Migrationsverket logotyp

Se och ändra ansvar för ensamkommande

I Migrationsverkets e-tjänst Se och ändra ansvar för ensamkommande ser och meddelar er kommun förändringar för ensamkommande barn och unga som ni har ansvar för.

I e-tjänsten kan du se uppgifter för de ensamkommande barn och unga som ni ansvarar för, samt meddela förändringar i ansvar. Uppgifterna ligger till grund för de schabloniserade dygnsersättningarna.

Anmälningar av ändrade förutsättningar ska göras löpande, dock senast den sjunde i månaden efter den månad (för asylsökande) eller det kvartal (för nyanlända med uppehållstillstånd) ändringen skett. Om anmälan avser att kommunen meddelar fortsatt ansvar för en individ efter 18-årsdagen, ska anmälan inkomma senast tre veckor innan det ensamkommande barnet blir 18 år. 

Läs mer om att anmäla ändringar av vilka ensamkommande barn och unga kommunen ansvarar för

Användarmanual för Se och ändra ansvar för ensamkommandePDF

Frågor och svar om e-tjänsten

Aktuellt i e-tjänsten

Auto­ma­tiskt avslut av ansvar vid 18 års ålder

Som tidigare aviserats kommer automatiska avslut av ansvar i kommunen när ett ensamkommande barn blir 18 år att införas den 30 november 2020.

Fram till 1 oktober 2020 hade kommunen skyldighet att meddela Migrationsverket vid avslutat ansvar för ensamkommande barn om kommunens ansvar avslutas i samband med att individen blir 18 år.

Enligt ändring i föreskrifter ska kommuner från den 1 oktober 2020 i stället meddela Migrationsverket om kommunen har fortsatt ansvar av det ensamkommande barnet efter 18 års ålder.

Information om hur kommunen meddelar fortsatt ansvar finns i Användarmanual för Se och ändra ansvar för ensamkommande och i tidigare publiceringar under denna rubrik, Aktuellt i e-tjänsten.

Det första tillfället som automatiska avslut av ansvar vid 18 års ålder utförs, den 30 november, avses alla ensamkommande unga mellan 18 och 21 år som kommunen har registrerat ansvar för och där kommunen inte meddelat att kommunen avser att behålla ansvaret. Därefter (från 1 december) utförs de automatiska avsluten av ansvar i samband med ett ensamkommande barn blir 18 år löpande när ett ensamkommande barn blir 18 år och inget meddelande om fortsatt ansvar finns.

Starta ansvar i kommunen

Från den 30 november kan kommunen via e-tjänsten meddela Migrationsverket om att kommunen önskar starta ansvar, även för ensamkommande unga (18–21 år) som tidigare varit aktuella med ansvar i kommunen som ensamkommande barn. I samband med detta införs även möjlighet att välja att ange dossiernummer eller personnummer vid start av ansvar.

Det planerade införandet av möjligheten av att starta ansvar för ensamkommande unga, mellan 18 och 21 år, via e-tjänsten samt kunna ange personnummer alternativt dossiernummer är framskjutet. Vi återkommer snarast med nytt datum för införandet.

Den 2 november planeras en utveckling av funktionen Starta ansvar. Utvecklingen innebär att ansvar även kan startas för individ som är ensamkommande ung mellan 18–21 år, som tidigare varit aktuell med ansvar i en kommun som ensamkommande barn. Vi inför i samband med detta även en möjlighet att välja att ange dossiernummer eller personnummer vid start av ansvar.

Den 30 november införs automatiska avslut av ansvar för ensamkommande barn när individen blir 18 år. Om kommun avser att fortsätta ansvaret efter 18‑årsdagen behöver kommunen meddela detta till Migrationsverket innan 18‑årsdagen infaller. För utförligare information, se tidigare nyhet här eller information som skickats via mejl till kommuners administratörer för e‑tjänsten.

Bra att känna till är att kommunen får en notifiering i e-tjänsten under fliken ”Notifieringar” när en individ är 17 år och 9 månader, alternativt när ansvaret startas om ansvaret startas efter att individen är 17 år och 9 månader och fram till dagen innan 18‑årsdagen. På så sätt uppmärksammas kommunen på att kommunen behöver agera om ansvaret ska fortsätta efter 18‑årsdagen.

Om ett ansvar finns registrerat i Migrationsverkets system i en kommun, betalas i förekommande fall schablonersättning för nyanländ ung ut till den kommun som har registrerat ansvar. Om inget ansvar finns registrerat för individen, betalas i förekommande fall schablonersättning ut till folkbokföringskommunen. I många fall är kommun som ansvarar för individen och folkbokföringskommun densamma.

Fram till 1 oktober 2020 har kommunen skyldighet att meddela Migrationsverket vid avslutat ansvar för ensamkommande barn om kommunens ansvar avslutas i samband med att individen blir 18 år.

Enligt ändring i föreskrifter ska kommuner från den 1 oktober 2020 i stället meddela Migrationsverket om kommunen har fortsatt ansvar av det ensamkommande barnet efter 18 års ålder. Kommunen meddelar detta via ny funktionalitet i e-tjänsten.

Vid starten den 1 oktober behöver kommunen meddela in fortsatt ansvar för samtliga ensamkommande barn som visas i kommunens lista i e-tjänsten och som är mellan 17 år och 9 månader och 21 år som kommunen önskar ha fortsatt ansvar för efter 18-årsdagen och som ska visas i e-tjänsten. En notifiering i e-tjänsten om att kommunen har ansvar för en individ som närmar sig 18 års ålder kommer även att utföras, med start den 1 oktober. Kommunen behöver meddela om fortsatt ansvar till Migrationsverket senast tre veckor innan individen blir 18 år.

Kommunen bifogar underlag som styrker placering enligt 2 a kap 4 § socialtjänstlagen (2001:453) för att det ska vara ett ansvar som anses generera fortsatt dygnsschablon (i förekommande fall) som ansvarig kommun, avseende individer som är placerade i annan kommun än er egen kommun.

För individer där ansvar fortsätter efter 18 års ålder, och där individen är placerad i den egna kommunen, är det möjligt för kommunen att välja om kommunen vill skicka in om fortsatt ansvar eller ej, utan att eventuell schablonersättning för nyanlända unga påverkas.

Schablonersättningen för nyanlända unga betalas i första hand ut till den kommun som har ansvar registrerat i Migrationsverkets system, i andra hand görs utbetalningen till folkbokföringskommun. Så för individer som kommunen har ansvar för efter 18 års ålder och som bor i den egna kommunen krävs inte ett registrerat ansvar i e-tjänsten för att kommunen, i förekommande fall, ska få schablonersättning utbetald. Om ansvar inte finns registrerat i e-tjänsten sker i dessa fall utbetalning till kommunen som folkbokföringskommun. Om individen senare placeras i en kommun utanför den egna kommunen, behöver kommunen starta upp ett ansvar för individen via e-tjänsten om kommunen ska fortsätta att erhålla schablonersättning. Om schablonersättningen i stället ska utbetalas till den nya folkbokföringskommunen, ska inte ett ansvar startas för individen. Underlag som styrker placering ska då bifogas när kommunen önskar starta ansvar för individ som vistas i annan kommun och där ansvaret ska fortsätta i er kommun.

Om kommunen inte har meddelat Migrationsverket om fortsatt ansvar efter 18 års ålder kommer ansvaret automatiskt att avslutas i Migrationsverkets system på 18-årsdagen. För nyanlända unga kommer dygnsschablonen då att betalas ut till folkbokföringskommun. Om kommunen har meddelat in om fortsatt ansvar och Migrationsverket har accepterat detta kommer dygnsschablonen i stället att betalas ut till den kommun som har registrerat ansvar för individen i Migrationsverkets system. Första utbetalningstillfälle för ovan nämnd dygnsschablon, efter att de automatiska avsluten av ansvar vid 18 års ålder införts, inträffar i december 2020.

Införande av automatiskt avslut av ansvar vid 18 års ålder kommer att införas senare, dock tidigast den 1 november. Exakt datum meddelas senare.

Den 1 oktober 2020 ändras rutinen när ett ensamkommande barn blir 18 år. Tidigare har kommunen haft skyldighet att meddela Migrationsverket vid förändrat ansvar för ensamkommande barn i samband med att denne blir 18 år.

Enligt ändring i föreskrifterna (se nedan), som tillkommit efter behov från kommuner och Migrationsverket, ska kommunen från 1 oktober 2020 meddela Migrationsverket om kommunen har fortsatt placering av det ensamkommande barnet efter 18 års ålder och önskar behålla ansvaret för individen. Kommunen behöver meddela detta till Migrationsverket senast tre veckor innan individen blir 18 år.

Funktionalitet för att meddela om fortsatt ansvar efter 18 år kommer att finnas i e-tjänsten från 1 oktober.

För de individer som blir 18 år och där kommunen inte har meddelat fortsatt ansvar efter 18-årsdagen, kommer ansvaret för ensamkommande barn att automatiskt avslutas i Migrationsverkets system när det ensamkommande barnet blir 18 år.

Det automatiska avslutet av ansvar vid 18 år kommer preliminärt att implementeras i november, då en arbetsperiod efter 1 oktober behövs för kommuner och Migrationsverket att hantera anmälningar där ansvar ska kvarstå efter att individer blivit 18 år.

För ensamkommande unga med uppehållstillstånd, där ansvaret avslutas, kommer dygnsschablonen att betalas ut till folkbokföringskommunen. Nästa utbetalning är i december 2020.

Ytterligare information om ändringen kommer att kommuniceras före 1 oktober 2020.

Sidan Lagar och förordningar med de tre nya föreskrifterna

Den 20 mars kommer Migrationsverket att byta leverantör för inloggningen till våra e-tjänster. Det avser bland annat e-tjänsterna för kommuner; ”Ansök om statlig ersättning”, ”Se och ändra ansvar för ensamkommande” och ”Administrera behörigheter för e-tjänster” och e-tjänsten för regioner avseende hälsoundersökningar.

Vissa kommuner och regioner kan behöva utföra en åtgärd för att det ska fungera att logga in i e-tjänsterna med SITHS-kort efter bytet av leverantör. Instruktion om vad som kan behöva göras i kommunen eller regionen för att logga in med SITHS-kort efter bytet av leverantör den 20 mars, skickas via mejl till kommunens administratörer för Migrationsverkets e-tjänster och till regionernas administratörer eller kontaktpersoner för e-tjänsten.

Om problem uppstår vid inloggning i någon av Migrationsverkets e-tjänster för kommuner och regioner från den 20 mars, kontakta administratören i din kommun/region.

Den tidigare aviserade utökningen av information i fliken ”Notifieringar” kommer att lanseras den 18 mars.

Förändringen innebär en utökning av information i de notifieringar som i dag visas i fliken ”Notifieringar”, vid förändrat ansvar för en individ. Förändringen innebär även en utökning med flera typer av notifieringar. Notifieringar kommer då även finnas för förändringar av ansvar som genereras när ett ansvar för en individ i kommunen avslutas manuellt eller automatiskt av Migrationsverket (till exempel när en individ blir svensk medborgare).

Vissa justeringar har även utförts, i samband med utökningen av notifieringar, för skapa en större tydlighet och för att motsvara gällande ersättningsförordningar.

Kontakt­upp­gifter för frågor om e-tjänsten

Om uppgifter i e-tjänsten eller om ersätt­nings­ty­perna

Om du har frågor om uppgifter i e-tjänsten eller om dygnsschablonerna i allmänhet kan du kontakta Migrationsverket enligt nedan.

Mejl

goteborg-statligersattning@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant.

Postadress

Migrationsverket
Statlig ersättning för asylsökande (SEA 5)
Box 1087
405 23 Göteborg

Telefon

010‑485 37 42
Måndag–fredag 09.00–12.00

Mejl

ensamkommandebarn-ensamkommandeunga@migrationsverket.se

I mejlet ska uppgift om Migrationsverkets diarienummer på ärendet anges om du har ett sådant. Om en handläggare redan är utsedd i ärendet ska du även ange detta.

Postadress

Migrationsverket
Anvisning av barn och statlig ersättning för nyanlända (BSE)
601 70 Norrköping

Telefon/fax

010‑485 55 84
Måndag–fredag 09.00–12.00
Fax 011-10 81 55

Vid behov av teknisk support ska du kontakta administratören i din kommun. Om administratören inte kan hjälpa dig kan du eller administratören kontakta Migrationsverkets kontaktcenter. Mer information finns på administratörssidan.

Administratör för kommuners e-tjänster

Sidan senast uppdaterad: 2020-12-01

Fick du hjälp av informationen på den här sidan?