Samverkan mot brottslighet

Migrationsverket samverkar med flera andra myndigheter för att upptäcka och bekämpa brottslighet i Sverige. Samverkansuppdragen samordnas ofta av en rättsvårdande myndighet, och Migrationsverket har en viktig del i arbetet genom att bland annat upptäcka, anmäla och dela information med andra myndigheter.

Migrationsverkets huvuduppdrag är att pröva ansökningar om uppehållstillstånd från personer som vill komma till Sverige. I den processen kan det hända att myndigheten upptäcker personer eller företag som har gjort, eller kan misstänkas vilja göra, något brottsligt. Det kan till exempel handla om företag som utnyttjar sökande på arbetsmarknaden eller personer som har för avsikt att exploatera den sökande i Sverige. Migrationsverket upptäcker också ärenden där sökande begått, eller misstänks begå, brott i Sverige eller utomlands.

Om Migrationsverket upptäcker att en person begått ett brott i Sverige, exempelvis våldsbrott, narkotikabrott eller olaga hot, anmäler myndigheten det till polisen. En samverkan sker då efter behov i det enskilda fallet.

Myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

Sedan 2013 ingår Migrationsverket i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet, som grundar sig på ett regeringsuppdrag som leds av Polismyndigheten. Samarbetet startades 2009 och består idag av Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Satsningen har som mål att bekämpa den organiserade brottsligheten genom bland annat återtagande av brottsvinster, lagföring och administrativa åtgärder. Inom satsningen har myndigheterna en samverkan kring ärenden på både regional och nationell nivå, och gemensamma strategiska och operativa råd finns också inom samarbetet.

Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten 2018PDF

Samverkansrådet mot terrorism

Samverkansrådet mot terrorism är ett samarbete mellan femton myndigheter som syftar till att stärka Sveriges förmåga att motverka och hantera terrorism. Migrationsverket ingår i rådet sedan starten 2005, där alla myndigheter representeras på myndighetschefsnivå.

De femton myndigheterna som ingår i samarbetet har alla en funktion i arbetet med att motverka eller hantera terrorism. Samarbetet syftar till att förbättra samordningen och effektivisera arbetet före, under och efter ett terroristattentat. Samverkansrådet leds av Säkerhetspolisen. Övriga myndigheter som ingår i samarbetet är Ekobrottsmyndigheten, Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Kriminalvården, Kustbevakningen, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Skatteverket, Strålsäkerhetsmyndigheten, Totalförsvarets forskningsinstitut, Transportstyrelsen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel (NMT)

Migrationsverket ingår i samarbetet Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel, som samordnas av Jämställdhetsmyndigheten. Metodstödet ska fungera som en strategisk resurs för att utveckla och effektivisera samverkan i arbetet mot människohandel. Det kan handla om människohandel för sexuella ändamål, för avlägsnande av organ, för krigstjänst, för tvångsarbete eller för annan verksamhet som sätter någon i en utsatt situation. De samverkande myndigheterna är Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten, kommunernas socialtjänst och Åklagarmyndigheten.

Läs mer om NMTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samarbete för att upptäcka krigsbrott

I och med Migrationsverkets uppdrag att utreda och pröva ansökningar om uppehållstillstånd i Sverige, spelar myndigheten en viktig roll i arbetet med att upptäcka misstänkta krigsbrott som begåtts i utlandet. Ett samarbete med Polismyndigheten i dessa frågor har funnits sedan länge, och 2016 fördjupades samarbetet tillsammans med Åklagarmyndigheten.

Det fördjupade samarbetet har som avsikt att öka informations- och kunskapsutbytet mellan myndigheterna, till exempel genom gemensamma utbildningsinsatser. Nya samverkansformer har bildats, och myndigheterna har nu regelbundna möten för att bland annat diskutera aktuella ärenden och utvecklingsinsatser.

Läs Migrationsverkets nyhet från mars 2019 om att krigsbrottsanmälningarna ökar

Samverkan mot våld i nära rela­tioner

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen samverkar för att förbättra möjligheten att upptäcka våld i nära relationer. Samverkan görs på uppdrag av regeringen.

Enligt regeringen ska centrala statliga myndigheter som har stor kontaktyta mot många människor medverka till att upptäcka våld i nära relationer. Det kan till exempel innebära att informera och hänvisa våldsutsatta och våldsutövare till samhällets stöd och hjälp. Regeringsuppdraget omfattar perioden 2019–2021.

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Socialstyrelsen har därför tagit fram en gemensam handlingsplan för stärkt samverkan för att upptäcka våld i nära relationer.

De fyra myndigheterna arbetar tillsammans kring

  • rutiner och metoder för att upptäcka våld, och för att hänvisa till samhällets stödinstanser
  • information både internt och externt om våld, lagstiftning och skydd, samt om vilket stöd samhället kan ge vid våldsutsatthet och våldsutövande
  • att ge personal kompetensutveckling och handledning i frågor om våld i nära relationer.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-22

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.