Olika skäl för uppehållstillstånd

En person som vill bosätta sig i Sverige och som är medborgare i ett land utanför EU måste ansöka om uppehållstillstånd. Det finns flera olika skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige, till exempel för att arbeta eller studera här, flytta till en familjemedlem eller för att söka skydd undan krig och förföljelse.

Att få uppehållstillstånd i Sverige betyder att man har rätt att leva och bo här. Uppehållstillståndet kan antingen vara permanent eller tidsbegränsat. Ett permanent uppehållstillstånd gäller så länge personen bor kvar i Sverige och kan bara återkallas i särskilda fall, till exempel om personen har begått ett allvarligt brott eller har bosatt sig i ett annat land. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd gäller under en bestämd tid, men kan ofta förlängas om kraven för att få bo kvar i Sverige är uppfyllda.

Uppehållstillstånd som familjemedlem till någon i Sverige

En person som är medborgare i ett land utanför EU och som vill flytta till en familjemedlem i Sverige behöver ett uppehållstillstånd. Som familjemedlem räknas make eller maka, registrerad partner eller sambo samt barn under 18 år. Vuxna syskon eller föräldrar till vuxna barn kan normalt inte få uppehållstillstånd som anhörig.

Personen i Sverige ska antingen vara svensk medborgare, ha permanent uppehållstillstånd eller tidsbegränsat uppehållstillstånd med flyktingstatus. Det finns också ett så kallat försörjningskrav som innebär att den som bor i Sverige måste kunna försörja sig själv och de familjemedlemmar som ansöker om uppehållstillstånd.

Flytta till någon i Sverige

Uppe­hålls­till­stånd som arbets­ta­gare och egen före­ta­gare

Den som vill flytta till Sverige för att arbeta måste ha fått en anställning i Sverige. Anställningen ska även ge en lön som det är möjligt för personen att uppnå god försörjning samt kunna försörja sina eventuellt medföljande familjemedlemmar på. Den som vill flytta till Sverige för att starta eller driva eget företag och planerar att arbeta längre tid än tre månader måste också ha ett uppehållstillstånd. Personen måste då kunna visa att han eller hon kan försörja sig och sin eventuella familj under de två första åren.

Uppehållstillstånd för arbetstagare och egna företagare

Uppe­hålls­till­stånd som gäst­stu­dent

Den som vill studera i Sverige längre tid än tre månader behöver ett uppehållstillstånd. För att kunna ansöka om det ska studenten först ha blivit antagen till heltidsstudier i Sverige. Studenten ska också kunna visa att han eller hon kan försörja sig under hela studietiden. Gymnasieelever och utbytesstudenter behöver visa att de har fickpengar för den planerade studietiden.

Uppehållstillstånd för att studera i Sverige

Uppe­hålls­till­stånd för att söka skydd (asyl)

En person som är förföljd eller riskerar förföljelse eller omänsklig behandling i sitt hemland kan söka asyl i Sverige. Den som söker asyl lämnar sin ansökan till gränspolisen när han eller hon reser in i Sverige, eller på en av Migrationsverkets ansökningsenheter. Uppehållstillstånd beviljas till den som bedöms vara flykting enligt FN-konventionen eller alternativt skyddsbehövande i enlighet med EU:s gemensamma regler.

Varje år får ett antal flyktingar möjlighet att flytta till Sverige genom den svenska flyktingkvoten. För att bli erbjuden så kallad vidarebosättning till Sverige måste man vara registrerad hos UNHCR, FN:s flyktingorgan.

Skydd och asyl i Sverige
Sveriges flyktingkvot

Uppe­hålls­till­stånd för besök – eller visum

En medborgare i ett land utanför EU som vill besöka Sverige under längre tid än 90 dagar måste ha ett uppehållstillstånd. Ett uppehållstillstånd för besök gäller som längst upp till ett år, men oftast högst sex månader.

En person som vill besöka Sverige kortare tid än tre månader behöver inget uppehållstillstånd, men kan behöva ett visum. Ett visum är ett tillstånd för att tillfälligt resa in och vara i ett land under högst 90 dagar. Bara medborgare i de länder där Sverige eller EU har avtal om viseringsfrihet kan resa in i Sverige utan visum.

Uppehållstillstånd för besök
Besöka Sverige med visum
Personer från dessa länder måste ha visum före inresan till Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

EU-medbor­gare behöver inte söka uppe­hålls­till­stånd

EU-medborgare har rätt att arbeta, studera eller bo i Sverige utan att ansöka om uppehållstillstånd. Rätten för EU-medborgare att vistas i Sverige utan uppehållstillstånd kallas uppehållsrätt. Uppehållsrätten gäller för den som till exempel är arbetstagare, egen företagare, studerar eller har tillräckliga medel för sin försörjning i Sverige.

EU-medborgare och varaktigt bosatta

Sidan senast uppdaterad: