Ersättning för asylsökande elever som påbörjat nationellt program efter 18 års ålder

En kommun kan söka ersättning för asylsökande elever i gymnasium, som efter 18 års ålder påbörjar nationellt program, under förutsättning att de påbörjade introduktionsprogrammet före 18 års ålder.

Den här ansökan ska göras via Migrationsverkets e-tjänst.

Informationen på denna sida gäller asylsökande barn som påbörjat nationellt program efter 18 års ålder.

För information om vad som gäller för asylsökande barn och elever i förskola och skola, se sidan för asylsökande barn och elever i förskola och skola. 

Förtydligande om fyraveckorsperiod

Migrationsverkets föreskrift (MIGRF 2020:13) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. anger vad som gäller om fyraveckorsperioder vid ansökan om ersättning för utbildningskostnader. Ett informationsblad är nu framtaget till dig som arbetar inom kommunen med att ansöka om ersättning för barn eller elever i förskola eller skola.

Förtydligande om fyraveckorsperiod Pdf, 309.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Elever som påbörjat natio­nellt program efter 18 års ålder

Kommuner kan få ersättning för elever som utöver skollagen erbjuds nationellt program efter 18 års ålder, under förutsättning att eleven omfattas av 1 § första stycket 1 LMA, det vill säga är asylsökande och

 • har rätt till bistånd enligt LMA, det vill säga rätten till bistånd ska inte ha upphört, och
 • har påbörjat ett introduktionsprogram innan 18 års ålder, och har därefter
 • påbörjat ett nationellt program efter 18 års ålder, dock senast under det första halvåret det år eleven fyller 20 år.

Rätten till ersättning gäller för kostnader från och med januari 2018 och kan beviljas i mån av tillgång på medel.

Ersättningen består av ett fastställt schablonbelopp för utbildningsformen och kalenderår.

Ersättningen kan ges för max tio perioder om fyra veckor under ett kalenderår. Det innebär att kommunen för varje sådan påbörjad period kan få 10 procent av nedan angivet årsbelopp. Endast skolgång under höst- och vårtermin ersätts.

Scha­blon­be­lopp för 2023 och 2024

119 100 kronor per år för en elev i gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Kost­nader som scha­blon­be­loppen ska täcka

Ersättningen ska täcka de kostnader som kommunen har för utbildningen. Det vill säga

 • undervisning
 • skolskjuts
 • personalkostnader (omsorg och pedagogiskt stöd)
 • elevhälsa
 • måltider
 • administrationskostnader.

Lämna in en ansökan

Du lämnar in en ansökan om ersättning för skolundervisning i efterskott. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom sex månader efter det kvartal som eleven har genomgått utbildning. Eftersom Migrationsverket har begränsad tillgång på medel, bör du ansöka kvartalsvis och inte en gång per termin.

Du ska göra din ansökan via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning. Om du inte kan nå, eller ännu inte har tillgång till e-tjänsten, kan du ansöka genom att fylla i blanketten:

Ansökan om ersättning för utbildningskostnader – Asylsökande elever som påbörjat nationellt program efter 18 års ålder, blankett 4520 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

För information om vart du ska skicka din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Att tänka på

 • Det finns ingen skyldighet för kommunen att erbjuda asylsökande vuxna att påbörja gymnasiestudier efter 18 års ålder, se 29 kap. 3 § skollagen. Ersättningen gäller utbildning som frivilligt bedrivits av kommunen och som därmed går utöver skollagens bestämmelser.
 • Ersättningen betalas ut i mån av tillgång på medel och kommunen kan nekas ersättning om medel saknas.
 • Asylsökande är enligt lag skyldiga att hålla Migrationsverket uppdaterat om sin vistelseadress. Migrationsverket utgår därför från att den adress som finns registrerad är vistelseadressen tills annat visas. Om en kommun anser sig vara berättigad till ersättning på grund av att eleven vistats i kommunen är det viktigt att kommunen gör sannolikt att den är hemkommun under den aktuella perioden.
 • Om eleven får uppehållstillstånd upphör rätten till ersättning från och med den dag personen blir kommunplacerad och utskriven från Migrationsverkets mottagningssystem.
 • Kommunen kan inte få ersättning för en person som påbörjar nationellt program efter att ha avslutat grundskolan. Personen måste först ha påbörjat introduktionsprogram innan 18 års ålder.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det läsa på sidan:

Ändra konto för utbetalning

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga beslut

Beslut enligt 3 a § förordningen får inte överklagas. Migrationsverket har begränsad tillgång på medel för denna ersättning vilket gör att ansökan kan avslås om medel saknas. För 2024 finns 10 miljoner kronor.

Blan­ketter

Ansökan om ersättning för utbildningskostnader – Asylsökande elever som påbörjat nationellt program efter 18 års ålder, blankett 4520 Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Länkar till lagar och förord­ningar

Förordningen (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. (ny asylersättningsförordning), se 3a–4 §§ samt 19 §§ samt övergångsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skollagen (2010:800) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: