Vårt uppdrag att motverka våld

Migrationsverket arbetar sedan 2019 på regeringens uppdrag tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten för att förebygga och upptäcka våld. Här kan du läsa mer om Migrationsverkets arbete med regeringsuppdraget, som har förlängts till 2024.

Lever du med våld?

Lever du med våld och vill söka hjälp eller information? Migrationsverket har samlat information och länkar till myndigheter och organisationer som kan hjälpa dig.

Information till dig om lever med våld

Myndigheter ska bli bättre på att upptäcka våldet

”Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.”
– Per Isdal, stiftelsen Alternativ til Vold

Våld finns överallt i samhället och siffror från Världshälsoorganisationen, WHO, visar att 35 % av alla kvinnor i världen varit utsatta för fysiskt eller sexuellt våld någon gång under sina liv. De ser det därför som ett av världens största folkhälsoproblem.

Våldets oerhörda konsekvenser är en av anledningarna till att regeringen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket Socialstyrelsen och Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att samverka i frågor om förbättrad upptäckt av våld i nära relationer.

Tre utvecklingsgrupper har bildats som ska skapa ett strukturerat kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheterna. Syftet är att bidra till ökad samsyn, gemensamt lärande och kommunikation med personer som myndigheterna möter i sina verksamheter. Tillsammans ska vi utveckla samverkan om

  • rutiner och metoder för upptäckt av våldsutsatthet och våldsutövande, samt hänvisning till rätt instans,
  • förstärkt stöd till relevant personal med klientkontakter och
  • stödja ledning och styrning för att arbetet med ökad upptäckt av våld ska kunna göras uthålligt över tid och implementeras i myndigheternas ordinarie verksamheter.

Av uppdraget framgår även att vi ska öka medarbetares och chefers kunskap om mäns våld mot kvinnor.

Mer om regeringens jämställdhetspolitiska mål och nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor:

Uppdrag om ökad upptäckt av våld m.m. 2022–2024 (regeringen.se) Länk till annan webbplats.

Nationell strategi för att förebygga våld (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migra­tions­ver­kets arbete mot våld

Vi ska bli bättre på att upptäcka sökande som har erfarenhet av våld. Vi ska informera om vad som är våld och kunna hänvisa dem vidare om det finns ett sådant behov. Vi ska också bli bättre på att bedöma vilken betydelse våldet får för de sökandes rätt till uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige, både för asylsökande och för andra sökande, till exempel personer som är i Sverige på grund av anknytning till familjemedlemmar. Vi arbetar också för öka upptäckten av våld i nära relationer bland medarbetare, eftersom våldsutsatthet i hemmet påverkar medarbetares hälsa och därmed också arbetsförmågan.

Logotyp för upptäck våldet – myndigheter i samverkan.

Sidan senast uppdaterad: