Bärploc­kare

Under våren söker många uppehålls- och arbetstillstånd för bärplockning. Nedan presenterar vi statistik veckovis över hur många ansökningar, samt beslut om bifall eller avslag, som kommer in inför säsongen 2024.

Veckosta­tistik inkomna och avgjorda ansök­ningar för bärploc­kare av vilda bär

Veckostatistik över inkomna och avgjorda ansökningar för bärplockare, år 2024

Vecka


Ansökningar

Varav bifal

Varav avslag

8


130

0

0

9


1 182

0

0

10


0

0

0

11


0

0

0

12


200

0

0

13


170

0

0

14


521

0

0

15


0

0

0

16


0

0

0

17


0

0

0

18


2

0

0

19


2

0

0

20


5

0

0

21


235

0

0

22


0

0

0

23


0

0

1 278

24


0

0

0

25


0

0

0

26


0

0

667

27


0

0

254

28


0

0

244

29


0

0

0

Totalt


2 447

0

2 443

 

Sta­tistik över­kla­gade och avgjorda ansök­ningar för bärploc­kare 2024

Antal överklagade ärenden

Beviljade efter 2:prövning

2 000

1 272

Observera:
I och med ny prövning efter domstolsbeslut beviljades 1 272 arbetstillstånd för bärplockar i vecka 27.

Statistik för bärploc­kare och andra typer av säsongs­ar­bete

Under 2023 beviljades 5 372 av närmare 6 000 ansökningar till Migrationsverket från bärplockare som ansökt om arbetstillstånd. Som huvudregel gäller att man ska ha ett uppehålls- och arbetstillstånd innan inresa till landet.

Det har de senaste åren varit uteslutande thailändska medborgare som via bemanningsföretag anlitats som plockare av vilda bär i Sverige.

Statistik för andra typer av säsongsarbete så som jordbruk och skogsbruk hittar du under statistiksidorna. I pdf:er på sidan hittar du från vilka länder ansökningar kommer uppdelat per yrkesgrupper.

Migrationsverket räknar med en handläggningstid om minst fyra månader för ansökningar om arbetstillstånd för bärplockning säsongen 2024. Om ansökningar kommer in sent i förhållande till säsongsstart kan handläggningstiden bli längre.

Statistik för andra typer av säsongsarbete

Förstärkt gransk­ning

Inför säsongen 2023 förstärkte Migrationsverket granskningen av de thailändska bemanningsföretagen och deras åtaganden som arbetsgivare. Granskningen resulterade i att ett antal ansökningar avslogs. Migrationsverket genomförde också så kallade efterkontroller i slumpvis utvalda ärenden från varje bemanningsföretag och uppdragsgivare. Granskning inför, samt efterkontroller, fortsätter även under säsongen 2024.

Migrationsverket kommer att avslå ansökningar kopplade till företag som inte bedöms leva upp till de krav som ställs på både uppdragsgivaren och det thailändska bemanningsföretaget. Det kan till exempel vara om resultatet av Migrationsverkets granskning, eller tidigare genomförd efterkontroll, ger anledning att ifrågasätta att en anställning är seriös eller att det finns oklarheter kring vem som är arbetsgivare. Ansökningsavgiften betalas inte tillbaka vid avslag.

Migrationsverket delar uppgifter med andra myndigheter för att motverka arbetslivskriminalitet. Bland annat delar myndigheter uppgifter om vilka företag som ansöker, och till exempel resultat av arbetsplatskontroller och liknande.

Migrationsverket sammarbetar också aktivt med andra myndigheter för att motarbeta allvarlig brottslighet såsom människohandel och människoexploatering.

Höjt försörj­nings­krav för arbets­ta­gare

Den 1 november höjdes försörjningskravet för den som söker arbetstillstånd i Sverige. Alla som får beslut från och med 1 november 2023 måste ha en lön som uppgår till minst 80 procent av dagens medianlön. För tillfället är det 27 360 kronor. Medianlönen för Sverige ändras och publiceras i juni varje år av Statistiska centralbyrån (SCB). Det nya kravet på god försörjning gäller för uppehållstillstånd som beviljas på grund av arbete, om personen kommer till Sverige från ett land utanför EU/EES för att arbeta.

Frågor och svar om bärploc­kare och andra säsongs­ar­be­tare i Sverige

Hur många thailändska bärplockare har kommit tidigare år?

Så här många arbetstillstånd för bärplockare av vilda bär beviljades från 2015 till 2023:

 • 2023: 5 372
 • 2022: 6 594
 • 2021: 5 175
 • 2020: 3 092
 • 2019: 6 199
 • 2018: 4 990
 • 2017: 3 079
 • 2016: 3 331
 • 2015: 4 097

Hur ser ansökningsprocessen ut?

 • Ansökningar registreras i en särskilt utformad webbtjänst som är öppen sedan den 1 februari 2024.
 • Inloggning till e-tjänsten för ombud tillhandahålls av ambassaden i Bangkok.
 • Sveriges ambassad i Bangkok bokar in tid för biometri efter att Migrationsverket gått igenom ansökningarna och gett klartecken för biometri.
 • Lämna in pass i original. Liksom under säsongen 2023 kontrolleras pass i original, om det giltiga passet inte har visats upp tidigare. Det görs av ambassaden i Bangkok i samband med att biometri lämnas av den sökande.
 • Muntlig utredning kan ske både med den sökande och företrädare för bemanningsföretag och uppdragsgivare i Sverige.
 • Migrationsverket kan komma att begära in kompletterande information från både sökande, bemanningsföretag och uppdragsgivare i Sverige.

Hur kan de som söker underlätta ansökningsprocessen?

Migrationsverket lämnar inte några besked eller bedömningar i förhand kring vilka bemanningsföretag eller uppdragsgivare som vi bedömer som seriösa. Vår uppgift är att pröva ansökningar om arbetstillstånd utifrån gällande lagstiftning. Som uppdragsgivare eller bemanningsföretag kan du förbereda prövningen genom att ta fram och gå igenom dokumentation från föregående säsonger kring till exempel löneutbetalningar.

Sidan senast uppdaterad: