Migrationsverket logotyp

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Migrationsverket behandlar personuppgifter som lämnas in till Migrationsverket eller samlas in via webbplatsen och våra e-tjänster.

Användarvillkoren för webbansökningaröppnas i nytt fönster uppdaterades 2018 med anledning av dataskyddsförordningen GDPR.

Migrationsverket behandlar personuppgifter som lämnas in till Migrationsverket eller samlas in genom vår webbplats (www.migrationsverket.se) och våra e-tjänster. Ytterligare information finns i vissa av de formulär som du hämtar från Migrationsverkets e-tjänster samt i de lagar och författningar som gäller för Migrationsverket.

Migrationsverket behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Migrationsverket hanterar vidare personuppgifter med stöd av utlänningsdatalagen (2016:27) och utlänningsdataförordningen (2016:30). Registerförfattningarna innehåller vidare bl.a. bestämmelser om att uppgifterna får behandlas utan att den registrerade lämnar sitt samtycke. Migrationsverket behandlar vissa personuppgifter även i enlighet med bestämmelser i dataskyddslagen (2018:218). Migrationsverket behandlar ibland personuppgifter med stöd av övriga EU-förordningar och direktiv.

Ändamål för behand­ling

Migrationsverket behandlar personuppgifter för att ansökningsprocessen ska kunna genomföras. Migrationsverket behandlar dina personuppgifter för att identifiera dig. Dina personuppgifter används också i näraliggande funktioner, till exempel register över sökande och inlämnade handlingar samt för att arkivera din ansökan. Migrationsverket sparar även personuppgifter när du har ställt frågor via formulär på webbplatsen för att kunna besvara frågorna bättre.

Person­upp­gifts­an­svarig

Migrationsverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som lämnas in till Migrationsverket eller som samlas in genom vår webbplats och våra e-tjänster. Migrationsverket är också personuppgiftsansvarig för den automatiserade personuppgiftsbehandling som sker på utlandsmyndigheterna.

Information om hur du når oss finns under rubriken Kontakta oss. Undantag kan finnas i de fall då det är annan myndighet eller organisation som behandlar personuppgifter.

Över­fö­ring av person­upp­gifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut efter prövning till dem som behöver ta del av uppgifterna till följd av en rättslig skyldighet, en arbetsuppgift av allmänt intresse, till exempel statistikuppgifter eller en arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning där en behandling av uppgifterna är nödvändig. Migrationsverket kan komma att vidarebefordra personlig information som lämnats via webbplatsen om Migrationsverket är fel instans för informationen och denna bör skickas vidare för att hamna rätt. Överföring av personuppgifter sker enligt personuppgifts- eller sekretesslagstiftningen.

Offent­lig­hets­prin­cipen

Migrationsverket är en statlig myndighet. Som myndighet omfattas Migrationsverket av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar, inklusive personuppgifter, som ges in till Migrationsverket blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och därför inte lämnas ut.

Rättig­heter

Du har rätt att få information från Migrationsverket om vilka uppgifter som behandlas om dig och kan begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter.

Det är viktigt att känna till i samband med begäran om radering att det som huvudregel finns ett krav enligt nationella arkivregler att personuppgifter ska bevaras.

Du kan kontakta Migrationsverkets dataskyddsombud på adressen dataskyddsombud@migrationsverket.se om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen.

Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du tycker att Migrationsverket behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Datainspektionenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beställa information om personuppgifter

Behand­ling av person­upp­gifter hos annan myndighet eller orga­ni­sa­tion

Behandling kan ske hos en annan myndighet under förutsättning att myndigheten har rätt att behandla personuppgifterna. Den myndigheten eller den organisationen kan i dessa fall vara ansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Infor­ma­tion om person­upp­gifts­be­hand­ling

Information om personuppgiftsbehandling lämnas i samband med Migrationsverkets e-tjänster.

Mer information rörande behandling av personuppgifter i samband med en e-tjänst lämnas direkt i anslutning till e-tjänsten. Information kan även lämnas av annan myndighet eller organisation i de fall då det är ovanstående som hanterar personuppgifter.

Säkerhet

För att skydda dina personuppgifter har Migrationsverket fysiska och elektroniska skydd som uppfyller säkerhetsmässiga krav. Men om du använder en allmän dator på till exempel ett bibliotek eller internetkafé, bör du vara aktsam eftersom du inte känner till vad som finns installerat på datorn. Du vet till exempel inte om datorn har ett fungerande och uppdaterat virusskydd. Det är också viktigt att du stänger din webbläsare när du är klar med ansökan och lämnar datorn.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-03

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?