Samverkan med andra

Arbetet med migrationsfrågor involverar en rad aktörer i Sverige. Här kan du läsa mer om hur Migrationsverket samarbetar med andra myndigheter i Sverige inom migrationsområdet.

Migrationsverket ska så långt som möjligt säkra ett bra mottagande av sökande. Flera myndigheter och organisationer berörs av migrationskedjan, och i Migrationsverkets uppdrag ingår att vara den myndighet som håller ihop denna kedja.

Utöver att ta emot och pröva ansökningar från personer som av olika anledningar vill komma till Sverige anvisar vi utifrån ett särskilt regleringsuppdrag kommunplats åt asylsökande som fått uppehållstillstånd. Vi anvisar även kommunplats till barn som kommer till Sverige för att söka skydd utan vårdnadshavare. Ansvaret för mottagandet av sökande delas mellan kommuner, regioner och flera andra myndigheter.

Olika myndig­he­ters ansvar i migrant­pro­cessen

Migrationsverket är inte bara en länk i migrationskedjan – vårt uppdrag är också att hålla ihop kedjan. De myndigheter i Sverige som på olika sätt är berörda av migrationsarbetet är framför allt

  • de svenska ambassaderna och konsulaten i utlandet, som tar emot ansökningar om visum, arbets- och uppehållstillstånd
  • polisen, som ansvarar för gränskontrollen och för personer som inte självmant lämnar landet
  • migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen, dit man kan överklaga Migrationsverkets beslut
  • länsstyrelserna, som ska verka för att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta mot nyanlända och ensamkommande barn. Länsstyrelserna har också i uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande för att göra väntetiden mer meningsfull
  • kommunerna, som tar emot asylsökande som fått uppehållstillstånd och har ett ansvar för mottagandet av både asylsökande ensamkommande barn och barn som beviljats uppehållstillstånd
  • regionerna när det gäller vård för asylsökande
  • frivilligorganisationer och biståndsorgan, som bland annat kan ge stöd åt asylsökande
  • Barnombudsmannen, länsstyrelserna, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner som samverkar i mottagandet av ensamkommande barn.
  • Sveriges universitet och högskolor som, i en samverkansgrupp tillsammans med Migrationsverket, arbetar kring frågor som rör uppehållstillstånd för studenter och doktorander. Gruppen arbetar även med att motverka missbruk av uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning.

Natio­nell samverkan utifrån sökandes behov och förmåga

Migrationsverket har tillsammans med åtta andra myndigheter skrivit under en gemensam avsiktsförklaring om att utveckla samarbetet inom migrations- och integrationsområdet. Syftet med avsiktsförklaringen är att stärka samordningen runt de människor som kommer till Sverige. Tillsammans vill vi verka för att göra det lättare och smidigare för nyanlända, asylsökande och andra migranter att få sina behov tillgodosedda. Förutom att förenkla för individen hoppas vi samtidigt kunna skapa ökad nytta för samhället, genom att vi agerar mer samordnat på såväl nationell, regional som lokal nivå. De personer som får avslag på sin ansökan ska också få bättre förutsättningar för att återvända på ett tryggt och säkert sätt.

Sidan senast uppdaterad: