Årsplanering

Årsplaneringen är en uppskattning av hur många nyanlända personer som varje kommun kommer att få anvisade per månad under ett år och fungerar som ett planeringsverktyg för kommuner och Migrationsverket.

Syftet med en årsplanering är att skapa förutsättningar för att både kommuner och Migrationsverket ska kunna planera mottagandet och anvisningen av nyanlända personer.

Migrationsverkets ambition är att följa årsplaneringen så långt det är möjligt. Men vissa månader kan Migrationsverket behöva anvisa fler nyanlända till kommunen än vad planeringen anger. Det kan bero på att kommunen utgör en så bra matchning för individen att matchningen i sig bedöms väga tyngre än årsplaneringen. Det kan till exempel handla om behov av närhet till specialistsjukvård eller närhet till släkt som redan är bosatt som Migrationsverket behöver ta hänsyn till. Den här typen av ”överanvisningar” sker dock aldrig utan dialog, och en kommun måste godkänna att de kan ta emot fler personer än vad årsplaneringen säger en viss månad

Så här tas en årspla­ne­ring fram

Årsplaneringen tas fram enskilt för varje kommun utifrån länstalen och kommuntalen. Kort sammanfattat ser årsplaneringsprocessen, steg för steg, ut så här:

  • Länstal beslutas av regeringen utifrån Migrationsverkets förslag.
  • Kommuntal beslutas av länsstyrelserna.
  • Länsstyrelserna meddelar kommuntalen till Migrationsverket.
  • Migrationsverket tar fram en årsplanering.
  • Migrationsverket publicerar årsplaneringen på webbplatsen.
  • Kommunen kan kontinuerligt önska förändringar av årsplaneringen under hela året.

Önskemål om ändringar i årspla­ne­ringen

Alla kommuner har möjlighet att kontinuerligt lämna in önskemål om ändringar i årsplaneringen. Detta görs till Migrationsverkets bosättningsenhet.

Kontaktuppgifter till Migrationsverkets bosättningsenhet och mottagningsenheter

Migrationsverket bedömer de önskemål som kommer in och återkopplar via mejl till berörda kommuner. En uppdaterad version av årsplaneringen publiceras kontinuerligt på webbplatsen.

Årsplanering för 2024 Pdf, 89.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Önskemål om omför­del­ning av kommuntal

Kommuntalen kan revideras under ett pågående år genom överenskommelser mellan kommuner inom ett och samma län och efter beslut av berörd länsstyrelse. Detta under förutsättning att länstalen inte underskrids.

Länsstyrelserna ansvarar för att stämma av föreslagna ändringar med Migrationsverket innan beslut fattas för att säkerställa att beslutet synkar med årsplaneringen.

Avbrutna anvis­ningar

I vissa fall kan en anvisning behöva avbrytas. En avbruten anvisning kan ske av olika anledningar, till exempel på grund av att en nyanländ tackar nej till den erbjudna platsen. En nyanländ kan tacka nej ända fram till det datum när han eller hon ska tas emot i kommunen. En avbruten anvisning kan på så vis skapa en förskjutning i kommunens årsplanering. Detta eftersom kommunen vid en ny anvisning av den lediga platsen återigen får en tidsfrist på två månader från anvisningsdatumet för att arrangera mottagandet. För kvotflyktingar kan tidsfristen vara längre eller kortare än två månader.

Eftersom avbrutna anvisningar kan ske av olika skäl, och när som helst under anvisningsprocessen, kommer Migrationsverket att behöva göra nya anvisningar för att ersätta dessa kontinuerligt under hela året. Det innebär att Migrationsverket inte har möjlighet att garantera att en månad blir helt fri från anvisningar eller att anvisningar kommer att ske fullt ut enligt årsplaneringen. Dessutom kan en ny anvisning betyda en förändrad konstellation, till exempel att en anvisning av ett par med ett barn ersätts av tre nya anvisningar av ensamhushåll.

Om en anvis­ning avbryts under ett nytt år

Om en anvisning görs i slutet av året och mottagandet är inplanerat nästa år, men anvisningen avbyts i början av det nya året, ska ändå en ersättningsanvisning göras. När mottagandet är gjort kommer anvisningen att räknas av mot kommuntalet för det år den ursprungliga anvisningen gjordes.

Sidan senast uppdaterad: