Höstens utlysningar

Under 2023 har Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) haft tolv utlysningar. Varav sex stycken under hösten. För första gången inom nuvarande programperiod fanns möjlighet att ansöka om projekt för förstudier och driftstöd. Samtliga utlysningar är nu stängda.

Förstu­dier

Förstudier förväntas ligga till grund för framtida projektansökningar i AMIF och Sveriges nationella program. Projekten förväntas utforska behov och förutsättningar inom tre av AMIF:s målområden, asylområdet, laglig migration och integration samt återvändandeområdet. Sammanlagt kom det in sju förstudieansökningar i den konkurrerande utlysningen.

Drift­stöd

Driftstöd kunde endast sökas av myndigheter som har ett särskilt uppdrag inom ramen för AMIF:s målområden, mer specifikt inom asylområdet och återvändandeområdet. Fonden granskar för närvarande tre stycken ansökan om stöd från Polismyndigheten och Migrationsverket.

Icke konkurrerande utlysningar

Utöver utlysningar för driftstöd och förstudier hölls det två icke-konkurrerande utlysningar riktade till Migrationsverket inom asylområdet och Kriminalvården inom återvändande–området.

Beslut innan jul

Utlysningarna stängde i november och just nu granskar funktionen för fonderna samtliga inkomna ansökningar om stöd. Besluten planeras vara fattade innan julledigheten.
Projekten kan tidigast starta 1 januari 2024.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta: fonderna@migrationsverket.se