempel på styrkande underlag

 • Självskattningsunderlag, undersökning borde genomföras vid avslutad kurs eller när individen lämnar projektet.
 • Sammanställning av självskattningsunderlaget per individ.

R.2.11 Antalet deltagare som ansökt om status som varaktigt bosatt

Beskrivning

 • Med deltagare avses en fysisk person som drar direkt nytta av ett projekt utan att vara ansvarig för att initiera eller både initiera och genomföra projektet.
 • I denna indikator är en deltagare en tredjelandsmedborgare.
 • Varaktigt bosatt är en person som beviljas varaktigt uppehållstillstånd enligt art. 4 till 7 i rådets direktiv 2003/109/EG eller enligt nationell lagstiftning.

Mätning

 • Omedelbart efter att deltagaren fått stödet och ansökt kan deltagaren resultat registreras och rapporteras under denna indikator.
 • Rapportering av antalet deltagare som ansökt är oberoende av vilken typ av stöd som deltagaren har fått. Om samma deltagare ansökt mer än en gång ska deltagaren rapporteras endast en gång i projektet.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången.

Exempel på styrkande underlag

 • Sammanställning över deltagare som ansökt om status som varaktigt bosatt.

O.2.4 Antalet informationspaket och informationskampanjer för att öka medvetenheten om lagliga migrationsvägar till unionen

Beskrivning

 • Laglig migration betyder migration i enlighet med tillämplig rättsligt ramverk.
 • Informationspaket innebär en uppsättning relevanta dokument som ges till deltagarna. Informationspaket räknas som ett paket oavsett antal exemplar av t.ex. flygblad/affischer/broschyrer eller andra överlämningar. Ett informationspaket kan bestå av en eller flera typer av överlämningar.
 • Informationskampanjer (medvetandehöjande insatser) riktar sig till en bredare allmänhet och inte nödvändigtvis direktkontakter med individer genom olika kommunikationskanaler.
 • Varje informationskampanj ska rapporteras (inte enskilda aktiviteter eller evenemang inom kampanjen).
 • För denna indikator kan alla informationspaket eller informationskampanjer som faller inom ramen för det specifika målet rapporteras.

Mätning

 • Informationspaket och kampanjer ska rapporteras mot indikatorn när dessa är genomförda i sin helhet.

Exempel på styrkande underlag

 • Underlag för informationspaket och genomförda informationskampanjer inkl. presentationer, kommuniceringar etc.
 • Sammanställning över antalet informationspaket och kampanjer.

O.2.5 Antalet deltagare som fått information eller bistånd i samband med ansökan om familjeåterförening

Beskrivning

 • Med deltagare avses en fysisk person som drar direkt nytta av ett projekt utan att vara ansvarig för att initiera eller både initiera och genomföra projektet.
 • I denna indikator är en deltagare en tredjelandsmedborgare.
 • Familjeåterförening innebär upprättandet av en familjerelation som är antingen:
 1. inresa och vistelse i en EU-medlemsstat, i enlighet med rådets direktiv 2003/86/EG, av familjemedlemmar till en tredjelandsmedborgare som lagligen vistas i EU-medlemsstaten (anknytnings-/referensperson) för att bevara familjeenheten, oavsett om familjeförhållandet uppstod före eller efter anknytnings-/referenspersonens inresa; eller
 2. mellan en unionsmedborgare och en tredjelandsmedborgare som är etablerad utanför EU och som sedan reser in i EU.
 3. en familjeåterförening i enlighet med artikel 15 i rådets direktiv 2001/55/EG, eller baserad på nationella definitioner i fall det tillfälliga skyddet utvidgas till andra kategorier av fördrivna personer i enlighet med artikel 7 i rådets direktiv 2001/55/EG.
 • Under denna indikator rapporteras endast de deltagare som fått personlig information (inte deltagare som t.ex. endast fått tryckt material).

Mätning

 • När en deltagare medverkar i projektet första gången kan deltagaren registreras och rapporteras mot denna indikator.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången

Exempel på styrkande underlag

 • Uppgifter som ska sparas om deltagare (deltagarförteckning): Unik identifierare (Person-, LMA- eller Samordningsnummer), Kön, Ålder (födelsedatum), Datum för när individen startade i projektet, Datum för när individen slutade i projektet, Kontaktinformation för individen inkl. för- och efternamn, Ensamkommande barn (Ja/Nej), Inte EU-medborgare eller EES-medborgare.
 • Underskriven deltagarlista, ska skrivas under av den som ger informationen eller biståndet.
 • Deltagarlistan ska vara spårbar till deltagarförteckningen.

O.2.6 Antalet deltagare som omfattas av program för rörlighet

Beskrivning

 • Med deltagare avses en fysisk person som drar direkt nytta av ett projekt utan att vara ansvarig för att initiera eller både initiera och genomföra projektet.
 • I denna indikator är en deltagare en tredjelandsmedborgare.
 • Med ”program för rörlighet” avses program som ger möjligheter för personer som är bosatta i ett tredjeland att komma till EU för studier, utbildning eller arbete. De inkluderar program för tillfällig och långvarig migration, såväl som cirkulär migration.

Mätning

 • När en deltagare medverkar i projektet första gången kan deltagaren registreras och rapporteras mot denna indikator.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången.

Exempel på styrkande underlag

 • Uppgifter som ska sparas om deltagare (deltagarförteckning): Unik identifierare (Person-, LMA- eller Samordningsnummer), Kön, Ålder (födelsedatum), Datum för när individen startade i projektet, Datum för när individen slutade i projektet, Kontaktinformation för individen inkl. för- och efternamn, Ensamkommande barn (Ja/Nej), Inte EU-medborgare eller EES-medborgare.

O.2.7 Antalet integrationsprojekt där lokala och regionala myndigheter är bidragsmottagare

Beskrivning

 • Integrationsprojekt innebär ett projekt som främjar den sociala och ekonomiska inkluderingen av tredjelandsmedborgare (Kommissionens handlingsplan för integration och inkludering 2021–2027 (KOM(2020) 758 final))
 • Med lokal och regional myndighet avses en offentlig myndighet som inte ingår i den centrala/statliga förvaltningen/regeringen.
 • Med ”bidragsmottagare” avses stödmottagare i den mening som avses i artikel 2 i CPR är ett offentligt eller privat organ, en enhet med eller utan juridisk person eller en fysisk person som ansvarar för att initiera eller både initiera och genomföra projekt.

Mätning

 • Om stödmottagaren eller projektpartners är lokala och regionala myndigheter ska projektet rapporteras mot indikatorn.

Exempel på styrkande underlag

 • Förteckning över stödmottagare och projektpartners.

Sidan senast uppdaterad: