Uppdaterad utlysningsplan för AMIF

Utlysningsplanen för år 2024–2026 är grund för planering av insatser som krävs för att genomföra en utlysning. Planen är också ett underlag för dialog med aktörer som kan komma att vilja ansöka om medel vid de planerade utlysningstillfällena.

Utökad tids­pe­riod

Planen har uppdaterats i den delen som gäller tillgängligt stöd, tidpunkten för utlysningar, projektstart samt kompletterats med utlysning våren 2026, därmed avser planen tidsperiod 2024-2026.
I korthet innebär detta att den tidigare kommunicerade utlysningen för externa aktörer under våren 2024 kommer att lysas ut vid två separata tillfällen: delvis i mars 2024 med tillgängliga medel på 150 MSEK och i början på 2025 med tillgängliga medel på 163 MSEK. Utlysningen för utsatta grupper flyttas från våren till hösten 2024.

Utlys­nings­planen möter omvärlden och ekono­miska förut­sät­tningar

Alla uppgifter i planen är preliminära och är beroende av tillgängliga medel vid det aktuella tillfället för utlysningen. Även datumet för när en utlysning öppnar kan komma att behöva justeras, exempelvis beroende på vidareutveckling och förbättringar av vårt ansökningssystem.

Utlysningsplanen för 2024–2026

Medfinansieras av Europeiska unionen