Mänskliga rättigheter

Respekten för mänskliga rättigheter är grundläggande i Sverige, och FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är en hörnsten i svensk migrationspolitik.

De mänskliga rättigheterna gäller för alla och slår fast att alla människor föds fria och själva ska få bestämma över sina liv. I de mänskliga rättigheterna ingår till exempel rätten att inte bli diskriminerad, yttrandefrihet, barns och kvinnors rättigheter, tanke- och religionsfrihet, rätt till utbildning och rätt till hälsa.

Individuell och rättssäker prövning

Migrationsverket arbetar med mänskliga rättigheter genom att pröva ansökan från personer som av olika skäl vill bosätta sig eller söka skydd i Sverige. Varje ansökan ska prövas individuellt, rättssäkert och utifrån en tydlig och gemensam process. Ingen ska heller riskera att bli särbehandlad i mötet med medarbetare på myndigheten.

Migrationsverket ger även stöd till de personer som redan har uppehållstillstånd, och som av olika skäl vill återvända till sina hemländer. Myndigheten ansvarar också för att de som fått av- eller utvisningsbeslut självmant lämnar Sverige och att det sker på ett värdigt sätt.

Migrationsverket har ett större ansvar än många andra myndigheter för att de mänskliga rättigheterna får en konkret innebörd. Frågan om enskilda personers fri- och rättigheter blir tydlig bland annat när Migrationsverket fattar beslut om att frihetsberöva en person, genom att ta personen i förvar i väntan på utvisning.

Rätten till likvärdig behandling

Att aktivt motverka diskriminering är en självklar del i arbetet för att uppfylla de mänskliga rättigheterna. Den svenska diskrimineringslagen bestämmer vad som räknas som diskriminering. Hur skyddet mot diskriminering ser ut är reglerat i lag och är beroende av i vilket sammanhang diskrimineringen sker och vad som ligger till grund för den. De grunder som lagstiftningen pekar ut är

  • kön, könsöverskridande identitet och uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.

Jämställdhetsintegrering

Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad och en likvärdig behandling av alla är ett uttryck för demokrati och jämställdhet

För att garantera att kvinnor, flickor, män och pojkar oberoende av sexuell läggning som söker tillstånd hos Migrationsverket får samma bemötande och att alla ärenden handläggs på samma sätt så arbetar Migrationsverket aktivt med jämställdhetsintegrering. Det innebär att vi ger alla en likvärdig behandling oberoende av vem de är eller var de kommer ifrån.

Våld

Våld är ett tecken på ojämställdhet och för att förverkliga målet om jämställdhetsintegrering så krävs att våld mot kvinnor upphör.

Våld är när någon hotar, skadar, skrämmer eller kränker någon annan så att den personen gör något som den inte vill eller avstår att göra något som den vill och gäller såväl individuella handlingar som kollektivt baserade handlingar i hederns namn. Migrationsverket arbetar med att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld.

Människohandel

Migrationsverket bedriver ett aktivt arbete mot människohandel. Människohandel är ett brott som i många fall sker över landgränser. Offer för människohandel utnyttjas för flera olika ändamål, däribland sexuella och arbetsrelaterade. Inom ramen för sin verksamhet ska Migrationsverket upptäcka offer för misstänkt människohandel och rapportera detta till andra myndigheter som polis och socialtjänst.

Inter­na­tio­nella konven­tioner

Sverige har undertecknat och följer, som flera andra länder, ett antal internationella överenskommelser och konventioner som slutits mellan länderna och med internationella organisationer.

Sidan senast uppdaterad: