Fristad åt förföljda konstnärer

Kommuner, städer eller regioner som vill bidra till att värna om yttrandefriheten kan erbjuda en fristad under två år till författare, bildkonstnärer, musiker, dramatiker, journalister och andra professionella konstnärer som lever under hot i sina hemländer.

En fristadskonstnär är en person som bjudits in av en svensk kommun, stad eller region på grund av att han eller hon förföljs eller hotas på grund av sitt arbete i sitt hemland. I Sverige får konstnären en fristad under två år för att kunna leva och fortsätta arbeta med sitt yrke i trygghet.

Uppe­hålls­till­stånd som fristads­konstnär

För att kunna resa in i och bo i Sverige behöver konstnären och eventuellt medföljande familj ansöka om uppehållstillstånd. Konstnären ska omfattas av ett fristadsprogram och genom det ha blivit inbjuden till Sverige. Kommunen, staden eller regionen som bjuder in ska stå för fristadskonstnärens försörjning under den tid som uppehållstillståndet gäller.

Tillståndet ger konstnären rätt att arbeta med sin konstnärliga verksamhet och med uppdrag som är direkt förknippade med denna, exempelvis föreläsningar, utställningar, konserter eller medverkan i publicistiska eller andra kulturella sammanhang. Uppehållstillståndet medför ingen rätt att arbeta inom ramen för en anställning. Däremot får konstnären starta eget företag under tillståndstiden.

Migrationsverket kan bevilja ett tillfälligt uppehållstillstånd i två år, men aldrig för längre tid än passet är giltigt.

Uppehållstillstånd för familjemedlemmar

Familjemedlemmar till konstnären kan få uppehållstillstånd för samma tid som fristadskonstnären, men aldrig för längre tid än passet är giltigt. Även familjemedlemmarnas försörjning måste vara tryggad av fristaden. Familjemedlemmar har rätt att arbeta under tillståndstiden. Som familj räknas maka/make eller sambo och barn under 18 år.

Ansökan om uppe­hålls­till­stånd som fristads­konstnär

För att ansöka om ett uppehållstillstånd ska konstnären fylla i blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer, 172011. Familjemedlemmar ansöker om uppehållstillstånd samtidigt och fyller i blanketten Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, forskare, idrottsutövare och egna företagare, 132011.

Ansökningarna lämnas in på en svensk ambassad eller generalkonsulat i det land där konstnären befinner sig eller lättast kan ta sig till. Sedan kommer Migrationsverket att handlägga ansökan.

Till ansökan ska följande doku­ment bifogas:

 • kopior av pass som visar identitet, passets giltighetstid och eventuella tillstånd för vistelse i annat land än hemlandet
 • kvitto som visar att ansökningsavgiften är betald
 • inbjudan från fristaden och ett bevis på att inbjudan har gjorts i samråd med en internationell organisation
 • validering (uttagningsprocessen utifrån sökandens behov av skydd med anledning av sitt arbete) från den internationella organisationen
 • handlingar som visar att fristaden står för försörjningen av fristadskonstnären och dennes uppehälle i två år. Finns familjemedlemmar ska det av handlingen framgå att fristaden även står för deras försörjning.


Avgift

Migrationsverket tar ut en avgift för en ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer. Avgiften är 1 500 kronor.

Ansökningsavgiften för medsökande till fristadskonstnärer är 1 500 kronor för en vuxen och 750 kronor för barn under 18 år

Migrationsverket måste kontrollera passet

Migrationsverket måste kontrollera konstnärens pass innan vi kan fatta beslut. Konstnären kan därför behöva visa upp sitt pass på en svensk ambassad eller generalkonsulat om han eller hon befinner sig utanför Sverige, eller ett av Migrationsverkets servicecenter om han eller hon befinner sig i Sverige.

I vissa fall kommer konstnären inte att behöva visa upp sitt pass, till exempel om vi redan har kontrollerat passet vid ett tidigare besök.

Om konstnären behöver visa upp sitt pass kommer vi att kontakta honom eller henne med information om hur och när vi ska kontrollera passet.

Om konstnärens familj också ansöker om uppehållstillstånd måste Migrationsverket kontrollera deras pass också.

Efter beslut

Beslutet skickas till den ambassad eller generalkonsulat som angavs i ansökan. Om uppehållstillstånd beviljas får konstnären och eventuella familjemedlemmar varsitt uppehållstillståndskort. Kortet är ett bevis på att man har tillstånd att vara i Sverige och innehåller bland annat fingeravtryck och foto.

Läs mer om uppehållstillståndskort

Förlänga tillstånd

Efter fristadsåren har konstnären möjlighet att ansöka om förlängt uppehållstillstånd i två år, om han eller hon kan försörja sig själv genom uppdrag som är direkt förknippade med sitt yrke. Det kan till exempel vara föreläsningar, utställningar, konserter, inspelningar eller medverkan i publicistiska eller andra kulturella sammanhang. Uppehållstillståndet medför ingen rätt att arbeta inom ramen för en anställning.

Migrationsverket kan bevilja ett tillfälligt uppehållstillstånd i två år, men aldrig för längre tid än passet är giltigt. En ansökan om förlängning måste lämnas in innan det tidigare tillståndet har gått ut.

Försörj­ningsplan

Konstnären måste kunna visa hur han eller hon planerar att försörja sig genom att skicka med en försörjningsplan. Konstnären kan lista kommande arbeten eller uppdrag och skattepliktiga stipendier och skicka med underlag som styrker försörjningsplanen i form av exempelvis kontrakt eller intentionsbrev från projektpartners. En projektpartner eller motsvarande får inte vara arbetsgivare, eftersom konstnären inte får arbeta inom ramen för en anställning.

Ansökan om förlängt uppehållstillstånd

För att ansöka om förlängt uppehållstillstånd används blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer, 172011, som skickas till

Migrationsverket
Box 3100
903 03 Umeå

Till ansökan ska följande doku­ment bifogas:

 • kopior av pass som visar identitet, passets giltighetstid och eventuella tillstånd för vistelse i annat land än hemlandet
 • kvitto som visar att ansökningsavgiften är betald
 • intyg om eventuella banktillgodohavanden
 • försörjningsplan som visar hur konstnären kommer att försörja sig efter fristadstidens slut
 • intyg och handlingar som visar de inkomster som konstnären har haft och kommer att ha under tiden i Sverige, till exempel kontrakt eller annan dokumentation om utgivning av litterära alster, inspelningar, föreläsningar, konserter eller andra konstnärliga uppdrag
 • boendekostnad (hyresavier).


Läs mer om att Starta och registrera företag hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om Internationellt företag hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förlänga till­stånd för familj

Familjemedlemmar som också behöver förlänga sina tillstånd, ansöker samtidigt som konstnären genom att fylla i blanketten Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, forskare, idrottsutövare och egna företagare, 132011.

Till familjemedlemmarnas ansökan bifogas:

 • kopior av pass som visar identitet, passets giltighetstid och eventuella tillstånd för vistelse i annat land än hemlandet
 • eventuella anställningsbevis och inkomster.


Familjemedlemmar kan få förlängt tillstånd för lika lång tid som konstnären, men aldrig för längre tid än passet är giltigt.

Permanent uppehållstillstånd

Om konstnären ansöker om förlängning av sitt uppehållstillstånd en andra gång kan han eller hon samtidigt ansöka om permanent uppehållstillstånd.

För att få permanent uppehållstillstånd måste konstnären uppfylla kraven för förlängt uppehållstillstånd och ska dessutom

 • ha haft uppehållstillstånd i fyra år
 • kunna försörja sig själv
 • leva ett skötsamt liv.


För att ansöka om permanent uppehållstillstånd används blanketten Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer, 172011. Ansökan kan lämnas in tidigast 30 dagar innan det nuvarande tillståndet slutar att gälla.

Läs mer om de särskilda kraven för att få permanent uppehållstillstånd

Vid en ansökan om permanent uppehållstillstånd i samband med en förlängningsansökan ska följande också bifogas:

 • handlingar om konstnärens företag, till exempel årsredovisning eller årsbokslut, deklarationshandlingar, registreringsbevis, skattekontoutdrag (gäller personer som har eget företag)
 • deklarationshandlingar för det senaste inkomståret från konstnären
 • lönespecifikationer för konstnären för de senaste sex månaderna (gäller personer med eget aktiebolag)

Om kraven för permanent uppehållstillstånd inte är uppfyllda finns det ändå möjlighet att få förlängt uppehållstillstånd, om de kraven är uppfyllda.

Permanent uppehållstillstånd för familjen

För att familjen också ska få permanent uppehållstillstånd måste varje familjemedlem själv uppfylla kraven för förlängt uppehållstillstånd och kraven för permanent uppehållstillstånd. Familjens ansökan om permanent uppehållstillstånd ska lämnas in i samband med ansökan om förlängt uppehållstillstånd.

Migrationsverket prövar först konstnärens ansökan om permanent uppehållstillstånd. Om han eller hon blir beviljad ett permanent uppehållstillstånd prövas därefter familjens ansökan.

Om familjen inte uppfyller kraven för permanent uppehållstillstånd innebär det att de i stället ansöker som medsökande till någon med permanent uppehållstillstånd. Konstnären måste därför i de flesta fall uppfylla ett försörjningskrav. Det betyder att han eller hon måste kunna försörja sig och sin familj och ha en tillräckligt stor bostad för alla att bo i.

Läs mer om försörjningskravet

Om familjen ansöker om permanent uppehållstillstånd i samband med förlängningsansökan ska följande också bifogas

 • kopior av pass som visar identitet, passets giltighetstid och eventuella tillstånd för vistelse i annat land än hemlandet
 • Blanketten Försäkran om samlevnad för gifta och sambo, nummer 228011F
 • anställningsbevis för familjemedlemmarna
 • dokument som visar att konstnärens inkomst räcker för att försörja sig själv och sin familj och att det finns en bostad av tillräcklig storlek och standard för alla att bo i.

Blan­ketter

​Ansökan om uppehållstillstånd för fristadskonstnärer, blankett 172011 (på svenska) Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Application for a Swedish residence permit for guest artists, form 173011 (på engelska) Pdf, 779.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, forskare, idrottsutövare och egna företagare, blankett 132011 Pdf, 792.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Application for a permit for family members of workers, researchers, athletes or coaches and self-employed persons, form 133011 Pdf, 847.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Försäkran om samlevnad för gifta och sambo, blankett 228011F Pdf, 712.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: