Att välja indikatorer i ansökan om stöd

Resultat i projekt som finansieras av AMIF mäts med hjälp av indikatorer. För en ansökan finns två typer av indikatorer. Programindikatorer är gemensamma för alla AMIF-projekt i EU. Projektindikatorer är ett nationellt komplement för AMIF-projekt i Sverige.

Program­in­di­ka­torer

Varje specifikt mål har en unik uppsättning av programindikatorer. Indikatorerna blir synliga i ”Min ansökan” när ni har valt vilket av de fyra specifika målen i programmet som projektet kommer att bidra till.

Programmets indikatorer består av utfalls- och resultatindikatorer. Detaljerad information om respektive programindikator finns att läsa här

Indikatorer som hör ihop med varandra har grupperats i ”Min ansökan”, när indikatorer hör ihop måste alla användas. Vid ansökan om stöd ska ni välja de programindikatorer som bäst mäter ert projektmål och era aktiviteter.

Antal deltagare som får stödFörstora bilden

Klicka för att göra bilden större

Vem är delta­gare i ett projekt?

En deltagare är en person som har fått stöd via projektets aktiviteter. Det kan exempelvis vara språkträning i svenska eller kompetensutveckling för personal. Endast deltagare som har fått stöd via projektets aktiviteter ska ingå i beräkning (och senare rapportering) av en indikators målvärde. Projektets personal ska aldrig räknas eller rapporteras på någon indikator.

Notera att begreppet deltagare används för alla indikatorer i programmet som avser individer. När ni väljer en indikator måste ni vara uppmärksamma på om indikatorn mäter utfall för AMIF:s målgrupp eller för övriga deltagare.

AMIF:s målgrupp

Fondens målgrupp är tredjelandsmedborgare. För indikatorer som mäter utfall och resultat för deltagare i fondens målgrupp, måste ni ha en metod för att säkerställa att deltagaren tillhör fondens målgrupp.

Projektin­di­ka­torer

Under rubrik ”Projektmål” i ”Min ansökan” ska ni själva formulera minst en projektindikator. Projektindikatorer är ett komplement till programindikatorer och mäter resultat kopplat till ert projektmål. Projektindikatorer är kvantitativa eller kvalitativa variabler som ni själva formulerar för att mäta er framtida uppfyllelse av projektets mål.

Observera att programindikatorer mäter både programmets mål inom EU och ert projektmål. Formulera därför projektindikatorer som kompletterar de programindikatorer ni har valt för projektet.

Hur ska en projektin­di­kator formu­leras?

En indikator är en variabel som ska ge information om en utveckling eller förändring i relation till projektmålet. Minst en projektindikator och max tre ska anges. Tänk på att projektindikatorer kommer att granskas tillsammans med övrig beskrivning av projektet. När ni formulerar en projektindikator ska ni på ett objektivt sätt beskriva den variabel ni ska mäta. Exempel på variabler är: antal vetenskapliga studier, antal möten, antal dagar det tar att handlägga ett ärende, antal användarfall, antal metoder eller metodmaterial.

Ange utgångs­värde och målvärde för indi­ka­torer

För både program- och projektindikatorer ska ni ange ett utgångsvärde vid projektstart och ett målvärde vid projektslut. För programindikatorerna ska utgångsvärdet vara noll, det gäller oftast projektindikatorer också. Väljer ni däremot projektindikatorer där det finns ett värde ni ska öka eller minska (exempelvis antal handläggningsdagar för ett ärende), ska utgångsvärdet inte sättas till noll. Utgångsvärde anger ni i fältet där ni ska beskriva hur indikatorn ska mätas.

Målvärdet ni väljer ska spegla det värde ni förväntar er att projektet kommer ha uppnått vid projektslut. Målvärdet ska kunna uppnås med de resurser ni kommer att ha inom projektet. Under pågående projekt kommer ni löpande att rapportera faktiskt utfall per indikator. Vid rapportering av deltagare ska resultat delas upp i kategorierna kön och ålder.

Beskriv hur och när indi­ka­torn kommer att mätas

För program- och projektindikatorer som väljs för projektet ska ni ange hur ni kommer att mäta indikatorn dvs. ni ska ange varifrån ni hämtar underlag till indikatorn för att vid rapportering kunna visa att ni har uppfyllt förutsättningen för projektets mål.

Programmets indikatorer är gemensamma över hela EU och ska mäta AMIF:s sammanlagda resultat. För att resultat på programmets indikatorer ska kunna jämföras och aggregeras har EU satt upp regler för hur de ska mätas.

Projektindikatorer däremot är det ni som anger vad ni ska mäta och hur ni kommer att dokumentera era resultat inför att ni sedan rapporterar dem till Migrationsverket. Exempel på metoder för att mäta och dokumentera resultat är deltagarförteckning, enkätundersökningar, intervjuer eller genom att anlita extern aktör för utvärdering. Om ni väljer att anlita en extern aktör för att följa upp projektet är det fortfarande ni som stödmottagare som ansvarar för att de resultat ni rapporterar i ert projekt är verifierad data.

Läs mer om krav på dokumentation av programindikatorer i Dokumentera och rapportera resultat

Sidan senast uppdaterad: