Logotyp för AMIF

Dokumen­tera och rappor­tera resultat

Rapportering av projektets resultat i relation till målvärde sker löpande vid fastställda tillfällen under projekttiden. Projektets metod för att mäta indikatorer ska vara tydlig och kontrollerbar. Vid rapportering ska ni visa att ni har uppfyllt förutsättningen för projektets mål och det är ni som stödmottagare som ansvarar för att uppgifter som ni rapporterar in är korrekta och kan styrkas med underlag vid behov.

Dokumen­tera och rappor­tera resultat

I er projektansökan har ni beskrivit hur projektindikatorerna ska mätas och dokumenteras och det är detta resultat som ska rapporteras till oss. Programindikatorerna mäter utfall av projektens målsättningar och åtföljs av ett regelverk.

För detaljerad information om samtliga programindikatorer läs följande vägledning Beskrivning av programindikatorer och exempel på styrkande underlag för AMIF 2021-2027. Vägledningen innehåller information avseende vad som ska rapporteras mot programindikatorer, hur de kan mätas och exempel på underlag som ska sparas för att styrka utfallet mot indikatorerna. Utfallet för programindikatorerna rapporteras vidare till EU-kommissionen av Migrationsverket. Det är av stor vikt att det inrapporterade utfallet är korrekt och att ni har dokumentation som styrker det. Dokumentationen som styrker utfallet ska kunna visas upp vid eventuella kontroller.

Rapportering av utfall mot programindikatorer som avser deltagare

All rapportering av programindikatorer som rör deltagare rapporteras in till Migrationsverket på individnivå. Rapporteringen sker genom att ni anger ett unikt identifieringsnummer för varje individ (person-, LMA- eller samordningsnummer), ålderskategori (under 18 år, mellan 18-60 år, över 60 år) samt kön (man, kvinna, icke-binär).

Det unika identifieringsnumret per individ används för att säkerhetsställa att enbart unika individer rapporteras in mot en indikator. I granskningar kan det användas för att identifiera vilka individers medverkan i projektet som ska kontrolleras. Det innebär att om ett urval görs av individer så ska stödmottagaren kunna visa upp dokumentation som styrker att individen deltagit i projektet och i vilka aktiviteter.

Att ålderskategori och kön hämtas in är förordningsstyrt och krävs för att Migrationsverket ska kunna rapportera in utfall mot programindikatorer till EU-kommissionen. Utfallet till kommissionen rapporteras in på aggregerad nivå (varje indikator uppdelad på antalet i varje ålder- och könskategori) och inte på individnivå med unika identifieringsnummer.

Läs mer om hur ni rapporterar in projektresultat och ansöker om utbetalning.

Sidan senast uppdaterad: