Svar på vanliga frågor om anvisningar

Anvisningar fördelas enligt en modell där varje kommun tilldelas en andel som uttrycks i ett promilletal. Andelstalet sätts sedan i relation till det totala antalet anvisningar som gjorts i landet sedan 1 januari 2016. Här hittar du de vanligaste frågorna om anvisningsmodellen.

Migrationsverket styr inte över hur många asylsökande ensamkommande barn som kommer till Sverige för att söka asyl. Men Migrationsverket lämnar prognoser. Med vetskap om sin andel och den aktuella måluppfyllelsen kan du med prognosens hjälp göra en uppskattning om hur många barn en kommun kommer att få anvisade.

Anvisning sker till den kommun i landet som för ögonblicket har lägst måluppfyllelse av sin andel, så kallad utjämnande anvisning.

Undantaget är om det finns en stark anknytning till en kommun. Då kan Migrationsverket istället göra en så kallad anknytningsanvisning.

Enligt det regeringsuppdrag från 2016 som ligger till grund för anvisningsmodellen så ska alla kommuner tilldelas en fastställd andel. Ingen kommun har därför en lägre basnivå än 1 promille.

Däremot har kommunerna från den 1 januari 2019 möjlighet att omfördela andelar sinsemellan. Den enskilda kommunen kan välja att omfördela hela sin andel, det vill säga ned till noll promille, om det finns en annan kommun i länet som är villig att ta över andelen.

Det kan vi inte fullt ut. Därför finns en funktion i modellen som borgar för en långsiktigt jämn fördelning. Andelarnas måluppfyllelse nollställs nämligen inte årligen utan står hela tiden i relation till det totala antalet asylsökande ensamkommande barn som anvisats till Sveriges kommuner (räknat från 1 januari 2016).

Så på sikt, vartefter det totala antalet ensamkommande barn blivit fler, får modellen bättre och bättre förutsättningar att skapa en jämn fördelning. Detta går också hand i hand med det faktum att mottagande av asylsökande ensamkommande barn i en kommun är ett långsiktigt åtagande

Så länge ni ligger över 100 procents måluppfyllelse av er andel, och inte tagit emot andel genom omfördelning från annan kommun i länet, så kommer ni inte kunna få en utjämnande anvisning. Istället kommer nya anvisningar att fördelas på andra kommuner till dess så många anvisningar skett att er måluppfyllelse sjunkit till under 100 procent.

Ligger ni över 100 procents måluppfyllelse kan anvisning endast ske av barn som har anknytning till er kommun.

Tidigare innebar en förändrad andel att måluppfyllelsen förändrades samtidigt. Om andelen höjdes så sjönk måluppfyllelsen och vice versa. Den 1 januari 2019 ändras sättet måluppfyllelsen räknas ut på genom att andelen periodiseras. Det innebär att om andelssiffran förändras vid ett årsskifte, så förändras inte måluppfyllelsen.

Måluppfyllelsen står hela tiden i relation till totalt antal gjorda anvisningar i landet. Eftersom det skett ett antal anvisningar till andra kommuner i landet under veckan som gått så minskar er måluppfyllelse. Man kan tänka att varje gjord anvisning minskar målfyllelsegraden för samtliga kommuner i landet förutom i den kommun dit anvisningen sker – där ökar den.

Migrationsverket räknar ut de preliminära andelarna för varje kommun i landet. Innan andelarna ska fastställas inför 1 januari varje år så skickas de till landets länsstyrelser. Genom länsstyrelserna finns en möjlighet att göra regionala omfördelningar av andelarna så länge som slutsumman för länet blir exakt densamma.

Sidan senast uppdaterad: