Anvisningskommun

Anvisningskommun är den kommun som Migrationsverket anvisar för att ta hand om ett ensamkommande barn. Den anvisade kommunen har det långsiktiga ansvaret för barnet.

När ett ensamkommande barn anländer till Sverige och ansöker om asyl får barnet, i enlighet med socialtjänstlagen, ett tillfälligt omhändertagande och boende i den kommun där barnet ger sig till känna för de svenska myndigheterna. Kommunen kallas ankomstkommun.

Migrationsverket ska så snart som möjligt efter det att barnet ansökt om asyl, anvisa en kommun som får det långsiktiga ansvaret för barnets för omsorg och boende, en så kallad anvisningskommun.

Anvis­nings­kom­mu­nens ansvar

Anvisningskommunen ansvarar för att barnet får det stöd och den hjälp som han eller hon behöver enligt socialtjänstlagen. Det innebär att kommunen ska

  • utreda barnets behov
  • fatta beslut om insatser
  • ordna ett lämpligt boende
  • se till att barnet erbjuds skolundervisning.

En kommun kan inte överklaga ett beslut om anvisning.

Så fördelas anvis­ningar mellan kommuner

Kommunanvisningar av ensamkommande barn fördelas enligt en modell där varje kommun tilldelas en andel, som uttrycks i ett promilletal. Andelstalet sätts sedan i relation till det totala antalet anvisningar som gjorts i Sverige sedan 1 januari 2016. Andelstalet räknas ut från kommunens

  • folkmängd
  • mottagande av nyanlända
  • mottagande av ensamkommande barn
  • antal boendedygn för asylsökande som varit inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem inom kommunens gränser
  • antal boendedygn för ensamkommande barn som haft kommunen som ankomstkommun.

Andelarna fastställs i december och börjar gälla den 1 januari kommande år. Andelarna gäller ett år i taget.

Möjlig­het att omför­dela andelar mellan kommuner

En kommun kan välja att omfördela hela, eller delar av, sin andel till en annan kommun inom samma län. Båda kommunerna ska vara överens om omfördelningen. Kommunen som tagit emot en andel från en annan kommun kan få anvisningar både från sin egen ordinarie andel, och från den andel de tagit emot från annan kommun.

Antalet anvisningar för de kommuner och län som inte är en del av en omfördelning påverkas inte av andra kommunernas omfördelningar. Dialoger kring eventuella omfördelningar sker tillsammans med länsstyrelserna. En överenskommen omfördelning gäller under kommande kalenderår.

Läs mer om Migrationsverkets anvisningsmodell och omfördelning av andelar  Pdf, 328.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Målupp­fyl­lelse och olika former av anvis­ningar

Antalet kommunanvisningar ställs kontinuerligt i relation till samtliga anvisningar som skett i landet sedan 1 januari 2016, och på så sätt räknas kommunernas så kallade måluppfyllelse ut. En anvisning sker till den kommun i landet som för tillfället har lägst måluppfyllelse av sin andel. Om barnet har en stark anknytning till en annan kommun kan anvisning ske dit oavsett den kommunens aktuella måluppfyllelse

Det handlar om två olika typer av anvisningar:

Utjämnande anvisning

Migrationsverket anvisar den kommun som har lägst måluppfyllelse.

Anknytningsanvisning

I de fall som det föreligger stark anknytning till en kommun kan Migrationsverket göra en anvisning till den kommun dit barnet har anknytning. En anknytningsanvisning räknas också in i kommunens måluppfyllelse.

Kommu­nernas andelar enligt anvis­nings­mo­dellen 

Nedan hittar du en lista över kommunernas andelar. Andelarna är beslutade av Migrationsverket efter samråd med Länsstyrelserna.

Kommunandelar för ensamkommande asylsökande barn 2024 Pdf, 274.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunandelar för ensamkommande asylsökande barn 2023 Pdf, 220 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunandelar för ensamkommande asylsökande barn 2022 Pdf, 343.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunandelar för ensamkommande asylsökande barn 2021 Pdf, 592.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kommunandelar för ensamkommande asylsökande barn 2020 Pdf, 504.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Statistik över aktuellt mottagande och måluppfyllelse per kommun

Sidan senast uppdaterad: