Årscykel för bosättning

Migrationsverkets bosättnings- och anvisningsarbete utgår från en årscykel där anvisningar görs från 1 januari till 31 december. Det resulterar i sin tur i ett kommunmottagande i normalfallet från mars till februari.

Årscykeln för bosättning innebär följande:

  • Migrationsverket lämnar förslag på antal nyanlända som behöver bosättas för nästkommande år samt fördelning mellan länen (länstal) i augusti månad.
  • Regeringens beslut om länstal för nästkommande år fattas vanligen under september månad.
  • Länsstyrelserna beslutar om kommuntal under perioden september till mitten av november.
  • Migrationsverket tar fram en årsplanering för nästkommande år och skickar ut till kommunerna i november/december.
  • Anvisningarna för innevarande år kommer att göras fram till sista december och därmed resultera i ett mottagande i februari nästkommande år. Alltså kan personer som anvisas enligt innevarande års länstal tas emot under början av nästkommande år.
  • Länstalet nästkommande år träder i kraft den 1 januari. Från och med det datumet börjar Migrationsverket anvisa enligt det årets kommuntal.
  • Migrationsverket fortsätter anvisa enligt det årets läns- och kommuntal fram till sista december.

Sammanfattningsvis gäller alltså ett års läns- och kommuntal fram till den 31 december. Anvisningarna ska göras under det år som läns- och kommuntalet gäller. Däremot kan anvisningar från föregående år tas emot i en kommun i början av nästkommande år och ersättningsanvisningar kan göras under hela det nästkommande året. Det är först när en anvisning verkställts genom kommunmottagande som kommuntalet räknas av.

Sidan senast uppdaterad: