Europa i min region 2–9 maj

Sverige deltar för sjunde gången i den EU-gemensamma informationskampanjen Europa i min region. För oss på Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) är det fjärde året våra projekt har möjlighet att delta i kampanjen. Tillsammans visar vi hur EU:s investeringar används och gör nytta lokalt och regionalt i Sverige.

Tre ungdomar som lyfter händerna i luften

I år deltar AMIF med rekordmånga evenemang i kampanjen

Våra projekt är med och bidrar till ökad kunskap om den nytta EU gör för samhället både lokalt och nationellt.

Att medverka i kampanjen är en möjlighet för aktörer som driver ett AMIF-projekt att synliggöra sin verksamhet och sina insatser till målgruppen. Genom ett tjugotal evenemang deltar vi under kampanjveckan. Projekten gör det genom event på plats i en kommun, poddar, filmer, instagramkampanjer och andra typer av event.
Vi på fonden hjälper projekten att sprida information evenemangen genom våra egna kanaler och genom de fondgemensamma kanalerna som du hittar längre ner på sidan.

Från AMIF deltar vi i kampanjen!

AMIF mötesplatser

AMIF mötesplatser Foto: projektet

AMIF Mötes­platser

Projekt AMIF Mötesplatser erbjuder trygga behovsbaserade mötesplatser för barn och föräldrar från Ukraina och finns på sex olika orter runtom i Sverige. På mötesplatserna kan besökarna slappna av och ha roligt, samtidigt som de får stöd i att tolka och ta till sig viktig information. Mötesplatserna är en brygga till andra aktörer, från vårdcentraler till idrottsföreningar, för att familjerna snabbare ska kunna komma in i samhället och få en mer meningsfull fritid.

Barn i familj

Illustration projektet

Barn i familj – Strömsunds kommun

Strömsunds kommun driver det treåriga projektet Barn i familj vilket finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Under tre år kommer vi att arbeta för att säkerställa ett tydligt barnperspektiv och stärka barnrätten för barn i familj som befinner sigi asyl- och återvändandeprocess i Sverige.

Barn i fokus – Rädda Barnens riks­för­bund

Rädda Barnen arbetar för att alla barn ska få en trygg uppväxt i Sverige. Projektet Barn i
fokus stöttar barn och familjer som varit på flykt och genom nära samarbete med
kommuner bidrar projektet till en mer hållbar integration för barnfamiljer runt om i landet.

Att lyfta barns röster är viktigt. Barns delaktighet är en grundprincip i barnkonventionen
och en viktig resurs för samhället. Rädda Barnen arbetar med barns delaktighet i vårt
kunskapsarbete, i påverkansarbetet, i direktstödsarbetet och i den interna styrningen.

Helhets­lyftet – Västra Göta­lands­re­gi­onen

Projektet Helhetslyftet erbjuder insatser för tredjelandsmedborgare för att stärka
språkutveckling i svenska, förbereda för inträde på arbetsmarknaden och öka känslan av
delaktighet i samhället.

Helhetslyftets podd presenterar projektberättelser under projektperioden. Vi möter
deltagare, samordnare och pedagoger ute i verksamheterna. Ett sätt att visa upp
Helhetslyftets stora bredd av insatser på ett lättsamt och tillgängligt sätt.

Jobb­steget till­sam­mans – Nema Problema

Tredjelandsmedborgare har väsentligt lägre sysselsättningsgrad än både inrikes födda
svenskar och andra grupper av utrikes födda. Detta försämrar deras chanser att
integreras i Sverige. Därför jobbar Nema Problema med integrationsåtgärder som bidrar
till möjligheter för etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Inom projektet
Jobbsteget Tillsammans inlåts tredjelandsmedborgare i ett åtta månader mentorprogram
där de matchas med en mentor som har erfarenhet av att arbeta i Sverige och som under
månadsvisa träffar stödjer adepten på sin väg mot arbetsmarknaden.

Under kampanjen kommer projekt Jobbsteget Tillsammans under tre dagar i mitten av maj att belysa kraften av arbetet som möjliggjorts genom medfinansiering från AMIF. Detta sker via Nema Problemas sociala kanaler, Facebook, Instagram och Linkedin.

Tidpunkt för de digitala evenemangen:
Den 14, 15 och 16 maj, kl 11:30 samtliga datum.

KIAS 2.0 – STIF­TELSEN ACTIVA I ÖREBRO LÄN

Projekt för kvinnor som flytt från Ukraina och nu befinner sig i Örebro län. Projektet
erbjuder ett tryggt socialt sammanhang samt individuellt anpassat stöd in på
arbetsmarknaden och in i det svenska samhället. Projektet erbjuder också svenska,
sverigekunskap och psykosocialt stöd.

Activa bildades 1989. I 35 år har vi gett stöd till arbete och studier, utbildat i de metoder vi använder och bedrivit många projekt.

Öppet hus
Tidpunkt för evenemanget: Den 15 maj, kl 13:00-15:00 ingen föranmälan krävs.
Plats: Landbotorpsallén 25A, Örebro

Ett barn i ett flyktingläger som gör V-tecken med ena handen.

Foto: projektet

K.V.O.T – Migra­tions­verket

Sedan 1 augusti 2023 driver Migrationsverket projekt K.V.O.T (Kommunikation inom Vidarebosättning och Träffsäker Matchning). Projektets övergripande mål är att underlätta för kommuner att ordna ett bra mottagande för kvotflyktingar och att skapa bättre förutsättningar för god integration för kvotflyktingar. Bakgrunden till projektet är bland annat regeringens krav om att kvotflyktingars integrationspotential ska utredas och bedömas, samt den återkommande återkopplingen till Migrationsverket från mottagarsamhället avseende exempelvis behov av bättre samverkan, bättre bosättningsunderlag, träffsäkrare matchningar och bättre förberedelser för kvotflyktingar före ankomst till kommun. För att verka för ovanstående ska projektet: 1) Utveckla en förbättrad metod för utredning av vidarebosättningsärenden. 2) Utveckla plattformar för samverkan och informationsdelning mellan vidarebosättningsprocessens olika aktörer. 3) Utveckla en metod för systematisk utvärdering och återkoppling av vidarebosättningsprocessen.

Samverkan Gävle­borg 2022 – Läns­sty­relsen i Gävle­borgs län

I projektet Samverkan Gävleborg 2022 deltar åtta kommuner i Gävleborg, Högskolan i
Gävle och RF-SISU Gävleborg och Länsstyrelsen Gävleborg. Genom samverkan med
olika aktörer vill projektet utveckla arbetssätt och metoder för att göra det lättare för
tredjelandsmedborgare att etablera sig i samhället. I samverkan med andra kan vi göra
mer.
Under kampanjen lyfter projektet inlägg på sociala medier, en film och en pressträff i Bollnäs då projektet kommer att genomföra en cykelkurs för projektets målgrupp.

Tidpunkt för de digitala evenemangen:
Den 2, 3 och 6 maj kl 08:00 samtliga dagar

Yrkesväg – Läns­sty­relsen Värm­land

Yrkesväg ska bidra till att förbättra integration och möjligheter för personer med
medborgarskap i ett land utanför EU att etablera sig i det svenska samhälls- och
arbetslivet. I Yrkesväg utvecklas målgruppsanpassade utbildningsinsatser inom
Vuxenutbildningen utifrån en beprövad modell som består av tre utbildningsspår där
språkundervisning integreras med andra samhälls-, arbetslivs- och yrkesintegrerade
insatser. Länsstyrelsen Värmland är projektägare för Yrkesväg som genomförs
tillsammans med ett 20-tal partners i Dalarna, Värmland, Västra Götaland och Örebro.

Åter­vän­dande som inter­na­tio­nell migra­tions­po­litik – Rege­rings­kansliet

Fokus är på hur diplomatiska verktyg samt internationellt (och nationellt) samarbete kan
främja ett effektivt och hållbart återvändande i humana former. Delmi ska studera det
befintliga samarbetet, samverkan och kunskap kopplat till implementering av
återvändandepolitiken inom och över nationsgränserna. Genom att fokusera på områdena
diplomatiska verktyg och internationellt samarbete ska Delmi identifiera problem, konflikter
och brister. Målsättningen är på sikt att öka kapaciteten hos svenska och internationella
aktörer samt det frivilliga återvändandet.

Läs mer och hitta fler delta­gande projekt runt om i landet:

Om kampanjen "Europa i min region" på kommissionens webbplats (på engelska) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om kampanjen? Välkommen att kontakta fonderna@migrationsverket.se

Sök taggade inlägg:

#Europaiminregion, #EUinmyregion och #AMIF