Fristad åt förföljda konstnärer

Kommuner eller regioner som vill bidra till att värna om yttrandefriheten kan erbjuda författare, bildkonstnärer, musiker, dramatiker, journalister och andra professionella konstnärer som lever under hot i sina hemländer, en fristad under två år.

En fristadskonstnär är en person som bjudits in av en svensk kommun eller region på grund av att han eller hon förföljs i sitt hemland. I Sverige får konstnären en fristad under två år för att kunna leva och fortsätta arbeta med sitt yrke i trygghet. Kommunen eller regionen som bjuder in lovar att stå för försörjningen under de två åren.

Till gruppen konstnärer räknas journalister, musiker, filmare, dramatiker och andra professionella skribenter och konstnärer som förföljs eller hotas på grund av sitt arbete och därför behöver en fristad.

Uppe­hålls­till­stånd som fristads­konstnär

För att kunna resa in och bo i Sverige behöver konstnären och eventuellt medföljande familj ansöka om uppehållstillstånd. Migrationsverket kan bevilja ett tillfälligt uppehållstillstånd för två år. Tillståndet ger konstnären rätt att arbeta med sitt yrke och uppdrag som är direkt förknippade med det, exempelvis föreläsningar och medverkan i publicistiska sammanhang. Uppehållstillståndet medför ingen rätt att arbeta inom ramen för en anställning. Däremot får konstnären starta en egen rörelse under tillståndstiden.

Ansökan om uppe­hålls­till­stånd som fristads­konstnär

För att ansöka om ett uppehållstillstånd ska konstnären fylla i blanketten "Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer" och lämna in den på en svensk ambassad eller generalkonsulat utomlands. Sedan kommer Migrationsverket att handlägga ansökan. 

Till ansökan ska följande doku­ment bifogas:

  • kopior av pass som visar identitet, passets giltighetstid och eventuella tillstånd för vistelse i annat land än konstnärens hemland
  • kvitto som visar att ansökningsavgiften är betald
  • inbjudan från kommunen eller regionen och ett bevis på att inbjudan har gjorts i samråd med ICORN
  • validering från internationella PEN
  • handlingar som visar att kommunen eller regionen står för försörjningen av fristadskonstnären och dennes uppehälle.

Avgift

Migrationsverket tar ut en avgift för en ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer. Avgiften är 1 500 kronor.

Ansökningsavgiften för medsökande till fristadskonstnärer är 1 500 kronor för en vuxen och 750 kronor för barn under 18 år.

Migrationsverket måste kontrollera passet

Migrationsverket måste kontrollera konstnärens pass innan vi kan fatta beslut. Konstnären kan därför behöva visa upp sitt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om han eller hon befinner sig utanför Sverige, eller ett av Migrationsverkets servicecenter om han eller hon befinner sig i Sverige.

I vissa fall kommer konstnären inte att behöva visa upp sitt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat passet vid ett tidigare besök.

Om konstnären behöver visa upp sitt pass kommer vi att kontakta honom eller henne med information om hur och när vi ska kontrollera passet.

Om konstnärens familj också ansöker om uppehållstillstånd måste Migrationsverket kontrollera deras pass också.

Perma­nent uppe­hålls­till­stånd efter två år

Efter de två fristadsåren kan fristadskonstnären ansöka om permanent uppehållstillstånd som fristadskonstnär, om hon eller han önskar stanna i Sverige. Medföljande partner och barn söker tillsammans med fristadskonstnären. Konstnären behöver visa sin möjlighet att försörja sig som fri yrkesutövare inom sitt konstnärsområde. Ansökan ska lämnas in innan giltighetstiden för det tidigare tillståndet har tagit slut.

Om konstnären inte kan leva på sitt yrke, men har fått ett arbetserbjudande eller träffat en partner i Sverige, kan en ansökan om arbetstillstånd eller tillstånd på grund av anknytning bli aktuell. Det ses som en förstagångsansökan och om villkoren är uppfyllda kan konstnären få uppehålls- och arbetstillstånd om han eller hon har synnerliga skäl. Huvudregeln är annars att man ska ansöka och få en ansökan beviljad före inresan i Sverige.

Om konstnären fruktar förföljelse i hemlandet kan hon eller han ansöka om asyl. Den ansökan prövas i så fall på samma sätt som andra asylansökningar. Det finns ingen särskild lagstiftning för fristadskonstnärer.

Läs mer om arbetstillstånd

Läs mer om uppehållstillstånd på grund av anknytning

Läs mer om skydd och asyl i Sverige

Ansökan om perma­nent uppe­hålls­till­stånd som fristads­konst­när

För att konstnären ska kunna ansöka om ett permanent uppehållstillstånd grundat på sin konstnärliga verksamhet ska blanketten "Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer" skickas till

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

Till ansökan ska följande doku­ment bifogas:

  • kopior av pass som visar identitet, passets giltighetstid och eventuella tillstånd för vistelse i annat land än konstnärens hemland
  • kvitto som visar att ansökningsavgiften är betald
  • Intyg om eventuella banktillgodohavanden
  • försörjningsplan som visar hur konstnären kommer att försörja sig efter fristadstidens slut
  • intyg och handlingar som visar de inkomster som konstnären har haft under tiden i Sverige; exempelvis kontrakt eller annan dokumentation om utgivning av litterära alster, inspelningar, föreläsningar, konserter eller andra konstnärliga uppdrag.

Försörj­nings­plan

För att kunna få permanent uppehållstillstånd som fristadskonstnär måste fristadskonstnären visa att han eller hon kan försörja sig som fri yrkesutövare inom sitt konstnärsområde. Med fri yrkesutövare menas att konstnären är verksam exempelvis som frilansande, egen företagare eller har olika uppdrag som inte är anställningar eller vikariat. Verksamheten i det egna företaget ska vara direkt kopplad till den konstnärliga verksamheten. Uppdrag kan exempelvis vara utgivning av litterära alster, inspelningar, föreläsningar eller att ge konserter.

För att visa hur han eller hon planerar att försörja sig det kommande året kan fristadskonstnären lista kommande arbeten och skattepliktiga stipendier. Konstnären behöver även skicka med underlag som styrker försörjningsplanen i form av exempelvis kontrakt eller intentionsbrev från projektpartners. En projektpartner eller motsvarande får inte vara arbetsgivare, eftersom en fristadskonstnär inte får arbeta inom ramen för en anställning.

Avgift

Migrationsverket tar ut en avgift för en ansökan om permanent uppehållstillstånd för fristadskonstnärer. Avgiften är 1 500 kronor.

Ansökningsavgiften för medsökande till fristadskonstnärer är 1 500 kronor för en vuxen och 750 kronor för barn under 18 år.

Blan­ketter

​Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer, blankett 172011 (på svenska) Pdf, 155.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Application for a Swedish residence permit for guest artists, form 173011 (på engelska) Pdf, 120.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, forskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett 132011 Pdf, 770.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Application for a permit for family members of workers, researchers, athletes or coaches and self-employed persons, form 133011 Pdf, 904.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Fakta

Sidan senast uppdaterad: