Ersättning för ensamkommande asylsökande och massflyktingar som betalas ut utan ansökan

Vissa statliga ersättningar betalas ut till kommuner av Migrationsverket utan ansökan. De ersättningar som anges här betalas ut för ensamkommande barn som är asylsökande eller massflyktingar.

Alla ersätt­ning­ar admi­ni­streras genom e-tjänst för kommuner

Alla ersättningar som beskrivs här administreras genom e-tjänsten ”Ansök om statlig ersättning” och presenteras därför på den utbetalningslista som i slutet av varje månad finns i e-tjänsten. Kommuner som ännu inte är ansluta till e-tjänsten får fortfarande utbetalningsinformation via vanlig post.

Mer information om e-tjänster finns på sidan E-tjänster för kommuner

Vid frågor om schablonersättning, se längst ned på sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning

Årlig fast och rörlig ersätt­ning för motta­gande av ensam­kom­mande barn

Fast ersätt­ning

En fast ersättning på 500 000 kronor betalas ut till alla kommuner varje år för beredskap och kapacitet för mottagande av ensamkommande asylsökande barn.

Rörlig ersätt­ning

En rörlig ersättning betalas årligen ut till alla kommuner för mottagande av ensamkommande barn. Varje kommun får en del av ett totalt belopp som räknas fram utifrån hur många barn som beräknas kommer till Sverige under året. Det totala beloppet räknas fram genom att 9 450 kronor multipliceras med varje ensamkommande barn som beräknas söka asyl i Sverige under året enligt Migrationsverkets prognos i februari varje år.

Exempel om prognosen är 1 500 barn

Kommunens andel av totalbeloppet är densamma som kommunens andel i anvisningsmodellen för ensamkommande barn. Om kommuns andel i modellen till exempel är 9,45 promille multipliceras det med de 1 500 beräknade barnen (0,00945 gånger 1 500 barn). Då får vi fram att kommunen, enligt Migrationsverkets prognos, ska ta emot 14 barn (avrundat till närmaste heltal). Därefter multiplicerar vi antalet barn med schablonbeloppet (14 gånger 9 450) och får fram att kommunen ska få 132 300 kronor.

Tänk på att det antal barn som räknas fram bara handlar om hur mycket rörlig ersättning en kommun ska få. Det behöver inte motsvara det antal barn som kommunen ska planera för att ta emot under året.

Läs mer om anvisningsmodellen, hur många barn en kommun beräknas ta emot och hur det räknas fram

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Den fasta ersättningen betalas ut i januari varje år och den rörliga ersättningen betalas ut senast i mars varje år.

Anvis­nings­scha­blon för ensam­kom­mande barn

En schablonersättning på 52 000 kronor betalas ut för varje asylsökande ensamkommande barn eller barn som beviljats tillfälligt skydd som massflykting, som en kommun anvisats. Schablonersättningen ska täcka anvisningskommunens kostnader för utredning enligt socialtjänstlagen, god man, resor, tolk och andra relaterade kostnader för mottagande av anvisade ensamkommande barn.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Ersättningen betalas ut månaden efter att Migrationsverket har anvisat ett ensamkommande asylsökande barn.

Dygns­scha­blon för ensam­kom­mande barn

En schablonersättning som betalas ut per barn och dygn till anvisningskommunen, eller den kommun som övertagit ansvaret för det ensamkommande barnet enligt socialtjänstlagen och anmält det till Migrationsverket.

1 000 kronor per dygn från och med 2024.

1 350 kronor per dygn till och med 2023.

Ersättningen betalas inte ut för barn som vistas i Migrationsverkets anläggningsboende.

För att rätt ersättning ska betalas ut, är det viktigt att kommunen anmäler när det sker förändringar om vilka barn de ansvarar för. Anmälan görs i e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande. Samtidigt är det viktigt att kommunen informerar den enhet på Migrationsverket som barnet är registrerat vid.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Ersättningen betalas ut månadsvis i efterskott för de dagar i månaden som ger kommunen rätt till ersättning.

Om ett barn under samma månad exempelvis tillfälligt varit inskriven i Migrationsverkets anläggningsboende eller tillfälligt uppskriven i ålder över 18 år, betalas ersättning ut för dagarna innan det skett och efter att det har ändrats, vilket medför två så kallade poster i utbetalningsunderlaget.

Om all utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan:

Ändra konto för utbetalning

Sidan senast uppdaterad: