Migrationsverket logotyp

Uppsikt och förvar

En person kan få ett beslut om uppsikt eller förvar om det finns risk för att personen håller sig undan eller inte samarbetar med svenska myndigheter.

Uppsikt

Ett beslut om uppsikt är ett sätt för Migrationsverket eller andra myndigheter att se till att en person är tillgänglig. Den som får ett beslut om uppsikt är skyldig att anmäla sig på bestämda tider hos antingen polisen eller Migrationsverket.

Förvar

Beslut om att ta en person i förvar kan fattas av Migrationsverket, Polismyndigheten eller en domstol. Förvarsbeslut används i huvudsak för att säkerställa att en person är tillgänglig för att kunna genomföra ett beslut om avvisning eller utvisning. Ett sådant beslut får bara fattas om det finns risk att personen hindrar verkställigheten av avvisnings- eller utvisningsbeslutet. Det går alltid att överklaga ett beslut om förvar till förvaltningsrätten.

Förvar är ett låst boende som Migrationsverket ansvarar för. Däremot kan både Migrationsverket och Polismyndigheten fatta beslut om förvar och ansvara för att en avvisning eller utvisning genomförs. Polismyndigheten ansvarar för återvändandet för en stor del av de personer som sitter i Migrationsverkets förvar.

I maj 2019 hade Migrationsverket 502 förvarsplatser. Dessa var fördelade på sex orter; Åstorp, Kållered, Flen, Märsta, Ljungbyhed och Gävle. Migrationsverket planerar även för ett nytt förvar i norra Sverige.

Vanliga frågor om förvar

 • Vem kan tas i förvar och vad innebär det?

  Personer som inte har tillstånd att vistas och ska avvisas eller utvisas kan i vissa fall tas i förvar. Förvar kan även användas om det är nödvändigt för att utreda någons rätt att vistas i landet eller om någons identitet är oklar. Grunderna för förvar redogörs i Utlänningslagen (kap. 10).  Att vara förvarstagen innebär att man är frihetsberövad och rörelsefriheten är begränsad till en låst avdelning.

 • Vilken juridisk hjälp får en person som tas i förvar?

  En person som tagits i förvar har rätt att få ett offentligt biträde.

 • Har förvarstagna rätt till dagersättning och vård?

  Om en person inte har några egna tillgångar har han eller hon rätt till dagersättning och särskilt bidrag. På förvaret finns det tillgång till hälso- och sjukvård samt tandvård i samma omfattning som för andra asylsökande. Det är landstinget som ansvarar för hälso- och sjukvården på förvaren.

 • Kan en minderårig tas i förvar?

  Migrationsverket fattar mycket sällan beslut om att ta ett barn i förvar. I sådana fall sker det tillsammans med barnets vårdnadshavare. Ensamkommande barn kan enbart tas i förvar i undantagsfall och i så fall i samband med att barnet har fått ett beslut om avvisning eller utvisning.

  Ett barn får vara förvarstagen i högst 72 timmar men om det finns synnerliga skäl kan tiden förlängas med ytterligare 72 timmar.

 • Har en person som sitter i förvar rätt att ta emot besök?

  Ja, det finns besöksrum där de som sitter i förvar har rätt att ta emot privata besök.

  Ett besök kan övervakas om det är nödvändigt med hänsyn till säkerheten.

 • Finns det någon tidsgräns för hur länge man får sitta i förvar?

  Förvarstiden är högst två månader med möjlighet att förlängas. För en person som förvarstas inom ramen för asylprocessen är den maximala tid man får sitta i förvar 12 månader. När det gäller personer som utvisas på grund av brott finns ingen övre gräns i tid.

 • Kan frivilligorganisationer besöka förvaren?

  Ja, frivilligorganisationerna fyller en viktig funktion på förvaren genom sin besöksverksamhet. De erbjuder stöd, ordnar eller deltar i aktiviteter.

 • Finns det någon sysselsättning för de som sitter i förvar?

  På alla förvar finns det en person som ansvarar för sysselsättning. Aktiviteterna varierar och anpassas till de som vistas på förvaren men kan exempelvis vara fotboll, bokning, målning eller teater.

 • Vad gäller vid lagen om särskild utlänningskontroll (LSU)?

  I ärenden som rör lagen om särskild utlänningskontroll, LSU, där det fattats beslut om förvar, ska personen placeras i kriminalvårdsanstalt, häkte eller polisarrest.

Säkerhet

 • Hur jobbar Migrationsverket för att förhindra rymningar från förvaren?

  Migrationsverket arbetar kontinuerligt med säkerheten på förvaren. Vi ser bland annat över om- och nybyggnationer av förvaren och uppgradering av larm- och låsanläggningar. Personalen på förvaren får regelbundet genomgå säkerhetsutbildningar.

 • Vad är skillnaden på ett förvar och ett fängelse?

  Både förvar och fängelse innebär ett frihetsberövande men det finns stora skillnader. På ett förvar vistas man inte för att man begått ett brott, utav för att myndigheterna bedömt att det är nödvändigt för att säkerställa ens tillgänglighet när man måste eller sannolikt kommer måsta lämna landet.

  Förvarstagna har även exempelvis en mer omfattande rätt att ta emot besök och röra sig fritt på avdelningen under hela dygnet.

 • Kan personer som utvisas på grund av brott, eller som begått brott i Sverige vistas i förvar?

  Om det rör sig om ringa brott kan en person befinna sig i Migrationsverkets förvar, efter avtjänat straff, i avvaktan på utvisning. I vissa fall kan andra omständigheter också ha betydelse, exempelvis hur personen har uppträtt i andra låsta miljöer eller hur lång tid som förflutit sedan brottet begicks. I det fall personen dömts för grövre brott är personer i regel kvar i Kriminalvårdens regi i avvaktan på utvisning. Det sker alltid en individuell bedömning.

 • När kan en person som är förvarstagen placeras i kriminalvårdens regi?

  I vissa fall kan Migrationsverket placera en vuxen på kriminalvårdsanstalt, i häkte eller i arrest. Migrationsverket gör en bedömning i varje enskilt fall men det kan exempelvis vara aktuellt om en person är dömd för brott och i domen dömts till utvisning. En annan grund till beslutet kan vara att personen inte kan vistas i Migrationsverkets lokaler av säkerhetsskäl. Beslutet om placering kan överklagas till domstol.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-02

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?