Att välja indikatorer i ansökan om stöd

Resultat i projekt som finansieras av AMIF mäts med hjälp av indikatorer. För en ansökan finns två typer av indikatorer. Programindikatorer är gemensamma för alla AMIF-projekt i EU. Projektindikatorer är ett nationellt komplement för AMIF-projekt i Sverige.

Programindikatorer

Varje specifikt mål har en unik uppsättning av programindikatorer. Indikatorerna blir synliga i ”Min ansökan” när ni har valt vilket av de fyra specifika målen i programmet som projektet kommer att bidra till.

Programmets indikatorer består av utfalls- och resultatindikatorer. Både utfalls- och resultatindikatorer kan ha underindikatorer. Indikatorer som hör ihop med varandra har grupperats i ”Min ansökan”, när indikatorer hör ihop måste alla användas. Vid ansökan om stöd ska ni välja de programindikatorer som bäst mäter ert projektmål och era aktiviteter.

Antal deltagare som får stöd

Klicka för att göra bilden större

Vem är delta­gare i ett projekt?

En deltagare är en person som har fått stöd via projektets aktiviteter. Det kan exempelvis vara språkträning i svenska eller kompetensutveckling för personal. Endast deltagare som har fått stöd via projektets aktiviteter ska ingå i beräkning (och senare rapportering) av en indikators målvärde. Projektets personal ska aldrig räknas eller rapporteras på någon indikator.

Notera att begreppet deltagare används för alla indikatorer i programmet som avser individer. När ni väljer en indikator måste ni vara uppmärksamma på om indikatorn mäter utfall för AMIF:s målgrupp eller för övriga deltagare.

AMIF:s målgrupp

Fondens målgrupp är tredjelandsmedborgare. För indikatorer som mäter utfall och resultat för deltagare i fondens målgrupp, måste ni ha en metod för att säkerställa att deltagaren tillhör fondens målgrupp.

Projektin­di­ka­torer

Under rubrik ”Projektmål” i ”Min ansökan” ska ni själva formulera minst en projektindikator. Projektindikatorer är ett komplement till programindikatorer och mäter resultat kopplat till ert projektmål. Projektindikatorer är kvantitativa eller kvalitativa variabler som ni själva formulerar för att mäta er framtida uppfyllelse av projektets mål.

Observera att programindikatorer mäter både programmets mål inom EU och ert projektmål. Formulera därför projektindikatorer som kompletterar de programindikatorer ni har valt för projektet.

Hur ska en projektin­di­kator formu­leras?

En indikator är en variabel som ska ge information om en utveckling eller förändring i relation till projektmålet. Minst en projektindikator och max tre ska anges. Tänk på att projektindikatorer kommer att granskas tillsammans med övrig beskrivning av projektet. När ni formulerar en projektindikator ska ni på ett objektivt sätt beskriva den variabel ni ska mäta. Exempel på variabler är: antal vetenskapliga studier, antal möten, antal dagar det tar att handlägga ett ärende, antal användarfall, antal metoder eller metodmaterial.

Ange utgångs­värde och målvärde för indi­ka­torer

För både program- och projektindikatorer ska ni ange ett utgångsvärde vid projektstart och ett målvärde vid projektslut. För programindikatorerna ska utgångsvärdet vara noll, det gäller oftast projektindikatorer också. Väljer ni däremot projektindikatorer där det finns ett värde ni ska öka eller minska (exempelvis antal handläggningsdagar för ett ärende), ska utgångsvärdet inte sättas till noll. Utgångsvärde anger ni i fältet där ni ska beskriva hur indikatorn ska mätas.

Målvärdet ni väljer ska spegla det värde ni förväntar er att projektet kommer ha uppnått vid projektslut. Målvärdet ska kunna uppnås med de resurser ni kommer att ha inom projektet. Under pågående projekt kommer ni löpande att rapportera faktiskt utfall per indikator. Vid rapportering av deltagare ska resultat delas upp i kategorierna kön och ålder.

Beskriv hur och när indi­ka­torn kommer att mätas

För program- och projektindikatorer som väljs för projektet ska ni ange hur ni kommer att mäta indikatorn dvs. ni ska ange varifrån ni hämtar underlag till indikatorn för att vid rapportering kunna visa att ni har uppfyllt förutsättningen för projektets mål.

Programmets indikatorer är gemensamma över hela EU och ska mäta AMIF:s sammanlagda resultat. För att resultat på programmets indikatorer ska kunna jämföras och aggregeras har EU satt upp regler för hur de ska mätas.

Projektindikatorer däremot är det ni som anger vad ni ska mäta och hur ni kommer att dokumentera era resultat inför att ni sedan rapporterar dem till Migrationsverket. Exempel på metoder för att mäta och dokumentera resultat är deltagarförteckning, enkätundersökningar, intervjuer eller genom att anlita extern aktör för utvärdering. Om ni väljer att anlita en extern aktör för att följa upp projektet är det fortfarande ni som stödmottagare som ansvarar för att de resultat ni rapporterar i ert projekt är verifierad data.

Läs mer om krav på dokumentation av programindikatorer i nästa avsnitt.

Att doku­men­tera projekt­re­sultat

Rapportering av projektets resultat i relation till målvärde sker löpande vid fastställda tillfällen under projekttiden. Nedan följer information om hur ni dokumenterar resultat avseende deltagare.

För projektindikatorer ska ni ange vid ansökan hur ni kommer att dokumentera resultatet och det är detta resultat som ska rapporteras.

Programmets indikatorer mäter antingen utfall eller resultat av aktiviteter. Utfallsindikatorer är brett formulerade och mäter ett antal oavsett resultat: exempelvis hur många som deltagit vid ett utbildningstillfälle, oavsett om deltagarna tog till sig av utbildningen eller inte. Resultatindikatorer mäter hur deltagare upplevde aktiviteten eller vilken nytta de haft av den.

För programindikatorer finns ett regelverk att följa. Nedan förklaras kraven som ställs på dokumentation av projektresultat som rör deltagare i projekt.

Delta­gar­för­teck­ning för rappor­te­ring av utfalls­in­di­ka­torer

Projekt som kommer att arbeta direkt med individer ska rapportera deltagande på individnivå. Hur deltagarförteckningen utformas beror på projektets utformning. Deltagarförteckningen kan exempelvis finnas inom ramen för ett befintligt IT-system eller upprättas separat. Ni anger själva i ansökan om stöd hur ni väljer att göra.

Deltagarförteckningen förvaras hos er som tar emot stöd från AMIF och ska finnas tillgänglig vid behov för granskning. Uppgifterna i deltagarförteckningen ska kunna kopplas till ert AMIF-finansierade projekt Det måste tydligt kunna urskiljas vilka individer som deltagit i projektet, exempelvis genom ett specifikt projekt-id.

Deltagarförteckningen används för att styrka underlag för indikatorrapportering. En deltagarlista visar deltagande i en aktivitet som projektet arrangerar.

GDPR

För att skydda deltagarnas anonymitet är det viktigt att tillgången till deltagarförteckningen är begränsad och inte sprids till obehöriga. Projektets dokumentation ska hanteras enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Den som ansvarar för projektet ansvarar också för att projektets dokumentation hanteras i enlighet med GDPR.

Person­upp­gifter i delta­gar­för­teck­ningen

Deltagarförteckningen ska innehålla personuppgifter om varje enskild deltagare i projektet. Personuppgifterna kommer ligga till grund för rapporteringen av indikatorutfall. Uppgifterna i deltagarförteckningen ska vara spårbara: exempelvis via register såsom folkbokföring, eller deltagarlistor. För att visa hur ni ska inhämta personuppgifter för AMIF:s målgrupp ska ni ange en metod för målgruppsverifiering.

Deltagarförteckningen ska innehålla följande uppgifter:

 • Inskrivningsdatum: dagen då deltagaren skrivs in i projektet.
 • Slutdatum: dagen när deltagaren avslutar sitt deltagande i projektet.
 • Namn- och efternamn.
 • Kontaktuppgifter: telefonnummer eller mejladress.
 • Kön: Kvinna, Man eller Ickebinär.
 • Födelsedatum.
 • Ålderskategori: Under 18 år, mellan 18-60 år, 60 år eller äldre.

För projekt som arbetar med AMIF:s målgrupp, tredjelandsmedborgare som deltagare i projektet, gäller också följande:

 • Att tillhörighet till AMIF:s målgrupp och legal status säkerställs samt dokumenteras.

Delta­gar­listor vid projek­tets akti­vi­teter

Deltagarlistor visar deltagande i en aktivitet som projektet arrangerar. Det ska finnas spårbarhet mellan deltagarförteckning och deltagarlista, unika individer ska kunna särskiljas. Av deltagarlistor ska minst följande uppgifter framgå.

 • Namn på aktiviteten.
 • Datum för aktiviteten.
 • Namn och efternamn.
 • Övriga uppgifter som behövs, exempelvis sådana som behövs för att uppnå resultat för projektets egna indikatorer.

Att doku­men­tera inskriv­nings­datum

I deltagarförteckningen ska ni ange inskrivningsdatum, dvs. det datum då deltagaren skrivs in i projektet eller deltar i sin första aktivitet. Då en deltagare har skrivits in i projektet ska den rapporteras vid nästa rapporteringstillfälle till Migrationsverket. En deltagare får endast rapporteras en gång på utfallsindikatorn.

En projektaktivitet (exempelvis en utbildning) kan omfatta flera utbildningstillfällen. Deltagares närvaro vid dessa tillfällen dokumenteras då i en separat deltagarlista.

Om ert projekt erbjuder flera olika sorters aktiviteter, exempelvis språkutbildning och samhällsinformation, ska utfallet dokumenteras i separata deltagarlistor för att senare kunna rapporteras på respektive utfallsindikator.

Att doku­men­tera kön

Kön rapporteras i tre kategorier i AMIF Sverige. Det ger möjlighet att rapportera deltagare i projekt som inte identifierar sig inom kategorierna man och kvinna, som ickebinär (eller annan könsidentitet). Deltagare i AMIF:s projekt registreras så som det kön de själva identifierar sig.

Att doku­men­tera ålder

Deltagarens ålder ska dokumenteras och räknas in i projektet från och med det datum när deltagaren startar i projektet och skrivs in i projektloggen.

Att doku­men­tera resul­tatin­di­ka­torer

Det är bara deltagare som deltagit i en aktivitet och som har rapporterats på en utfallsindikator som är aktuella att rapportera på en resultatindikator.

För att mäta resultatindikatorerna behöver ni samla in och dokumentera data från deltagare efter varje genomgången projektaktivitet. De projekt som erbjuder flera olika aktiviteter (t.ex. språkutbildning och samhällsinformation) behöver följa upp och dokumentera deltagares uppfattning om varje aktivitet var för sig. När ni fått in svaren från deltagaren behöver ni analysera och sammanställa deltagarens svar. Resultatet ni ska rapportera in till Migrationsverket är deltagarens sammantagna upplevelser av aktiviteterna (t.ex. språkutbildningen och samhällsinformationen) deltagaren har varit med på.

Tidpunkten för när mätningen ska genomföras kan variera, men ska antingen ske då deltagaren slutar i projektet, eller 3 – 6 månader efter att deltagaren slutat i projektet.

Dokumentationen av projektets resultat ska vara spårbar tillbaka till projektets deltagarförteckning och/eller deltagarlistor. Ni måste spara all dokumentation av uppföljningen då den ligger till grund för rapportering och ska kunna visas upp vid granskning av ert projekt.

Att rappor­tera projekt­re­sultat

Enskilda projekt rapporterar sina resultat till Migrationsverket vid givna tillfällen varje år. Rapportering av resultat ska kunna verifieras med projektets dokumentation. Underlag för rapporterade utfall efterfrågas vid behov.

Rappor­te­ring av antal kön och ålder

Målvärde per indikator som angavs vid ansökan om stöd avser målvärde för deltagargruppen per indikator som helhet. När resultaten rapporteras ska antal deltagare delas upp i ålderskategorier samt kön. Varje deltagare ska endast räknas en gång per indikator.

Sidan senast uppdaterad: