Frågor och svar om statlig ersättning

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om statlig ersättning.

Anmäla ändrat ansvar för ensamkommande barn och unga

Migrationsverket behöver en anmälan när ansvaret flyttats över från en kommun till en annan. Migrationsverket behöver en bekräftelse från både anvisningskommunen och den nu ansvariga kommunen.

Ändringar görs via e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande

Från och med 1 oktober 2020 ska kommunen anmäla fortsatt ansvar för barn som blir 18 år, såväl asylsökande som nyanlända med uppehållstillstånd. När Migrationsverket får in anmälan om fortsatt ansvar tillsammans med underlag som styrker detta, kommer det fortsatt finnas registrerat att kommunen har ett ansvar för de barn som blir 18 år. För övriga ungdomar kommer det ansvar som är registrerat hos Migrationsverket att avslutas i samband med 18-årsdagen, dock sker det tidigast den 1 november 2020.

Den här ändringen har tillkommit för att den enda automatiska schablonersättningen som betalas ut för ungdomar, dygnsschablonen för nyanlända ensamkommande unga, ska betalas ut till rätt kommun. När det inte finns något registrerat ansvar, betalas ersättning ut till folkbokföringskommunen.

Automatiskt avslut av ansvar för barn som blir 18 år medför dessutom att en kommun i e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande inte kan se personer som kommunen inte har ett ansvar för eller där personen inte är folkbokförd i kommunen.

Om kommunen inte kan anmäla fortsatt ansvar tre veckor innan 18-årsdagen, exempelvis när ett barn efter åldersbedömning fått ändrad ålder till över 18 år, ska anmälan ske så snart som möjligt. Detta för att så långt som möjligt undvika extra administrativa och manuella åtgärder för såväl kommunen som Migrationsverket. Dessutom minskar risken att dygnsschablonen för nyanlända ensamkommande unga att betalas ut till fel kommun.

Du anmäler detta i e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande

Migrationsverket behöver veta avslutsdatum och orsak. Orsaker kategoriseras enligt följande: ansvaret har flyttats över till en annan kommun, avviken, utrest eller återförenad med förälder/vårdnadshavare.

För barn med uppehållstillstånd behöver Migrationsverket även veta om barnet har fått och fortsätter bo hos särskilt förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehem för barnet, eller har flyttat till en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Du anmäler detta i e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande

Sedan behöver Migrationsverket annan information om asylsökande barn för andra anledningar än kommunersättningar, som till exempel betala ut bistånd till barnet enligt LMA, eller om kommunen vill att Migrationsverket ska ta över ansvaret när barnet fyller 18 år. Då ska kommunen kontakta berörd mottagningsenhet.

Ersättningar för ensamkommande barn och unga

Rätten till ersättning gäller som längst tills ungdomen fyller 21 år.

Rätt till ersättning med schablon om 750 kronor per dygn gäller enligt bestämmelserna för ungdomar med uppehållstillstånd som fyllt 18 år men inte 21 år. Eftersom ett krav är att ungdomen har fått studiehjälp från CSN, så innebär det i realiteten att kommunen får schablon till och med vårterminen det år ungdomen fyller 20 år.

För en ungdom som inte fått studiehjälp, eller för tiden efter att studiehjälp har upphört, kan kommunen söka ersättning för försörjningsstöd som längst tills ungdomen fyller 21 år.

Det som krävs för ersättning är att CSN har betalat ut studiehjälp till ungdomen under någon av månaderna i det kvartal som ersättningen avser. Den informationen får Migrationsverket direkt från CSN. Migrationsverket behöver alltså ingen information från kommunen om deras ungdomar går på gymnasiet eller inte. Ersättningen betalas ut till folkbokföringskommunen, om inte en annan kommun meddelat att de har (kvar) ansvar för ungdomen via e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande.

För ungdomar med uppehållstillstånd kommer schablonersättningen att betalas ut till folkbokföringskommun eller kommun med fortsatt ansvar för ungdomar som uppfyller kriterier om studiehjälp. För tiden efter studiehjälp eller för de ungdomar som inte fått studiehjälp, kan kommunen söka ersättning för försörjningsstöd, som längst tills ungdomen fyller 21 år.

Kommunen kan söka ersättning för faktiska kostnader för vård enligt LVU eller motsvarande vårdbehov enligt SoL.

Kommunen lämnar in en ansökan via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning eller via blankett om kommunen ännu inte är ansluten eller för de ersättningar som ännu inte finns i e-tjänsten. Kommunen ska ange hela kostnaden. När ersättning beviljas räknar Migrationsverket av det schablonbelopp som har betalats ut för samma period som ansökan avser.

För asylsökande unga som fyllt 18 år men inte 21 år betalas det inte ut någon schabloniserad ersättning, och ingen avräkning kommer därför att ske för dem

Det är olika beroende på om det gäller asylsökande ensamkommande barn eller nyanlända ensamkommande barn och unga.

Uppgifter om kommunens ansvar för asylsökande ensamkommande barn och unga

Uppgifter om kommunens ansvar för nyanlända ensamkommande barn och unga

Ja, längst ned på ingångssidan för statlig ersättning hittar du en klickbar ruta med kort information om alla ersättningsformer som upphört.

Ersättningar för ungdomar som sökt eller fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier

Kommunen kan ansöka om ersättning för gymnasiestudier enligt skollagen för asylsökande elever, det vill säga schabloniserad ersättning för maximalt 10 fyraveckorsperioder under ett kalenderår. Gymnasiestudier enligt skollagen innebär alltså att eleven ska ha påbörjat gymnasiestudier innan 18 års ålder och fortsätta samma program efter 18 års ålder.

Läs mer om ersättning för asylsökande barn i förskola och skola

Den här ersättningen är även möjlig att söka för tillståndssökande elever, det vill säga de elever som enbart har sökt uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Läs mer om ersättning för tillståndssökande skolelever

Kommunen kan söka ersättningen för de asylsökande elever som kommunen erbjuder gymnasieutbildning utöver skollagen, det vill säga för de som har påbörjat introduktionsprogram innan de fyllt 18 år, som efter 18 års ålder övergår till nationellt program. För respektive år finns det begränsat med medel, 11 miljoner kronor. Den här ersättningen gäller inte för tillståndssökande elever.

Läs mer om ersättning för asylsökande elever som påbörjat nationellt program efter 18 års ålder

Under 2017–2019 har totalt 980 miljoner kronor betalats ut i tillfälligt kommunstöd. Vistelsekommunen har även möjlighet att använda dessa medel för att hjälpa de ungdomar som vistas i kommunen.

Läs mer om tillfälligt kommunstöd för ensamkommande asylsökande unga m.fl.

För tillståndssökande ungdomar – det vill säga de som väntar på beslut om uppehållstillstånd – gäller att det är kommunen som ansvarar för att betala ut bistånd enligt 3 a § andra stycket LMA, i form av dagersättning (17 § LMA) och eventuellt särskilt bidrag (18 § LMA). Kommunen kan sedan söka ersättning för dessa kostnader. Rätt till ersättning gäller till och med dagen innan ett beslut om beviljat uppehållstillstånd.

Läs mer om ekonomiskt bistånd till tillståndssökande

Personer som får uppehållstillstånd för att studera på gymnasienivå, omfattas av nyersättningsförordningen för nyanlända.

För dessa personer får kommunen

  • schablonersättning som betalas ut med delbelopp under två år från att personen tagits emot i kommunen efter uppehållstillstånd
  • dygnsschablon om 750 kronor per dygn om ungdomen får studiehjälp från CSN, till och med första halvåret det år ungdomen fyller 20 år.

Läs mer om ersättning för personer med uppehållstillstånd som betalas ut utan ansökan

För ungdomar som inte får studiehjälp från CSN kan kommunen söka ersättning för försörjningsstöd tills ungdomen fyller 21 år.

Läs mer om försörjningsstöd för ensamkommande unga

Ersättning för utbildningskostnader

Nej, eleven måste ha påbörjat sina gymnasiestudier innan 18 års ålder.

Kommunen kan söka ersättning för de asylsökande elever som kommunen erbjuder gymnasieutbildning utöver skollagen, det vill säga för de som har påbörjat introduktionsprogram innan de fyllt 18 år, som efter 18 års ålder övergår till nationellt program. För respektive år finns det begränsat med medel, 11 miljoner kronor. Den här ersättningen gäller inte för tillståndssökande elever.

Läs mer om ersättning för asylsökande elever som påbörjat nationellt program efter 18 års ålder

Ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast den 31 mars 2020 för att anses ha kommit in i rätt tid.

Ansökan görs av den kommun som är barnets eller elevens hemkommun enligt 29 kap. 6 § skollagen (2010:800).

Sidan senast uppdaterad: