Logotyp för AMIF

Mallar och blan­ketter

Här har vi samlat de mallar och blanketter ni behöver för att driva ert projekt inom programperioden 2021–2027.

Budgetmall

Budgetmallen är en obligatorisk bilaga till ansökan om stöd. Inkom endast med den budgetmall som överensstämmer med projektets budget dvs. faktiska kostnader eller personalkostnader och finansieringsnivå 75 % eller 90 %.

Budgetmall personalkostnader 75% enhetskostnader Excel, 142.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Budgetmall faktiska kostnader 75 % Excel, 147.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Budgetmall personalkostnader 90 % Excel, 96.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Budgetmall faktiska kostnader 90 % Excel, 147.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Schablon för lönekostnadspåslag

Schablonen ska endast användas i projekt som ansöker om stöd efter den 28 februari 2023.

Schablon för lönekostnadspåslag. Excel, 36.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Inköps-/upphandlingsplan

Inköps- eller upphandlingsplanen är en obligatorisk bilaga till ansökan om stöd vid redovisningsalternativet faktiska kostnader.

  • för er som lyder under upphandlingsreglerna och ska göra inköp
  • för er som har en projektpartner och som ska göra inköp
  • för er som inte lyder under LOU men ska göra inköp i projektet.

Mall för inköps-/upphandlingsplan Word, 52.2 kB, öppnas i nytt fönster. ­

Medfi­nan­sie­rings­intyg

Medfinansieringsintyget är en obligatorisk bilaga till ansökan om stöd för projekt som har en medfinansiär som står för en del av kostnaderna som de upparbetar inom projektet (projektpartner) eller tredje parts inbetalning av kontanta medel till projektet.

Medfinansieringsintyget ska skickas in för alla medfinansiärer och projektpartner tillsammans med ansökan om stöd i e-tjänsten Min ansökan.

Medfinansieringsintyg Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Medfinansieringsintyget behöver inte skickas in för stödmottagarens egen finansiering

Redo­vis­ning av ekono­miskt verk­samhet

Fyll i den här blanketten och bifoga den till din ansökan om stöd från AMIF. Informationen i den används för att redovisa uppgifter om ekonomiskt verksamhet inför bedömning om det sökta stödet är ett otillåtet statsstöd.

Uppgifter om ekonomisk verksamhet blankett Fd1033 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Den här blanketten behöver du använda när du blir uppmanad till det i blankett Fd1033 eller av Migrationsverket. Bifoga den sedan till din ansökan om stöd.

Intyg om de minimis-stöd blankett Fd 1034 Pdf, 677.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Tid­re­do­vis­ning och avdel­nings­be­slut

En tidrapport ska fyllas i om ni har anställda i projektet med en arbetstid som varierar eller som är timanställda. Tidrapporten ska fyllas i löpande under projektets gång.

Om ni har medarbetare anställda i er organisation som kommer att arbeta en fast andel av sin arbetstid i ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden ska ni upprätta ett avdelningsbeslut.

Underlagen kan komma att begäras in av funktionen för fonderna.

Mall för tidredovisning Excel, 40.9 kB, öppnas i nytt fönster. ­

Mall för intyg om personal som avdelas för att arbeta en fast andel av sin tid i projekt Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Mallar för CSV filer - rappor­te­ring Ansökan om utbe­tal­ning

Tom CSV mall för rapportering av ekonomi Öppnas i nytt fönster.

Tom CSV mall för rapportering av indikatorer Öppnas i nytt fönster.

Perso­nal­kost­nads­sam­man­ställ­ning

Personalkostnadssammanställning Excel, 314.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Läges­rap­por­te­ring

Lägesrapportering vid Ansökan om utbetalning Word, 187.6 kB.

läs mer om rapportering under Dokumentera och rapportera

Slutrapport för förstudier

I samband med förstudiens avslut skickas en ansökan om utbetalning in i Min ansökan. Denna ska innehålla en slutrapportering för projektet.

Mall för Slutrapport för förstudier Word, 75.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Full­makt

Om du som behörig firmatecknare inte själv kan skriva under ansökan om stöd, ansökan om utbetalning, eller något annat relevant dokument för projektet kan du skriva en fullmakt för en annan person. Välj mellan att ta fram en egen fullmakt eller använd nedanstående mall. Mejla en kopia till fonderna@migrationsverket.se originalet ska behållas av projektet.

Mall för fullmakt Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Program­in­di­ka­torer

Varje specifikt mål har en unik uppsättning av programindikatorer. Indikatorerna blir synliga i ”Min ansökan” när ni har valt vilket av de fyra specifika målen i programmet som projektet kommer att bidra till.

Programmets indikatorer består av utfalls- och resultatindikatorer.
Detaljerad information om respektive programindikator finns att läsa här

Mer information om utfalls- och resultatindikatorer finns även under Att välja indi­ka­torer i ansökan om stöd

Som stödmottagare har du skyldighet att synliggöra att ditt projekt medfinansieras av Europeiska Unionen. Projekt som medfinansierats av Asyl-, migrations- och integrationsfonden ska använda Europeiska Unionens logotyp i allt informations- och kommunikationsmaterial.

Medfi­nan­sieras av Euro­pe­iska unionen – logotyp

För projekt som beviljats medel inom fondperioden 2021–2027 ska nedan logotyp användas. Den finns i olika filformat och i vertikalt eller horisontellt utförande. Använd den i det filformat som passar ditt projekts ändamål bäst.

Vertikalt format:
Ladda ner png-fil
Ladda ner eps-fil Öppnas i nytt fönster.

Horisontellt format:
Ladda ner png-fil Öppnas i nytt fönster.
Ladda ner eps-fil Öppnas i nytt fönster.

Om det format du behöver saknas så finns fler på EU­-kommissionens webbplats, du hittar dem under rubriken "Co-funded by the European Union" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på olika språk.

Läs mer om vilka krav som finns kring synliggörande och vad som förväntas av er som ansvarar för ett EU-medfinansierat projekt genom Asyl-, migrations- och integrationsfonden gällande synlig­het och kommu­ni­ka­tion.

Logotyp Medfinansieras av Europeiska unionen
Medfinansieras av Europeiska unionen

Sidan senast uppdaterad: