Olika myndig­he­ters ansvar för nyanlända med uppe­hålls­till­stånd

Ansvaret för att nyanlända som har fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i Sverige delas mellan kommuner, regioner och flera olika statliga myndigheter.

Arbets­för­med­lingen

Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för den nyanländes etablering på den svenska arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Myndigheten ansvarar för att de nyanlända får tillgång till etableringsprogrammet samt att en handlingsplan upprättas för den nyanlände.

Läs mer om etableringsprogrammet på Arbetsförmedlingens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäk­rings­kassan

Försäkringskassan beslutar och betalar ut etableringsersättning förutsatt att den nyanlände är inskriven hos Arbetsförmedlingen och ingår i etableringsprogrammet. Myndigheten fattar också beslut om och betalar ut etableringstillägg och bostadsersättning.

Kommu­nerna

Kommunen ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning utifrån sitt kommuntal och sin årsplanering. Dessutom tar kommunerna emot nyanlända som ordnar bosättning på egen hand, personer som kommer som anhöriga till en person som redan bor i kommunen samt ensamkommande barn.

Kommunerna ansvarar för undervisning i SFI, samhällsorientering och annan vuxenutbildning, samt för skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. De personer som inte kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har också rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen.

Regi­o­nerna

Regionerna tillhandahåller hälso- och sjukvård. Regionerna erbjuder också hälsoundersökningar för nyanlända.

Läns­sty­rel­serna

Länsstyrelsen ska verka för att det finns kapacitet och beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända samt verka för regional samverkan i sammanhanget. Länsstyrelserna ska främja regional samverkan mellan kommuner, myndigheter, företag och organisationer som anordnar aktiviteter för nyanlända samt följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända på både regional och kommunal nivå. Det kan exempelvis handla om insatser som samhällsorientering, språkundervisning och att stärka civilsamhällets roll. Fördelningen av anvisningar mellan kommuner inom länen (kommuntalen) tas fram och beslutas av länsstyrelserna varje år.

Aktuella kommun- och länstal på länsstyrelsernas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelserna och Migrationsverket har gemensamt tagit fram Rekommendationer för samarbete mellan länsstyrelserna och Migrationsverket kring bosättning av nyanlända. Pdf, 847.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsernas gemensamma webbplats: integration Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Migra­tions­verket

Migrationsverket matchar och anvisar nyanlända som omfattas av bosättningslagen till kommunerna. Det vill säga kvotflyktingar som har uppehållstillstånd innan inresa till Sverige samt de asylsökande som har fått uppehållstillstånd, som vid tidpunkten för uppehållstillståndet bodde på verkets tillfälliga bostäder och som behöver hjälp med bosättning. Migrationsverket beslutar och betalar ut statlig ersättning till kommuner och regioner för vissa kostnader de har för personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Läs mer om statlig ersättning

Migrationsverket beräknar i sina prognoser hur många personer som har behov av hjälp med bosättning i en kommun. Prognoserna ligger till grund för länstalen som regeringen beslutar.

Rege­ringen

Regeringen beslutar hur många nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommuner inom ramen för bosättningslagen samt fördelningen per län (länstal).

Sveriges kommuner och regi­oner (SKR)

SKR för bland annat kommunernas talan i samarbetet med övriga parter.

Sidan senast uppdaterad: