Olika myndig­he­ters ansvar för asylsökande

Ansvaret för asylsökande delas mellan kommuner, regioner och myndigheter.

I lagen om mottagande av asylsökande, LMA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., finns reglerat vem som ansvarar för asylsökandes mottagande i Sverige.

Kommuner

Asylsökande barn har rätt att gå i skola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Kommunen ska erbjuda skolplats från och med höstterminen det år barnet fyller sex år. Socialtjänsten fattar beslut om vissa insatser vid behov, främst när det gäller ensamkommande barn och ungdomar.

Regi­oner

Regionerna ansvarar för hälso- och sjukvård till asylsökande personer enligt lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Vuxna asylsökande har rätt till en kostnadsfri hälsoundersökning och akut vård och vård som inte kan anstå. Asylsökande barn får samma hälso- och sjukvård inklusive tandvård som övriga barn i Sverige.

Läns­sty­relser

Länsstyrelsen ska verka för att det finns beredskap och kapacitet hos kommunerna att ta emot nyanlända och ensamkommande barn. Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för målgrupperna. Detta sker på både nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Länsstyrelserna har också i uppdrag att samordna och koordinera arbetet med tidiga insatser för asylsökande i hela landet. Tidiga insatser är aktiviteter som oftast ordnas av civilsamhället och som ska göra väntetiden mer meningsfull för vuxna asylsökande.

Läs mer om länsstyrelsernas uppdrag Tidiga insatser för asylsökande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migra­tions­verket

Migrationsverket fattar beslut gällande ansökan om asyl, erbjuder tillfällig bostad till asylsökande och beslutar om ekonomisk ersättning under väntetiden. I myndighetens uppdrag ingår även att göra prognoser och planera för behovet av mottagningsplatser i kommunerna, administrera ersättningar till kommuner och regioner samt att motivera personer som inte får uppehållstillstånd att återvända till hemlandet.

Polis­myn­dig­heter

Om en person får avslag på sin ansökan om asyl och inte självmant lämnar landet kan Migrationsverket överlämna ärendet till polisen. Polisen har rätt att använda tvång vid en utvisning.

Ansvars­för­del­ning för ensam­kom­mande barn och nyan­lända med uppe­hålls­till­stånd

Informationen ovan avser vuxna asylsökande och barn som kommer till Sverige tillsammans med vårdnadshavare. Observera att ansvaret mellan myndigheter när det gäller ensamkommande barn  och nyanlända som fått uppehållstillstånd ser annorlunda ut.

Sidan senast uppdaterad: