Tre förstudier har beviljats stöd

I vårens icke-konkurrerande utlysning och som stängde i februari har nu tre förstudier beviljats till Migrationsverket. Förstudierna ska bedrivas inom specifikt mål 1, asylområdet.

Någon skriver på en dator

Förstudie, Imple­men­te­ring av EU-rätts­akter

Förstudien ska arbeta med att ta fram en rapport med analys av vilka konsekvenser de nya EU-rättsakterna får för Migrationsverket, myndighetens behov i relation till detta, samt tillhörande projektplan med förslag på projekt att söka externfinansiering för.

Förstudie, Utvecklad analys­för­måga

Förstudien avser att undersöka och analysera behov av att utveckla Migrationsverkets analysförmåga i ett allt mer komplext och föränderligt migrationsområde för att öka Sveriges förmåga att hantera förändringar och tillgodose behov inom det gemensamma europeiska asylsystemet.

Förstudie, Stöd till åter­vän­dande till Ukraina

Förstudien ska hitta lösningar för hur regelverket ska kunna utvecklas och fastställas för att ge Migrationsverket möjlighet att ge stöd vid återvändande till Ukraina för de som väljer att resa tillbaka.

Förstudierna ska pågå till den sista november 2024.

Här kan du läsa mer om alla pågående projekt

Om du har frågor är du välkommen att vända dig till fonderna@migrationsverket.se