Samverkan mot brottslighet

Migrationsverket samverkar med flera andra myndigheter för att upptäcka och bekämpa brottslighet i Sverige. Samverkansuppdragen samordnas ofta av en rättsvårdande myndighet, och Migrationsverket har en viktig del i arbetet genom att bland annat upptäcka, anmäla och dela information med andra myndigheter.

Migrationsverkets huvuduppdrag är att pröva ansökningar om uppehållstillstånd från personer som vill komma till Sverige. I den processen kan det hända att myndigheten upptäcker personer eller företag som har gjort, eller kan misstänkas vilja göra, något brottsligt. Det kan till exempel handla om företag som utnyttjar sökande på arbetsmarknaden eller personer som har för avsikt att exploatera den sökande i Sverige. Migrationsverket upptäcker också ärenden där sökande har begått, eller misstänks begå, brott i Sverige eller utomlands.

Om Migrationsverket upptäcker att en person har begått ett brott i Sverige, exempelvis våldsbrott, narkotikabrott eller olaga hot, anmäler myndigheten det till polisen. En samverkan sker då efter behov i det enskilda fallet.

Myndig­hets­ge­men­samma sats­ningen mot orga­ni­serad brotts­lighet

Sedan 2013 ingår Migrationsverket i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, som grundar sig på ett regeringsuppdrag som leds av Polismyndigheten. Samarbetet startades 2009 och består idag av Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Ytterligare nio myndigheter ingår som nätverksmyndigheter: Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Centrala studiestödsnämnden, Finansinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, Pensionsmyndigheten, Statens Institutionsstyrelse, Transportstyrelsen samt Länsstyrelsen i Stockholms län som samordnar övriga länsstyrelser i satsningen.

Satsningen har som mål att bekämpa den organiserade brottsligheten genom bland annat återtagande av brottsvinster, lagföring och administrativa åtgärder. Inom satsningen har myndigheterna en samverkan kring ärenden på både regional och nationell nivå, och gemensamma strategiska och operativa råd finns också inom samarbetet.

Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samver­kans­rådet mot terro­rism

Samverkansrådet mot terrorism är ett samarbete mellan femton myndigheter som syftar till att stärka Sveriges förmåga att motverka och hantera terrorism. Migrationsverket ingår i rådet sedan starten 2005, där alla myndigheter representeras på myndighetschefsnivå.

De femton myndigheterna som ingår i samarbetet har alla en funktion i arbetet med att motverka eller hantera terrorism. Samarbetet syftar till att förbättra samordningen och effektivisera arbetet före, under och efter ett terroristattentat. Samverkansrådet leds av Säkerhetspolisen. Övriga myndigheter som ingår i samarbetet är Ekobrottsmyndigheten, Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Kriminalvården, Kustbevakningen, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Skatteverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Totalförsvarets forskningsinstitut, Transportstyrelsen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Natio­nellt metodstöd mot prosti­tu­tion och männi­sko­handel (NMT)

Migrationsverket ingår i samarbetet Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel, som samordnas av Jämställdhetsmyndigheten. Metodstödet ska fungera som en strategisk resurs för att utveckla och effektivisera samverkan i arbetet mot människohandel. Det kan handla om människohandel för sexuella ändamål, för avlägsnande av organ, för krigstjänst, för tvångsarbete eller för annan verksamhet som sätter någon i en utsatt situation. De samverkande myndigheterna är Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, kommunernas socialtjänst och Åklagarmyndigheten.

Läs mer om Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samar­bete för att upptäcka krigs­brott

I och med Migrationsverkets uppdrag att utreda och pröva ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige, spelar myndigheten en viktig roll i arbetet med att upptäcka misstänkta krigsbrott som begåtts i utlandet. Ett samarbete med Polismyndigheten i dessa frågor har funnits sedan länge, och 2016 fördjupades samarbetet tillsammans med Åklagarmyndigheten.

Det fördjupade samarbetet har som avsikt att öka informations- och kunskapsutbytet mellan myndigheterna, till exempel genom gemensamma utbildningsinsatser. Nya samverkansformer har bildats, och myndigheterna har nu regelbundna möten för att bland annat diskutera aktuella ärenden och utvecklingsinsatser.

Samverkan för förbättrad upptäckt av våld

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen samverkar för att förbättra möjligheten att upptäcka våld. Samverkan görs på uppdrag av regeringen.

Enligt regeringen ska centrala statliga myndigheter som har stor kontaktyta mot många människor medverka till att upptäcka våldsutsatthet. Detta för att ge personer med sådana erfarenheter rätt stöd och skydd, både hos den egna myndigheten och genom att informera och hänvisa våldsutsatta och våldsutövare vidare till andra myndigheter. Regeringsuppdraget omfattar perioden 2019–2021.

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten har därför tagit fram en gemensam handlingsplan för stärkt samverkan för att upptäcka våld.

De fyra myndigheterna arbetar tillsammans kring

  • rutiner och metoder för att upptäcka våld
  • information både internt och externt om våld, lagstiftning och skydd, vilket stöd samhället kan ge vid våldsutsatthet och våldsutövande samt om hänvisning till rätt myndighet
  • att ge personal kompetensutveckling och handledning i frågor om våld.

Initi­a­tivet MUR – motstånds­kraft hos utbe­ta­lande och rätts­vår­dande myndig­heter, mot miss­bruk och brott i välfärds­sy­stemen

Initiativet MUR inleddes av Försäkringskassan i december 2019. Man samlade då företrädare för 18 olika myndigheter med olika roller i att administrera och utbetala förmåner i de svenska välfärdssystemen.

Syftet med initiativet MUR är att undersöka förutsättningarna för ett närmare och mer strukturerat långsiktigt samarbete mellan myndigheterna för att förhindra att utbetalningar sker på felaktig grund. Avsikten är att undersöka vad myndigheterna kan göra ytterligare tillsammans, i första hand inom ramen för de lagar och regler som gäller.

De 18 myndigheter som deltar i initiativet MUR är Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, CSN, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Inspektionen för socialförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

Sidan senast uppdaterad: