Frågor och svar om e‑tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande

Här är en sammanställning av de vanligaste frågorna om användningen av e‑tjänsten. Frågorna har sammanställts som ett komplement till användarmanualen.

Börja använda e-tjänsten

Er kommun ska ha tecknat avtal för e-tjänsten ”Se och ändra ansvar för ensamkommande”. När avtal är tecknat utser kommunen en eller flera administratörer för e-tjänsten i kommunen.

Läs mer om administratörens roll

Om kommunen har avtal för annan e-tjänst för kommuner som Migrationsverket tillhandahåller bör det redan finnas minst en utsedd administratör i kommunen. Administratören är den som tilldelar behörighet för användare av Migrationsverkets e-tjänster i kommunen. Det är alltså administratörens uppgift i kommunen att ge personer (användare) behörighet för att kunna ansöka om ersättning.

Både administratörer och användare behöver SITHS-kort för att kunna logga in i e-tjänsten.

Frågor om administratör

Kommunen kontaktar Migrationsverkets kontaktcenter på mejladressen etjanstkommuner@migrationsverket.se. Kommunen skickar med HSAid, för- och efternamn och mejladress för den/de personer som ska registreras eller avregistreras som administratör. Det måste alltid finnas minst en aktuell administratör i varje kommun.

Ja, kommunen kan ha flera administratörer.

Nej. Du kan ha endast en roll, ”administratör” eller ”användare”.

Du bör höra dig för i kommunen för att ta reda på vem eller vilka som är administratörer i just din kommun.

Logga in i e-tjänsten

Du behöver först ha ett SITHS-kort. Sedan kontaktar du administratör för e-tjänsten i er kommun. Administratören registrerar dina uppgifter och HSAid för ditt SITHS-kort samt behörigheten till e-tjänsten. Därefter kan du logga in i e-tjänsten. För guidning i hur e-tjänsten för användare fungerar, se manual för e-tjänsten som finns publicerad på sidan för e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande.

Det är din kommun som tillhandahåller SITHS-kort. Kontakta administratör i kommunen för Migrationsverkets e-tjänster.

Nej. Det går endast att logga in i e-tjänsten med SITHS-kort.

Kontakta i första hand en administratör för e-tjänsten i din kommun. Administratören kan kontrollera så att registrering av din användarprofil är korrekt och att du har tilldelats behörighet för e-tjänsten. Om problemet kvarstår, testa att logga in i e-tjänsten från en annan dator, gärna från en dator där det fungerar att logga in för någon annan (administratör eller användare) i kommunen. Om du fortfarande inte kan logga in, kontaktar du eller administratören Migrationsverkets support. Aktuella kontaktuppgifter till supporten finns på sidan för administratörer eller sidan för e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande.

Använda e-tjänsten

Via e-tjänsten meddelar kommunen Migrationsverket att kommunen avser behålla ansvaret efter att individen blivit 18 år. Funktionen att meddela fortsatt ansvar finns tillgänglig för respektive individ från att individen är 17 år och 9 månader, fram till och med dagen innan 18-årsdagen. Kommunen meddelar om fortsatt ansvar till Migrationsverket senast tre veckor innan individen blir 18 år, för att Migrationsverket ska hinna hantera meddelandet innan individen blir 18 år.

Kommunen bifogar underlag som styrker placering enligt 2 a kap 4 § socialtjänstlagen (2001:453) för att det ska vara ett ansvar som anses generera fortsatt dygnsschablon. Underlag ska bifogas både när det avser en individ som vistas i den egna kommunen och när det avser en individ som vistas i annan kommun och där ansvaret ska fortsätta.

I underlaget bör följande finnas med:

  • Uppgifter för individen som gör att Migrationsverket kan se att underlaget avser vald individ, som namn och personnummer alternativt dossiernummer.
  • Uppgift som visar att det fortsatta ansvaret är bedömt av kommunen i samband med individens 18-årsdag eller vid ett senare datum.
  • Uppgift om vad det är för typ av insats. Insatser som innebär ett fortsatt ansvar är placeringar i familjehem, HVB eller stödboende.

I e-tjänsten är det möjligt för kommunen att meddela att kommunen avser att behålla ansvaret fram till och med dagen före 18-årsdagen.

Om kommunen inte har tillgång till underlag för placeringen senast dagen före 18-årsdagen, kan ni ändå meddela att ni avser att behålla ansvaret och då bifoga ett underlag som informerar Migrationsverket om att kommunen kompletterar till Migrationsverket med underlag för placeringen efter 18-årsdagen.

För asylsökande ensamkommande unga kan kommunen själv avgöra om kommunen meddelar om fortsatt registrerat ansvar i e-tjänsten efter 18-årsdagen. Det är inte avgörande för aktuella statliga ersättningar rörande asylsökande ensamkommande unga från Migrationsverket om ansvar finns registrerat i e-tjänsten eller ej.

Om kommunen önskar ha ett ansvar registrerat i e-tjänsten för en asylsökande ung där kommunen har fortsatt vård och omsorg efter 18-årsdagen, kan kommunen meddela på samma sätt som för nyanlända unga att kommunen avser att behålla ansvaret och bifoga underlag som styrker placeringen.

Orsaken till att underlag som styrker placeringen efter 18 års ålder behövs även för asylsökande där kommunen väljer att ha ansvaret registrerat i e-tjänsten, är att om individen sedan får uppehållstillstånd behövs underlaget för att säkerställa att eventuell dygnsschablon som avser ensamkommande unga betalas ut till rätt kommun.

Om kommunen har valt att inte behålla registrerat ansvar i e-tjänsten och individen sedan får uppehållstillstånd och dygnsschablon för ensamkommande unga blir aktuellt, betalas ersättningen ut till den kommun där individen är folkbokförd. Om det skulle visa sig att det finns en kommun som har fortsatt ansvar för den unga och att det inte är folkbokföringskommunen, finns möjlighet för den kommun som har ansvaret för den unga att starta ansvar och på så sätt erhålla dygnsschablon för ensamkommande unga.

Eftersom åldersuppskrivningar ofta träder i kraft omgående finns det en risk att ansvaret avslutas även om kommunen hade för avsikt att behålla ansvaret för individen efter 18-årsdagen.

När ansvaret avslutas får kommunen en notifiering i e-tjänsten. Om kommunen har för avsikt att behålla ansvaret efter 18-årsdagen, meddelar kommunen ”Start av ansvar” till Migrationsverket i stället för att meddela ”Behålla ansvaret efter 18 år”. Ansvaret för individen kan då startas upp igen i kommunen.

Sidan senast uppdaterad: