Olika myndigheters ansvar

Här finns en överblick över olika myndigheters och aktörers ansvar i asylprocessen och efter beviljat uppehållstillstånd.

Arbets­för­med­lingen

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för att personer med uppehållstillstånd (nyanlända) etableras på den svenska arbetsmarknaden och i det svenska samhället.

Domsto­larna

Migrationsdomstolarna prövar överklagade beslut och domar i migrationsärenden. Ett avslag från Migrationsverket kan överklagas till någon av förvaltningsrätterna (migrationsdomstolarna), som då gör en ny prövning av samtliga omständigheter i ärendet.

Efter förvaltningsrättens beslut kan både den enskilde sökande eller Migrationsverket begära prövningstillstånd hos kammarrätten i Stockholm (Migrationsöverdomstolen). Kammarrätten prövar bara principiellt viktiga fall.

Kammarrätten är den högsta uttolkaren av den svenska lagstiftningen och deras avgörande är bindande för Migrationsverket och förvaltningsrätterna.

Försäk­rings­kassan

Försäkringskassan betalar ut etableringsersättning till nyanlända. Myndigheten fattar också beslut om, och betalar ut, etableringstillägg och bostadsersättning.

Kommuner

Kommunerna ansvarar för boendet och omvårdnad för ensamkommande barn. Ansvaret att erbjuda förskola och skola åt asylsökande barn ligger också på kommunerna.

Kommunens socialtjänst fattar redan under asyltiden beslut om vissa insatser, till exempel placering i familjehem, främst när det gäller ensamkommande barn och ungdomar.

Om en person får uppehållstillstånd ökar kommunens ansvar. Kommunen ansvarar dels för att ta emot nyanlända för bosättning, men även för nyanlända som ordnar bosättning på egen hand och personer som kommer som anhöriga till en person som redan bor i kommunen.

Kommunerna ansvarar för undervisning i sfi (Svenska för invandrare), samhällsorientering och annan vuxenutbildning, samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunerna ansvarar också för försörjning för de personer som inte har rätt till en etableringsplan.

Kommuner kan ansöka om statlig ersättning för vissa insatser för asylsökande och nyanlända.

Regi­oner

Regioner erbjuder hälso- och sjukvård som inte kan vänta för vuxna asylsökande. Barn till asylsökande och ensamkommande barn har rätt till samma vård som alla barn i Sverige.

Regionerna ska också erbjuda alla asylsökande en kostnadsfri hälsoundersökning.

Regioner kan ansöka om statlig ersättning för vissa insatser för asylsökande och nyanlända.

Läns­sty­rel­serna

Länsstyrelsen ska medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända och ensamkommande barn. De ska även stötta kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom sfi (Svenska för invandrare) och samhällsorientering.

Länsstyrelserna har också i uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande i hela landet. Tidiga insatser är aktiviteter som oftast ordnas av civilsamhället och som ska göra väntetiden mer meningsfull för vuxna asylsökande.

Migra­tions­verket

Migrationsverket är den myndighet i Sverige som prövar ansökningar om asyl, uppehållstillstånd, arbetstillstånd och medborgarskap i Sverige.

Migrationsverket bistår asylsökande med ekonomisk ersättning och erbjuder bostad under den tid som sökande väntar på beslut i sitt ärende. Om en person får uppehållstillstånd kan Migrationsverket hjälpa till att ordna boende i en kommun.

De som fått avslag på sin asylansökan får hjälp av Migrationsverket att återvända till sitt hemland om resan sker självmant.

Varje år hjälper Sverige personer ut ur flyktingläger runt om i världen, inom ramen för den så kallade flyktingkvoten. Det är Migrationsverket som ansvarar för den här verksamheten.

Polis­myn­dig­heten

Ansvarar för återresa till hemlandet om resan inte sker självmant.

Rege­ring och riksdag

Styr lagstiftningen och avgör därigenom vilka kriterier som ska gälla för att en person ska ha rätt till uppehållstillstånd i Sverige.

Sveriges kommuner och regi­oner (SKR)

SKR ansvarar för bland annat kommunernas talan i samarbetet med övriga parter.

Läs mer om ansvars­för­del­ning mellan myndig­heter

Du hittar mer detaljerade ansvarsfördelningar på Migrationsverkets kommunsidor om:

Asylsökande

Ensamkommande barn

Personer som fått uppehållstillstånd (nyanlända)

Under samverkan med andra myndigheter hittar du information om:

Migrationsverkets samverkan med andra myndigheter mot brottslighet

Sidan senast uppdaterad: