Behandling av personuppgifter

Migrationsverket behandlar personuppgifter som lämnas in till Migrationsverket eller samlas in genom vår webbplats (www.migrationsverket.se) och våra e-tjänster.

Migrationsverket behandlar personuppgifter

  • i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR)
  • med stöd av utlänningsdatalagen (2016:27) och utlänningsdataförordningen (2016:30)
  • med stöd i registerförfattningarna som bland annat innehåller bestämmelser om att uppgifterna får behandlas utan att den registrerade lämnar sitt samtycke
  • i enlighet med bestämmelser i dataskyddslagen (2018:218)
  • ibland även med stöd av övriga EU-förordningar och direktiv.

Ytterligare information finns i vissa av de formulär som du hämtar från Migrationsverkets e-tjänster samt i de lagar och författningar som gäller för Migrationsverket.

Ändamål för behand­ling

Migrationsverket behandlar personuppgifter för att ansökningsprocessen ska kunna genomföras. Migrationsverket behandlar dina personuppgifter för att identifiera dig. Dina personuppgifter används också i näraliggande funktioner, till exempel register över sökande och inlämnade handlingar samt för att arkivera din ansökan. Migrationsverket sparar även personuppgifter när du har ställt frågor via formulär på webbplatsen för att kunna besvara frågorna bättre.

Person­upp­gifts­an­svarig

Migrationsverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som lämnas in till Migrationsverket eller som samlas in genom vår webbplats och våra e-tjänster. Migrationsverket är också personuppgiftsansvarig för den automatiserade personuppgiftsbehandling som sker på utlandsmyndigheterna.

Information om hur du når oss finns under rubriken Kontakta oss. Undantag kan finnas i de fall då det är annan myndighet eller organisation som behandlar personuppgifter.

Infor­ma­tion om person­upp­gifts­be­hand­ling

Information om personuppgiftsbehandling lämnas i samband med Migrationsverkets e-tjänster.

Mer information rörande behandling av personuppgifter i samband med en e-tjänst lämnas direkt i anslutning till e-tjänsten. Information kan även lämnas av annan myndighet eller organisation i de fall då det är den myndigheten eller organisationen som hanterar personuppgifter.

Säkerhet

För att skydda dina personuppgifter har Migrationsverket fysiska och elektroniska skydd som uppfyller säkerhetsmässiga krav. Men om du använder en allmän dator på till exempel ett bibliotek eller internetkafé bör du vara aktsam eftersom du inte känner till vad som finns installerat på datorn. Du vet till exempel inte om datorn har ett fungerande och uppdaterat virusskydd. Det är också viktigt att du stänger din webbläsare när du är klar med ansökan och lämnar datorn.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut efter prövning till dem som behöver ta del av uppgifterna till följd av en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse, till exempel statistikuppgifter eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig. Migrationsverket kan komma att vidarebefordra personlig information som har lämnats via webbplatsen om Migrationsverket är fel instans för informationen och denna bör skickas vidare för att hamna rätt. Överföring av personuppgifter sker enligt personuppgifts- eller sekretesslagstiftningen.

Om din ansökan gäller uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv kan Migrationsverket dela dina personuppgifter i en EU-gemensam databas.

Behand­ling av person­upp­gifter hos annan myndighet eller orga­ni­sa­tion

Behandling kan ske hos en annan myndighet under förutsättning att myndigheten har rätt att behandla personuppgifterna. Den myndigheten eller den organisationen kan i dessa fall vara ansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Offent­lig­hets­prin­cipen

Migrationsverket är en statlig myndighet. Som myndighet omfattas Migrationsverket av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som ges in till Migrationsverket blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut.

Du har rätt att få information från Migrationsverket om vilka uppgifter som behandlas om dig, och du kan begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter.

Det är viktigt att känna till i samband med begäran om radering att det som huvudregel finns ett krav enligt nationella arkivregler att personuppgifter ska bevaras.

Du kan kontakta Migrationsverkets dataskyddsombud på adressen dataskyddsombud@migrationsverket.se om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen.

Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du tycker att Migrationsverket behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Integritetsskyddsmyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beställa information om personuppgifter

Migrationsverket använder kamerabevakning på flera platser i landet för att förebygga, utreda och avslöja brott och för att förebygga olyckor. Samtidigt ska den personliga integriteten skyddas enligt dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

Migrationsverket har kamerabevakning på ett antal kontor och lokaler med anslutning till vår verksamhet. Det kan till exempel röra sig om receptioner och väntrum på våra servicecenter som bevakas för att öka säkerheten för myndighetens besökare och anställda, eller bevakning av fasader och entréer för att förebygga och utreda riktad skadegörelse.

Bevakningen sker med fasta kameralösningar. På de platser där Migrationsverket har förvarsverksamhet bevakas även visst närliggande område.

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet på platsen och att i efterhand kunna förse brottsutredande myndigheter med bevismaterial.

Migrationsverket upplyser om kamerabevakningen genom skyltar på platsen som bevakas.

Migrationsverket sparar vanligen material från kamerabevakning i en månad. Materialet kan dock sparas längre om det behövs, till exempel i samband med en brottsutredning.

Sidan senast uppdaterad: