Logotyp för AMIF

Dokumen­tera och rappor­tera resultat

Rapportering av projektets resultat i relation till målvärde sker löpande vid fastställda tillfällen under projekttiden. Projektets metod för att mäta indikatorer ska vara tydlig och kontrollerbar. Vid rapportering ska ni visa att ni har uppfyllt förutsättningen för projektets mål och det är ni som stödmottagare som ansvarar för att uppgifter som ni rapporterar in är korrekta och kan styrkas med underlag vid behov.

Rapportering av indikatorer

I er projektansökan har ni beskrivit hur projektindikatorerna ska mätas och dokumenteras och det är detta resultat som ska rapporteras till oss. Programindikatorerna mäter utfall av projektens målsättningar och åtföljs av ett regelverk. Nedan förklaras kraven som ställs på dokumentation av projektresultat som rör deltagare i projekt.

Delta­gar­för­teck­ning för rappor­te­ring av utfalls­in­di­ka­torer

Projekt som ska rapportera in individer mot programindikatorer ska rapportera in deltagande på individnivå och för det behöver projektet upprätta en deltagarförteckning. I deltagarförteckningen behöver det tydligt framgå hur många unika deltagare som deltagit i projektet, exempelvis genom unika identifieringsnummer och det ska framgå att uppgifterna är kopplade till ert AMIF-finansierade projekt. Deltagarförteckningen förvaras hos er som tar emot stöd från AMIF och ska finnas tillgänglig vid behov för granskning.

Person­upp­gifter i delta­gar­för­teck­ningen

Deltagarförteckningen ska innehålla personuppgifter om varje enskild deltagare i projektet. Uppgifterna i deltagarförteckningen ska vara spårbara: exempelvis via register såsom folkbokföring, eller deltagarlistor. För projekt som arbetar med AMIF:s målgrupp, tredjelandsmedborgare, som deltagare i projektet, gäller också att tillhörighet till AMIF:s målgrupp och legal status säkerställs samt dokumenteras.

Deltagarförteckningen ska innehålla följande uppgifter:

 • Unikt identifieringsnummer, exempelvis personnummer, samordningsnummer, LMA-nummer
 • Namn- och efternamn
 • Kön: Kvinna, Man eller ickebinär
 • Födelsedatum
 • Kontaktuppgifter telefonnummer eller mejladress
 • EU-medborgare/ EES-medborgare (Ja/Nej)
 • Ensamkommande barn (Ja/Nej)
 • Inskrivningsdatum: dagen då deltagaren skrivs in i projektet
 • Slutdatum: dagen när deltagaren avslutar sitt deltagande i projektet

Personuppgifter avseende unikt identifieringsnummer, ålderskategori (under 18, mellan 18-60, över 60 år) och kön kommer att ligga till grund för rapporteringen av indikatorsutfall. Övriga ovan listade uppgifter avseende enskilda deltagare behöver sparas på ett strukturerat sätt hos er och ska finnas tillgängligt vid behov för granskning.

Att doku­men­tera inskriv­nings­datum

I deltagarförteckningen ska ni ange inskrivningsdatum, dvs. det datum då deltagaren skrivs in i projektet eller deltar i sin första aktivitet. När en deltagare har skrivits in i projektet ska den rapporteras vid nästa rapporteringstillfälle till Migrationsverket. Observera att varje enskild deltagare endast får rapporteras en gång på utfallsindikatorn. En projektaktivitet (exempelvis en utbildning) kan omfatta flera utbildningstillfällen. Deltagares närvaro vid dessa tillfällen dokumenteras då i en separat deltagarlista. Om ert projekt erbjuder flera olika sorters aktiviteter, exempelvis språkutbildning och samhällsinformation, ska utfallet dokumenteras i separata deltagarlistor för att senare kunna rapporteras på respektive utfallsindikator.

Att doku­men­tera kön

Kön kan rapporteras i tre kategorier i AMIF Sverige. Det ger möjlighet för er att inhämta uppgifter om deltagares kön så som de själva identifierar sig. Ni kan samla in uppgifter via deltagarlistor eller annat beroende på projektets valda metoder och arbetssätt. Via ”Min ansökan” rapporterar ni sedan uppgifter om kön utifrån två eller tre kategorier: man, kvinna eller ickebinär. Eftersom Sverige har två juridiska kön kan det uppstå en differens mellan individens registrering i system (så som personnummer eller LMA-kort) och den rapportering av kön ni lämnar till funktionen för fonderna på Migrationsverket. Kontroller kommer att ske av metod för verifiering av målgruppen i beviljade projekt, aldrig av en individs könsidentitet. Det enskilda projektet är vid inhämtandet av uppgifter om kön ansvarigt för att främja ett gott bemötande av deltagare samt att säkerställa att projektet genomförs utan diskriminering. För mer kunskap om diskrimineringsgrunden könsidentitet eller könsuttryck hänvisar vi till diskrimineringsombudsmannen.

Att doku­men­tera ålder

Deltagarens ålder ska dokumenteras och räknas in i projektet från och med det datum när deltagaren startar i projektet och skrivs in i deltagarförteckningen.

Delta­gar­listor för närvarorapportering

En deltagarlista för närvarorapportering visar deltagande i en aktivitet som projektet anordnar. Det ska finnas spårbarhet mellan deltagarförteckning och deltagarlista, individer som rapporteras in mot programindikatorer ska kunna särskiljas. Av deltagarlistor ska minst följande uppgifter framgå.

 • Namn på aktiviteten
 • Datum för aktiviteten
 • Förnamn och efternamn
 • Unikt identifieringsnummer, exempelvis LMA-nummer och personnummer för spårbarhet till deltagarförteckningen
 • Övriga uppgifter som behövs, exempelvis sådana som behövs för att uppnå resultat för projektets egna indikatorer

Att doku­men­tera resul­tatin­di­ka­torer

Det är bara deltagare som deltagit i en aktivitet och som har rapporterats på en utfallsindikator som är aktuella att rapportera på en resultatindikator.
För att mäta resultatindikatorerna behöver ni därför samla in och dokumentera uppgifter från deltagare efter varje genomförd projektaktivitet. De projekt som erbjuder flera olika aktiviteter (t.ex. språkutbildning och samhällsinformation) behöver följa upp och dokumentera deltagares uppfattning om varje aktivitet var för sig. När ni fått in svaren från deltagaren behöver ni analysera och sammanställa deltagarens svar. Resultatet ni ska rapportera in till Migrationsverket är deltagarens sammantagna upplevelser av aktiviteterna (t.ex. språkutbildningen och samhällsinformationen) deltagaren har varit med på. Tidpunkten för när mätningen ska genomföras kan variera, men ska antingen ske då deltagaren slutar i projektet, eller senast 3 – 6 månader efter att deltagaren slutat i projektet.

Läs mer om hur ni rapporterar in projektresultat och ansöker om utbetalning.

Sidan senast uppdaterad: