Ersätt­ning för nyanlända personer som betalas ut utan ansökan

Vissa statliga ersättningar betalas ut till kommuner av Migrationsverket utan ansökan. De ersättningar som betalas ut gäller nyanlända personer med uppehållstillstånd som ligger till grund för folkbokföring, både vuxna och barn.

Ersättning för initiala kostnader för mottagna efter 30 juni 2024

För nyanlända som tas emot från och med 1 juli 2024 kommer en särskild schablonersättning för initiala kostnader att betalas ut. För nyanlända som tas emot efter anvisning för bosättning avser ersättningen initiala kostnader för ekonomiskt bistånd, tomhyra och initiala kostnader för mottagande av kvotflyktingar.

För nyanlända som ordnat boende på egen hand avser ersättningen endast initiala kostnader för ekonomiskt bistånd.

Ersättningen bygger på prisbasbeloppet och för anvisade införs även ersättning för en ny åldersgrupp.

Nuvarande ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd avser nyanlända personer som tagits emot i kommunen senast 30 juni 2024.

Ersätt­ning för etable­rings­in­satser och intro­duk­tion för nyan­lända personer

Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp som fastställs varje år. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer, till exempel

 • mottagande och praktisk hjälp vid bosättning
 • särskilda introduktionsinsatser eller merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg med mera
 • utbildning i svenska för invandrare
 • anpassad kommunal vuxenutbildning för nyanlända som omfattas av förordningen om etableringsinsatser
 • samhällsorientering
 • tolk
 • andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället
 • vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration.

 • 165 000 kronor för en person som inte har fyllt 66 år
 • 92 600 kronor för en person som har fyllt 66 år.

Ersättningen beräknas utifrån personens ålder vid utgången av månaden innan utbetalning.

 • 151 800 kronor för en person som inte har fyllt 65 år
 • 85 200 kronor för en person som har fyllt 65 år.

Ersättningen beräknas utifrån personens ålder vid utgången av månaden innan utbetalning.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Ersättningen betalas ut med delbelopp under en tvåårsperiod. Första utbetalningen sker månaden efter mottagningsdatum. Observera att ersättningen kan delas mellan flera kommuner om personen flyttar under de första 24 månaderna efter mottagandet.

Tidsschema som visar hur utbetalningen går till Pdf, 60.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ersätt­ning för initiala kost­nader för ekono­miskt bistånd för mottagna till och med 30 juni 2024

Den kommun som till och med 30 juni 2024 först tar emot nyanlända personer får ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd som kan uppstå innan den första etableringsersättningen beviljas av Arbetsförmedlingen. Ersättningen varierar beroende på personens ålder och om han eller hon innan mottagandet i kommunen bodde i eget boende eller på ett anläggningsboende hos Migrationsverket.

Kommunen får samma ersättning för kvotflyktingar som för de personer som bott på ett anläggningsboende.

Från anlägg­nings­bo­ende och kvot­flyk­tingar

En kommun som tar emot kvotflyktingar eller personer som bott i ett anläggningsboende får:

 • 3 000 kronor för barn och ungdomar under 20 år
 • 7 500 kronor för vuxna som fyllt 20 men inte 66 år (65 år före 2023).

Från boende ordnat på egen hand

En kommun som tar emot personer som har bott i eget boende under tiden de ansökt om asyl i Sverige eller en person som fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till någon i Sverige, får:

 • 3 000 kronor för barn och ungdomar under 20 år
 • 4 000 kronor för vuxna som fyllt 20 men inte 66 år (65 år före 2023).

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Ersättningen betalas ut vid utgången av månaden efter den månad när personen togs emot i kommunen.

Ersätt­ning för initiala kost­nader för mottagna från 1 juli 2024

Från 1 juli 2024 införs en delvis ny ersättning för nyanlända personer som tas emot i en kommun. Ersättningen bestäms utifrån prisbasbeloppet och kan därför ändras från ett år till ett annat.

För nyanlända personer som tas emot efter anvisning för bosättning, avser ersättningen kommunens initiala kostnader för ekonomiskt bistånd, kostnader för tomhyra samt vissa initiala kostnader för mottagande av kvotflyktingar. Dessutom införs ersättning för personer som är 66 år eller äldre.

För nyanlända personer som ordnat boende på egen hand avser ersättningen, liksom före 1 juli 2024, endast initiala kostnader för ekonomiskt bistånd.

Från anlägg­nings­bo­ende, kommunernas ordnade boende och kvot­flyk­tingar

En kommun som tar emot nyanlända som anvisats för bosättning, det vill säga kvotflyktingar, personer som bott i ett anläggningsboende hos Migrationsverket eller personer med tillfälligt skydd som efter anvisning enligt LMA har bott i kommunernas ordnade boende får:

 • 9 999 kronor för barn och ungdomar under 20 år
 • 19 998 kronor för vuxna som fyllt 20 men inte 66 år
 • 12 503 kronor för personer som är 66 år eller äldre.

Från boende ordnat på egen hand

En kommun som tar emot personer som har ordnat boende på egen hand, exempelvis bott i eget boende under tiden de ansökt om asyl i Sverige eller en person som fått uppehållstillstånd på grund av anknytning till någon i Sverige, får:

 • 3 003 kronor för barn och ungdomar under 20 år
 • 4 000 kronor för vuxna som fyllt 20 men inte 66 år.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Ersättningen betalas ut vid utgången av månaden efter den månad när personen togs emot i kommunen, eller senare om det finns särskilda skäl. Migrationsverket återkommer när ersättningen kan börja betalas ut och därmed även finns i kommunernas e-tjänst Ansök om statlig ersättning.

Ersätt­ning för motta­gande av nyan­lända ensam­kom­mande barn och unga

En kommun har rätt till ersättningar för vissa ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd.

Dygns­scha­blon för ensam­kom­mande barn

En schablon per barn och dygn betalas ut till anvisningskommunen eller den kommun som övertagit ansvaret.

 • 1 000 kronor per dygn från och med 2024.
 • 1 350 kronor per dygn till och med 2023.

För att rätt ersättning ska betalas ut är det viktigt att kommunen anmäler när det sker förändringar om vilka barn de ansvarar för

Läs om hur en kommun anmäler förändringar om vilka barn de ansvarar för

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Ersättningen betalas ut vid utgången av månaden efter varje kvartal.

Dygns­scha­blon för ensam­kom­mande unga

En schablon på 750 kronor per ensamkommande ungdom och dygn betalas ut till folkbokföringskommunen eller den kommun som har ansvaret för den unga.

Ersättningen gäller för de ensamkommande unga som under minst en månad i kvartalet har fått studiehjälp från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Migrationsverket får information om vilka unga som fått studiehjälp från CSN.

De ensamkommande unga ska, förutom att ha fått studiehjälp, tidigare varit ensamkommande barn, som fyllt 18 år men inte 21 år, och som inte har någon förälder som är folkbokförd i Sverige. Ersättning betalas även ut för de asylsökande unga som när de fyllt 18 år, eller vid åldersuppskrivning, har flyttat till Migrationsverkets anläggningsboende (ABO) eller blivit registrerade som vuxna i eget boende (EBO) och som efter beslut om uppehållstillstånd tas emot i en kommun.

Eftersom CSN lämnar studiehjälp som längst till och med det första kalenderhalvåret det år den studerande fyller 20 år, kan dygnsschablonen endast betalas ut för samma period och inte ända fram tills att en person blir 21 år.

För att rätt ersättning ska betalas ut är det viktigt att kommunen anmäler när det sker förändringar om vilka unga de ansvarar för, eller fortsatt ansvar efter 18-årsdagen då ersättningen annars betalas ut till folkbokföringskommunen.

Läs om hur en kommun anmäler förändringar om vilka unga de ansvarar för

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Ersättningen betalas ut vid utgången av den tredje månaden efter varje kvartal.

Ersätt­ning för vissa kost­nader vid motta­gandet

Kommunen har rätt till en engångsersättning för kommunplacerade ensamkommande barn (under 18 år) med uppehållstillstånd. Beloppet är 30 000 kronor och ska täcka kostnader för god man och särskilda kostnader inom socialtjänsten, och betalas ut efter att kommunen har beviljats ersättning:

 • med dygnsschablon på 1 000 kronor (1 350 kronor före 2024)
 • eller med faktiska kostnader för vård enligt LVU eller med motsvarande vårdbehov enligt socialtjänstlagen.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Engångsersättningen betalas ut utan ansökan sista bankdagen månaden efter att Migrationsverket för första gången betalade ut ersättning för dygnsschablon eller faktiska kostnader.

Om all utbe­tal­ning av ersätt­ning

Utbetalning sker sista bankdagen i en månad till det konto som din kommun tidigare har angett. Om kommunen vill ändra konto eller referenstext för någon utbetalning, måste de meddela Migrationsverket ändringen på en särskild blankett.

Begäran om att ändra utbetalningskonto, blankett 4506 Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: