Frågor och svar om statlig ersättning

Här hittar du de vanligaste frågorna och svaren om statlig ersättning.

Anmäla ändrat ansvar för ensamkommande barn och unga

 • Hur fungerar det när socialtjänstansvaret flyttats över till en annan kommun?

  Migrationsverket behöver en anmälan när ansvaret flyttats över från en kommun till en annan. Migrationsverket behöver en bekräftelse från både anvisningskommunen och den nu ansvariga kommunen.

  Ändringar görs via e-tjänsten se och ändra ansvar för ensamkommande

 • Vad behöver Migrationsverket veta om det barn som inte längre finns i kommunen?

  Migrationsverket behöver veta avslutsdatum och orsak. Orsaker kategoriseras enligt följande: ansvaret har flyttats över till en annan kommun, avviken, utrest eller återförenad med förälder/vårdnadshavare.

  För barn med uppehållstillstånd behöver Migrationsverket även veta om barnet fått särskilt förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehem för barnet.

  Du anmäler detta i e-tjänsten se och ändra ansvar för ensamkommande

  Sedan behöver Migrationsverket annan information om asylsökande barn för andra anledningar än kommunersättningar, som till exempel betala ut bistånd till barnet enligt LMA, eller om kommunen vill att Migrationsverket ska ta över ansvaret när barnet fyller 18 år. Då ska kommunen kontakta berörd mottagningsenhet.

Ersättningar för ensamkommande barn

 • Kan Migrationsverket betala ut schablonersättningen på 52 000 kr för asylsökande barn till en annan kommun än anvisningskommunen?

  Nej, ersättningen betalas ut till den kommun som enligt Migrationsverkets anvisningsbeslut har ansvar för barnet.

Ersättning för ensamkommande unga

 • Vilken ersättning kan kommunen få för en person som ansöker om uppehållstillstånd för gymnasiestudier?

  Kommunen kan som tidigare ansöka om ersättning för gymnasiestudier enligt skollagen för asylsökande elever, det vill säga schabloniserad ersättning för maximalt 10 fyraveckorsperioder under ett kalenderår. Gymnasiestudier enligt skollagen innebär alltså att eleven ska ha påbörjat gymnasiestudier innan 18 års ålder och fortsätta samma program efter 18 års ålder.

  Läs mer om ersättning för asylsökande barn i förskola och skola.
  Den här ersättningen är även möjlig att söka för så kallade  tillståndssökande elever. Läs mer om ersättning för tillståndssökande skolelever.

  Kommunen kan söka den nya ersättningen där det finns begränsat med medel, för 2018 är det avsatt 11 miljoner kronor. Rätt till ersättning gäller för de asylsökande elever som kommunen erbjuder gymnasieutbildning utöver skollagen, det vill säga för de som har påbörjat introduktionsprogram innan de fyllt 18 år, som efter 18 års ålder övergår till nationellt program. Den här ersättningen gäller inte för tillståndssökande elever.

  Läs mer om ersättning för asylsökande elever som påbörjat nationellt program efter 18 års ålder. 

  I maj/juni 2019 betalades ytterligare 195 miljoner kronor ut i tillfälligt kommunstöd. Vistelsekommunen har även möjlighet att använda dessa medel för att hjälpa de ungdomar som vistas i kommunen.

  Läs mer om tillfälligt kommunstöd för ensamkommande asylsökande unga m.fl. 

  För tillståndssökande ungdomar gäller att det är kommunen som ansvarar för att betala ut bistånd enligt 3 a § andra stycket LMA, i form av dagersättning (17 § LMA) och eventuellt särskilt bidrag (18 § LMA). Kommunen kan sedan söka ersättning för dessa kostnader. Läs mer om ekonomiskt bistånd till tillståndssökande.

  Läs om nya gymnasielagen här

 • Vilken ersättning kan kommunen få för en person som har fått uppehållstillstånd för gymnasiestudier?

  De personer som enligt tidigare bestämmelser fått uppehållstillstånd för att studera på gymnasienivå, omfattas redan av ersättningsförordningen för nyanlända. De personer som får uppehållstillstånd grundat på de nya bestämmelserna, omfattas också av ersättningsförordningen för nyanlända, efter ändring av regeringen den 1 juli 2018.

  Här kan du läsa om förändringen i förordningen på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

  För dessa personer gäller samma rätt till ersättning som för övriga nyanlända, det vill säga:


  För ungdomar som tidigare varit ensamkommande barn men nu är vuxna, får kommunen dessutom, om övriga kriterier är uppfyllda:

  Alternativt kan kommunen söka ersättning för försörjningsstöd tills ungdomen fyller 21 år. Läs mer om försörjningsstöd för ensamkommande unga. 

 • Vad gäller för det tillfälliga kommunstödet, som betalas ut för ensamkommande barn som fyller 18 år och som fortfarande är asylsökande?

  Information om det tillfälliga kommunstödet hittar du på sidan Tillfälligt kommunstöd som betalas ut utan ansökan.

 • Räknas studier på Komvux som studiehjälp eller är det enbart gymnasiestudier som gäller för ersättningsschablonerna för ungdomar med uppehållstillstånd?

  Enligt förordningen krävs det att CSN har betalat ut studiehjälp under någon av månaderna i det kvartal som ersättningen avser. Det är alltså CSN:s bestämmelser om rätt till studiehjälp som ligger till grund för rätten till ersättning.

 • Hur länge kan en kommun få ersättning för en ensamkommande ungdom?

  Rätten till ersättning gäller som längst tills ungdomen fyller 21 år.

 • Hur länge får en kommun ersättning för en ungdom som bor i ett stöd-/utslussningsboende? Till den dag de fyller 20 år, 21 år eller slutar gymnasieskolan?

  Rätt till ersättning med schablon á 750 kronor per dygn gäller enligt bestämmelserna för ungdomar med uppehållstillstånd som fyllt 18 år men inte 21 år. Eftersom ett krav är att ungdomen har fått studiehjälp från CSN, så innebär det i realiteten att kommunen får schablon till och med vårterminen det år ungdomen fyller 20 år.

  För en ungdom som inte fått studiehjälp, eller för tiden efter att studiehjälp har upphört, kan kommunen söka ersättning för försörjningsstöd som längst tills ungdomen fyller 21 år.

 • Ska en kommun meddela Migrationsverket om en ungdom går på gymnasiet eller inte? Eller finns det en koppling mellan CSN och Migrationsverket som meddelar detta?

  Det som krävs för ersättning är att CSN har betalat ut studiehjälp till ungdomen under någon av månaderna i det kvartal som ersättningen avser. Den informationen får Migrationsverket direkt från CSN. Migrationsverket behöver alltså ingen information från kommunen om deras ungdomar går på gymnasiet eller inte.

 • Kan en kommun få ersättning för en ungdom som är över 18 år, inte placerad och uppbär försörjningsstöd?

  En kommun som betalar ut försörjningsstöd enligt SoL till ungdomen, har fortfarande ett ansvar, även om ungdomen inte längre är formellt placerad.

  För asylsökande ungdomar finns det enligt det nya ersättningssystemet endast möjlighet att få ersättning efter ansökan för de unga som är placerade enligt LVU eller med motsvarande vårdbehov enligt SoL.

  För ungdomar med uppehållstillstånd kommer schablonersättningen att betalas ut till ansvarig kommun för ungdomar som uppfyller kriterier om studiehjälp. För tiden efter studiehjälp eller för de ungdomar som inte fått studiehjälp, kan kommunen söka ersättning för försörjningsstöd.

 • Kan en kommun få ersättning för en ensamkommande ungs kontaktperson, öppenvårdsinsats, försörjningsstöd eller boende i stödboende hos en privatperson och själv står på hyreskontraktet ?

  Kommunen kan inte söka ersättning för specifika kostnader. För ensamkommande unga med uppehållstillstånd får kommunen en schablonersättning på 750 kronor per dygn, som kommunen kan välja att använda för att täcka sådana kostnader.

  För en ensamkommande ung med uppehållstillstånd som kommunen inte (längre) får schablonersättning för, kan kommunen istället söka ersättning för försörjningsstöd.

Om schabloniserade ersättningar och ersättningsystemet som trädde i kraft 2017

 • Kommer schablonbeloppet betalas ut för alla barn och unga, eller enbart för barn och unga som kommer till kommunen efter den 1 juli 2017?

  Det är bara schablonen på 52 000 kronor till anvisad kommun som avser de barn som Migrationsverket anvisat från den 1 juli 2017. De andra ersättningsformerna i det nya ersättningsystemet gäller för alla ensamkommande barn och unga, både de som kommit till en kommun före och efter den 1 juli.

 • Hur har man kommit fram till schablonbeloppen? Hur ser den tänkta fördelningen ut mellan de poster de ska täcka?

  Migrationsverket kan inte svara på hur beloppens storlek har bestämts eller hur de ska fördelas. Frågorna kan bäst besvaras av regeringskansliet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Vad gäller för insatser med behandlingshem och jourhem? Ansöker en kommun om faktisk kostnad?

  Kommunen kan söka ersättning för faktiska kostnader för vård enligt LVU eller motsvarande vårdbehov enligt SoL enligt det nya ersättningsystemet.

 • Hur söker en kommun ersättning för kostnader för placerade enligt LVU eller med motsvarande vårdbehov enligt SoL? Ska kommunen söka hela kostnaden eller bara mellanskillnaden mot utbetalad schablon?

  Kostnader från och med den 1 juli för de barn eller unga som är placerade enligt LVU eller med motsvarande vårdbehov enligt SoL, ska kommunen söka på nya blanketter. Information och de nya blanketterna finns tillgängligt på webbplatsen.

  Kommunen ska på blanketterna ange hela kostnaden. För asylsökande ensamkommande barn, samt för barn och unga med uppehållstillstånd – där schablonersättning betalas ut – kommer Migrationsverket sedan att räkna av det schablonbelopp som har betalats ut för samma period som ansökan avser.

  För asylsökande unga som fyllt 18 år men inte 21 år betalas det inte ut någon schabloniserad ersättning, och ingen avräkning kommer därför att ske för dem

 • Vart ska jag vända mig om min kommun inte har fått schablonersättning?

  För frågor om utebliven schablonersättning om 1 350 kronor för ensamkommande asylsökande barn, 1 350 kronor ensamkommande barn med uppehållstillstånd eller 750 kronor för ensamkommande unga med uppehållstillstånd ska du vända dig till schablonersättningsteamet i Norrköping.

Övergångsbestämmelser till ersättningssystemet som trädde i kraft 1 juni 2017

 • Kan jag fortfarande hitta information om de ersättningsformer som upphört?

  Ja, längst ned på ingångssidan för statlig ersättning hittar du en rullist med alla ersättningsformer som upphört.

 • Försvann möjligheten att söka ersättning vid årsskiftet 17/18 för de barn som kom till kommunen före den 1 juli 2017?

  Nej, det är bara rätten till ersättning enligt gamla bestämmelserna som upphör. Rätt till ersättning enligt nya bestämmelser gäller även för barnen som kom innan 1 juli 2017.

  Undantaget är schablonen om 52 000 kronor till anvisad kommun som endast gäller de barn som Migrationsverket anvisat efter den 1 juli 2017.

Sidan senast uppdaterad: 2018-08-31

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Tack för att du hjälper oss att förbättra webbplatsen!

Berätta hur vi kan göra den här sidan bättre*


Om du vill ställa en fråga till Migrationsverket hittar du kontaktuppgifter under fliken Kontakta oss.