کمک های مالی برای پناهجویان

Ekonomiskt stöd för asylsökande – dari

بسیار مهم است که شما بتوانید خود را کمک کنید. اگر شما درآمد ندارید، کدام منبع کمکی دیگر ندارید، میتوانید برای کمک مالی به هیئت مهاجرت درخواست بدهید. کمک های مالی شامل چندین بخش است: جبران مخارج همه روزه، کرایه خانه جبران مخارج اضافی و کمک مالی خصوصی.

وقتی که شما درخواست پناهندگی میدهید باید به هیئت مهاجرت بگویید که شما چقدر پول و چه منابع پولی دارید. اگر شما هیچ کدام درآمد شخصی ندارید برای مخارج روزانه به شما کمک خواهد شد. افراد متاهل و همزی مسئولیتی مشترک در قسمت اقتصاد خانواده دارند. این امر در برگیرنده آن است که زمانی که ما این امر که آیا حق دریافت کمک اقتصادی را دارید را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم، اداره مهاجرین درآمد شریک زندگی شما را هم در نظر می‌گیرد.

اگر وضعیت اقتصادی شما تغییر کرد، بحیث مثال اگر شما یا شریک زندگیتان کاری بدست آوردید، باید این موضوع را به اداره مهاجرین اطلاع دهید. معلومات ندادن اینکه شما یا شریک زندگیتان زمانی که کمک هزینه روزانه دریافت می‌کنید پول بدست می‌آورید، عملی مجرمانه است. اگر آدرس خود را تبدیل کنید هم ممکن است اینکار بالای حق شما برای دریافت کمک هزینه روزانه تاثیر بگذارد. بهمین دلیل همیشه باید به اداره مهاجرین معلومات دهید که آدرس جدیدی دارید.

اطلاعات بیشتر در مورد اینکه در مدتی که منتظر جواب کیس تان هستید اگر کار پیدا شود چی باید بکنید

کمک معاش روزانه

میزان کمک معاش روزانه بسته به اینکه آیا در یکی از کمپ‌های پناهندگی اداره امور مهاجرین زندگی می‌کنید که در آن غذا هم سرو می‌شود و یا در کمپی زندگی می‌کنید که غذا سرو نمی‌شود، متفاوت است. همچنین اگر با همسر یا یک همزی زندگی می‌کنید هم میزان کمک هزینه روزانه تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

در یک خانه ای که غذا داده میشود مخارج روزانه قرار ذیل است:

 • 24 کرون همه روزه برای افراد بالغ که تنها هستند
 • 19 کرون در روز برای هر نفر، برای کلانسالانی که با شریک زندگی خود زندگی می‌کنند
 • 19 کرون در روز برای هر نفر، برای افراد ١٨ تا ٢٠ ساله که با والدین خود زندگی می‌کنند
 • 12 کرون برای اطفال تا سن 17 سالگی   

خانه های که شامل غذا نیست مخارج روزمره عبارتند از:

 • 71 کرون همه روزه برای افراد بالغ که تنها هستند
 • 61 کرون در روز برای هر نفر، برای کلانسالانی که با شریک زندگی خود زندگی می‌کنند
 • 61 کرون در روز برای هر نفر، برای افراد ١٨ تا ٢٠ ساله که با والدین خود زندگی می‌کنند
 • 37 کرون همه روزه برای اطفال زیر 3 ساله
 • 43 کرون برای اطفال 4 الی 10 ساله
 • 50 کرون برای اطفال 11 الی 17 ساله 

فامیل های که بیشتر از دو اولاد دارند مخارج کامل روزمره برای دو اولاد اول و نصف مخارج را برای بقیه اطفال دریافت خواهند نمود.  

بر علاوه غذا، مخارج روزمره باید برای لباس، بوت، مراقبت صحی و دوا، محافظت دندان، وسایل تشناب، مواد مصرفی دیگر و سرگرمی های تفریحی را باید دربر بگیرد.

مخارج روزمره را امکان دارد کاهش بیابد اگر شما

 • در ایجاد هویت تان همکاری نکنید
 • با پنهان شدن مانع بررسی کیس پناهندگی شویید
 • اگر درخواست تان رد شده فیصله شود که باید به کشور اصلی تان پس بروید و شما برای سفر بازگشت همکاری نکنید.

اگر به یک منطقه مسکونی تبدیل نمایید که با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی روبرو می‌باشد ممکن است حق دریافت کمک معاش روزانه را از دست بدهید. همچنین اگر آدرس دیگری غیر از آدرس محلی که واقعا در آنجا زندگی می‌کنید را هم بدهید، بعنوان مثال یک صندوق پوستی، ممکن است حق دریافت کمک معاش روزانه و کمک معاش‌های خاص را از دست بدهید.

مطالب بیشتر در قسمت زندگی در مسکن شخصی خوانده و کنترول نمایید که آدرسی که می‌خواهید به آنجا تبدیل نمایید حق شما برای دریافت کمک معاش را تحت تاثیر قرار می‌دهد یا نه

فورمه درخواست مدد معاش روزانه Ansökan om dagersättning (Mot23) (به سویدنی) Pdf, 1.1 MB, opens in new window.

فورمه مدد معاش روزانه را به این نحو خانه پوری نمایید

به پایان رسیدن حق دریافت کمک اقتصادی

زمانی که اجازه اقامت دریافت نمایید حق دریافت کمک اقتصادی را از دست می‌دهید. اگر در یک کمپ پناهندگی اداره امور مهاجرین زندگی می‌کنید، معمولا هنگامی که از سوی یک کمون پذیرفته شوید، حق دریافت کمک معاش را از دست می‌دهید. اگر در مسکن شخصی زندگی می‌کنید، معمولا یک ماه پس از آنکه اجازه اقامت گرفتید، حق دریافت کمک معاش را از دست خواهید داد.

همچنین اگر یک تصمیم ترک خاک یا اخراج دریافت نموده‌اید که قوت اجرایی یافته و یا زمانی که مهلت شما برای ترک داوطلبانه سویدن به پایان رسیده باشد هم ممکن است حق دریافت کمک اقتصادی را از دست بدهید. این موضوع به شمول شمایی می‌شود که کلانسال بوده و با طفلی که زیر ١٨ سال دارد و شما سرپرستی او را برعهده دارید، زندگی نمی‌کنید. حق شما برای دریافت کمک اقتصادی زمانی که کشور را ترک کنید هم، به پایان می‌رسد.

فامیلهای دارای فرزند اجازه دارند تا زمانی که سویدن را ترک کنند و یا به دلیل دیگری از آمار تحت پوشش واحد پذیرش مربوطه خارج شوند، اجازه دارند در خانه‌‌های اداره مهاجرین زندگی نموده و حق دریافت کمک هزینه اقتصادی را هم حفظ می‌نمایند.

کمک مالی خصوصی

اگر شما شدیداً ضرورت به پول دارید که با مبلغ مخارج روزانه تأمین نمیشود میتوانید درخواست برای کمک خصوصی بدهید. شما باید نشان بدهید که نیاز شدید به کدام چیز یا خدمات دارید و مخارج آنرا خودتان نمیتوانید بپردازید. این چیز ها میتواند بطور مثال عینک، گاز طفل یا بوت گرم زمسانی باشد. هیئت مهاجرت همیشه شخصاً آنعده ضروریات را بررسی میکند.

برای چیز مورد ضرورت تان شما میتوانید مبلغ ارزان ترین شی را دریافت کنید.

اگر به یک مسکن شخصی تبدیل نمایید که در منطقه‌ای قرار دارد که از سوی یک کمون بعنوان منطقه‌ای با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی معرفی شده، حق شما برای دریافت کمک معاش خاص ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد.

وقتی که از شما خواسته میشود که به دفتر هیئت مهاجرت بیایید مثلاً برای تحقیق در باره کیس پناهندگی تان، برای ملاقات با افسر اداری یا برای شرکت در یک رویداد معلوماتی؛ شما میتوانید برای مخارج سفر تان کمک اضافی بگیرید. وقتی که با مدیر اداری ملاقات میکنید در مورد این موضوع صحبت کنید.

فورمه درخواست برای کمک مالی اضافی برای افراد بالغ، فورمه شماره Mot78 Pdf, 1.1 MB, opens in new window.

شما به این نحوه فورمه کمک مالی اضافی برای افراد بالغ را خانه پری میکنید (به سوئدی)

فورمه درخواست برای کمک مالی اضافی برای افراد کم سن، فورمه شماره Mot79 Pdf, 654.3 kB, opens in new window.

شما به این نحوه فورمه کمک مالی اضافی برای افراد کم سن را خانه پری میکنید (به سوئدی)

فورمه درخواست برای کمک مالی اضافی برای اطفال بدون والدین و جوانان، فورمه شماره Mot72 Pdf, 1.1 MB, opens in new window.

جبران مخارج برای خانه

اگر شما کار پیدا کردید یا پیشنهاد کاری برایتان آمده، میتوانید درخواست جبران مخارج برای کرایه خانه بدهید. این برای کار های است که مدت آن بیشتر از سه ماه است و شما باید در جایی کوچ کنید که هیئت مهاجرت هیچ خانه ای نداشته باشد که به شما بدهد. جبران کرایه برای خانه قرار ذیل است:

 • 850 کرون ماهانه برای فامیل ها
 • 350 کرون برای افراد تنها 

تصمیم در باره جبران مخارج مالی

وقتی که هیئت مهاجرت در باره جبران مخارج مالی تصمیم گرفت، به شما یک تصدیقنامه ارسال خواهد شد.

 • از طریق مدیر اداری تان در استقبالیه یا
 • از طریق یک خط که بنام اعلامیه مختصر یاد میشود.

وقتی که اداره مهاجرت بوسیله ابلاغ ساده به شما اطلاع میدهد، در این صورت ما فیصله را بوسیله پوسته به آن آدرس منزل تان که به ما داده اید، ارسال میکنیم. روز رسمی بعدی، ما یک نامه برای تان ارسال مینماییم که در آن یک پیام معلوماتی خواهد بود در مورد این که ما فیصله را برای تان ارسال نموده ایم. در این پیام تاریخ ارسال فیصله ذکر خواهد بود. دو هفته بعد از ارسال فیصله، اداره مهاجرت به این نظر خواهد بود که در مورد فیصله برای تان اطلاع داده شده است (ابلاغ شده است). بعد از آن شما سه هفته وقت دارید تا درخواست تجدید نظر دائر کنید.

اگر آدرس ارائه کرده شما قابل استفاده نباشد و شما در سویدن راجستر باشید، فیصله و نامه کنترول به آدرس راجستر شده تان ارسال خواهد شد.

 همچنان باید پست تانرا همیشه چک کنید.

کارت بانکی

اگر اداره امور مهاجرین با پرداخت کمک معاش روزانه به شما موافقت کند به شما یک کارت بانکی داده می‌شود که به یک حساب بانکی متصل است که پول‌ها به آن روان می‌شود.

شما حق دارید که برای اخذ نمودن هزینهٔ روزانهٔ تان کارت بانکی دریافت کنید، حتی اگر شما در یک خانواده چندین بزرگسال هم داشته باشید.

معلومات مزید در مورد کارت بانکی برای پناه جویان، را بخوانید

اگر شما میخواهید درخواست تجدید نظر بدهید

اگر فکر میکنید که هیئت مهاجرت در مورد جبران خساره مالی شما تصمیم اشتباه گرفته، شما حق آنرا دارید که درخواست تجدید نظر بدهید. در آنصورت در ظرف سه هفته پس از دریافت تصدیقنامه باید درخواست تانرا به هیئت مهاجرت تسلیم کنید. اگر هیئت مهاجرت تصمیم خود را تغییر ندهد، درخواست شما به محکمه اداری سپرده میشود و آنها فیصله را دوباره بررسی میکنند. اگر محکمه اداری درخواست شما را رد کند، شما میتوانید به دادگاه تجدید نظر (kammarrätten) درخواست بدهید.

اطلاعات بیشتر در باره اینکه برای درخواست دادن چی باید بکنید

اگر شما سوال در باره جبران مخارج روزمره یا کمک های مالی دیگر داشته باشید

اگر شما سوال عادی در باره کمک های مالی به پناهجویان دارید میتوانید به هیئت مهاجرت تلیفون کنید. اما اگر سوال در باره جبران مخارج خود تان دارید باید به مرکز استقبالیه تان بیایید. بخاطر محرم گذاشتن موضوع کارمندان هیئت مهاجرت نمیتوانند در باره این موضوعات در تلیفون صحبت کنند. وقتی که به مرکز استقبالیه میروید کارد LMA  را همراه داشته باشید.

Last updated: