Statlig ersättning till kommuner

Kommuner har rätt till ersättning från staten för vissa av de kostnader de har för asylsökande med flera. Kommuner har även rätt till ersättning för vissa kostnader de har för personer som ansökt om eller fått uppehållstillstånd. En del av de statliga ersättningarna betalas ut utan ansökan och en del behöver kommuner ansöka om.

Ändra konto och refe­renstexter

Vill du ändra vilket plusgiro eller bankgiro som pengarna ska betalas till? Eller ändra referenstext till betalningsmottagaren?

Läs mer om att ändra konto för utbetalning

Om du vill veta vilken utbetalning som är kopplad till vilken ersättning (eller e-tjänst) finns det en förteckning som hjälper dig med detta:

Koder och klartext för statlig ersättning Pdf, 482.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Utbe­talad statlig ersätt­ning till kommuner och regi­oner

Migrationsverket betalade ut nära 6,2 miljarder kronor under 2021 till kommuner och regioner i statlig ersättning. Motsvarande belopp var mer än 9,2 miljarder kronor under 2020 och drygt 15,2 miljarder kronor under 2019. I sammanställningarna redovisas ersättningen fördelad per kommun och region, samt ersättningsform.

Utbetalad ersättning 2021 Excel, 377.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Utbetalad ersättning 2020 Excel, 406.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Utbetalad ersättning 2019 Excel, 483.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Utbetalad ersättning 2018 Excel, 557.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Rätts- och landin­for­ma­tion

I Migrationsverkets databas för rätts‑ och landinformation Lifos hittar du domar och beslut som gäller statliga ersättningar. De finns i Rättsfallssamlingen under tema Statlig ersättning. Det går även att välja underkategorier för specifik ersättning eller annan fråga.

Lifos rättsfallsamling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om rättsfallssamling med läsanvisningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppehållstillstånd av medicinska skäl

Den 20 juli 2021 upphävdes 16 § asylersättningsförordningen och möjlighet till ersättning för personer med uppehållstillstånd av medicinska skäl, eftersom 5 kap. 9 § UtlL upphävdes samma datum.

Grundersättning för mottagande av nyanlända

Till och med 2019 kunde kommunerna få grundersättning för kommunernas beredskap och kapacitet (som motsvarade fem prisbasbelopp).

Ensamkommande barn

Den första juli 2017 upphävdes tidigare bestämmelser om ersättning för ensamkommande barn och unga, såväl asylsökande som nyanlända. Kommunerna skulle lämna in ansökan senast den 31 december 2017.

För asylsökande ensamkommande barn gällde detta:

  • 1 900 kronor per plats och dygn enligt överenskommelse, utan ansökan och därutöver efter ansökan
  • 300 kronor per barn och dygn för belagd boendeplats enligt överenskommelse, eller
  • 1 900 kronor per barn och dygn i hem för vård eller boende (HVB).
  • 1 000 kronor per barn och dygn i stödboende.
  • Faktisk kostnad för vård och boende för barn per dygn i annat boende. För ankomstkommun även för ovan boende innan barnet blev anvisat.
  • Faktisk kostnad för god man och för transport till anvisad kommun, samt schabloniserad ersättning för utredningskostnader.

Dessutom fanns möjlighet att söka ersättning för extraordinära kostnader för asylsökande, oavsett om de var ensamkommande eller inte.

För nyanlända ensamkommande barn gällde detta:

  • 1 900 kronor per plats och dygn enligt överenskommelse, utan ansökan och därutöver
  • 300 kronor per barn och dygn för belagd boendeplats enligt överenskommelse, eller
  • 1 000 kronor per barn och dygn i stödboende.
  • Faktisk kostnad för vård och boende för barn per dygn i annat boende.

För både asylsökande och nyanlända ensamkommande barn kunde maximalt 20 kommuner dela på 40 miljoner kronor under 2017 och 2018. Ersättningen skulle kompensera för extraordinära omställningskostnader till följd av övergången till det nya ersättningssystemet och avse tiden från att överenskommelse upphört att gälla.

Kommunlista för omställningskostnader – rangordning Pdf, 262.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Sfi-utbildning

För asylsökande som fått uppehållstillstånd och fortfarande bodde i anläggningsboende, kunde kommunen under åren 2014–2017 få ersättning för sfi-utbildning.

Sidan senast uppdaterad: