Program­in­di­ka­torer - Speci­fikt mål 4 Solidaritet

Mål 4 - Stärka solidaritet och en rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna, särskilt med avseende på de medlemsstater som påverkas mest av migrations- och asylutmaningar, bland annat genom praktiskt samarbete.

O.4.1 Antalet personer som erhållit utbildning


Beskrivning

 • I denna indikator avses med "person" en deltagare som är professionellt involverad i vidarebosättning, humanitärt mottagande och överföringar. En deltagare kan arbeta för alla typer av organ, t.ex. offentlig förvaltning, ideell organisation etc.
 • Med deltagare avses en fysisk person som drar direkt nytta av ett projekt utan att vara ansvarig för att initiera eller både initiera och genomföra projektet.
 • Indikatorn täcker utbildningsaktiviteter om alla ämnen som är relevanta för det specifika målet.

Mätning

 • När en person medverkar i projektet första gången kan personen registreras och rapporteras mot denna indikator.
 • Om samma person medverkar i olika utbildningsaktiviteter inom samma projekt ska personen rapporteras endast en gång i projektet.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången.

Exempel på styrkande underlag

 • Uppgifter som ska sparas om deltagare (deltagarförteckning): Unik identifierare (Person-, LMA- eller Samordningsnummer), Kön, Ålder (födelsedatum), Datum för när individen startade i projektet, Datum för när individen slutade i projektet, Kontaktinformation för individen inkl. för- och efternamn.
 • Deltagarlistor/närvarolista från utbildningsverksamheter.

O.4.2 Antalet deltagare som fått stöd före avresan

Beskrivning

 •  Med deltagare avses en fysisk person som drar direkt nytta av ett projekt utan att vara ansvarig för att initiera eller både initiera och genomföra projektet.
 • I denna indikator är en deltagare en tredjelandsmedborgare.
 • Stöd före avresan sker i det tredjeland där tredjelandsmedborgaren vistas, innan deltagarens resa till en medlemsstat. Stödet är inriktat på att endast hjälpa de tredjelandsmedborgare som har tagits emot av en medlemsstat genom vidarebosättning eller humanitära antagningsprogram, före deras faktiska avresa till den berörda medlemsstaten.

Mätning

 •  När en person medverkar i projektet första gången kan personen registreras och rapporteras mot denna indikator.
 • Om samma person medverkar i olika utbildningsaktiviteter inom samma projekt ska personen rapporteras endast en gång i projektet.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången

Exempel på styrkande underlag

 • Uppgifter som ska sparas om deltagare (deltagarförteckning): Unik identifierare (Person-, LMA- eller Samordningsnummer), Kön, Ålder (födelsedatum), Datum för när individen startade i projektet, Datum för när individen slutade i projektet, Kontaktinformation för individen inkl. för- och efternamn, Ensamkommande barn (Ja/Nej), Inte EU-medborgare eller EES-medborgare. (Ursprungsland- och asylland).
 • Dokumentation/deltagarlista om vilka åtgärder som en individ deltagit i.

R.4.3 Antalet ansökande och personer som beviljats internationellt skydd och som överförts från en medlemsstat till en annan

Beskrivning

 • Indikatorn täcker överföring av personer som har:
  • en status definierad av Genèvekonventionen eller subsidiärt skydd i den mening som avses i direktiv 2011/95/EG från EU-medlemsstat som beviljat dem internationellt skydd till en annan EU-medlemsstat där de kommer att beviljas liknande skydd och
  • av personer som ansökt om internationellt skydd från den EU-medlemsstat som är ansvarig för att pröva deras ansökan till en annan EU-stat där deras ansökningar om internationellt skydd kommer att prövas.
 • Med sökande av internationellt skydd avses en sökande enligt definitionen i artikel 2 c i direktiv 2013/32/EU.
 • Person som åtnjuter internationellt skydd i den mening som avses i artikel 2 b i direktiv 2011/95/EU.
 • I denna indikator betyder överföring endast överföring från en medlemsstat till en annan medlemsstat.

Mätning

 • Omedelbart efter att deltagaren har överförts från en medlemsstat kan deltagaren registreras och rapporteras under denna indikator.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången

Exempel på styrkande underlag

 •  Rapportering av: Unik identifierare (LMA-nummer), Kön, Ålder (födelsedatum), Inresedatum, Asylland, ursprungsland, Ensamkommande barn (Ja/Nej).

R.4.4 Antalet personer som ska vidarebosättas

Beskrivning

 • Med vidarebosättning avses inresa efter en remiss från UNHCR av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer från ett tredjeland till vilket de har fördrivits, till medlemsstaternas territorium och som beviljas internationellt skydd och har tillgång till en varaktig lösning i enlighet med unionslagstiftning och nationell lagstiftning.

Mätning

 • Omedelbart efter att deltagaren har överförts från en medlemsstat kan deltagaren registreras och rapporteras under denna indikator.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången

Exempel på styrkande underlag

 •  Rapportering av: Unik identifierare (LMA-nummer), Kön, Ålder (födelsedatum), Inresedatum, Asylland, ursprungsland, Ensamkommande barn (Ja/Nej).
 • Beslut

R.4.5 Antalet personer som beviljats inresa genom humanitärt mottagande

Beskrivning

 • Humanitärt intagande avser inresa och vistelse efter, på begäran av en medlemsstat, en remiss från European Asylum Support Office (EASO), FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), eller annat relevant internationellt organ, av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer, från ett tredjeland till vilket de har tvångsförflyttats, till medlemsstaternas territorium och som beviljas internationellt skydd eller en humanitär status enligt nationell lagstiftning som ger rättigheter och skyldigheter motsvarande dem i artiklarna 20–34 i direktivet. 2011/95/EU för personer som omfattas av subsidiärt skydd.
 • För ändamålet med denna indikator är en person en deltagare som är en fysisk person som drar direkt nytta av en operation (projekt) utan att vara ansvarig för att initiera eller både initiera och genomföra operationen (projektet) enligt art. 2(40) HLR.

Mätning

 • Omedelbart efter att deltagaren har överförts från en medlemsstat kan deltagaren registreras och rapporteras under denna indikator.
 • Deltagarens ålder räknas från födelsedatumet och bestäms på det datum då deltagaren registreras för första gången

Exempel på styrkande underlag

 • Unik identifierare (LMA-nummer), Kön, Ålder (födelsedatum), Inresedatum, Asylland, ursprungsland, Ensamkommande barn (Ja/Nej).

Sidan senast uppdaterad: