Motta­gande av vidarebosatta ensamkom­mande barn inom flyktingkvoten

Kommunerna ansvarar för mottagandet av ensamkommande barn som kommer som kvotflyktingar. Migrationsverket anvisar en kommun för bosättning för alla kvotflyktingar, även ensamkommande barn.

Kvotflyktingar som vidarebosätts i Sverige har redan permanent uppehållstillstånd när de kommer till Sverige. Det betyder att Migrationsverket inte har något ansvar för vidarebosatta ensamkommande barn när de kommer till Sverige. Det kommunala ansvaret för stöd och hjälp enligt socialtjänstlagen för vidarebosatta ensamkommande barn startar alltså direkt.

Migrationsverket är den myndighet som anvisar kommuner för mottagande av nyanlända personer för bosättning. Alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända personer för bosättning i kommunen när de fått en anvisning.

Vidarebosatta ensamkommande barn (kvotflyktingar) omfattas av bosättningslagen vilket innebär att samtliga kommuner med platser kvar inom sitt kommuntal kan bli aktuella för anvisning. Anvisningar avseende dessa barn avräknas från den anvisade kommunens kommuntal.

Lagar och övrig infor­ma­tion

Bosättningslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om anvisningar och mottagande på sidan bosättning i en kommun

Statistik för anvisning till kommun och bosättning

Läs mer om den svenska flyktingkvoten

Bosätt­ning och motta­gande

Innan ett beslut om anvisning av ett vidarebosatt ensamkommande barn ska fattas har Migrationsverket dialog med de kommuner som har platser kvar i sitt kommuntal. Målet är att barnet ska få komma till en kommun med goda förutsättningar för ett ordnat mottagande, där barnets behov kan mötas så långt som möjligt. Migrationsverket tittar också på vilka kommuner som fördelat bort alla sina andelar för att ta emot asylsökande ensamkommande barn och försöker i möjligaste mån att inte anvisa dessa kommuner.

Om ett ensamkommande barn kommer tillsammans med andra vidarebosatta, till exempel i konstellation med släktingar, tar Migrationsverket också hänsyn till särskilda skäl eller behov som övriga i konstellationen kan ha vid val av kommun att anvisa.

Kommuner kan via mejl anmäla intresse om att ta emot vidarebosatta ensamkommande barn.

Mejla bosättningsenheten på Migrationsverket

Kontakt med kommun i samband med anvis­ningen

I samband med ett anvisningsbeslut skickar Migrationsverket ett informationsbrev till den anvisade kommunen. I brevet beskrivs vad som behöver göras inför att barnet kommer till Sverige. Kommunen måste till exempel ta ställning till om de avser att möta barnet på inreseflygplatsen eller om de bedömer att barnet kan resa till slutdestinationen på egen hand.

När barnet ska komma till Sverige

Ett par veckor innan barnet kommer till Sverige kontaktar Migrationsverket återigen den anvisade kommunen och informerar om när och till vilken flygplats (oftast Arlanda) barnet anländer.

Om kommunen tar emot barnet på inreseflygplatsen ansvarar Migrationsverket för att eskortera barnet genom flygplatsen ut till kommunens personal i ankomsthallen.

Om kommunen valt att inte komma till inreseflygplatsen för att ta emot barnet måste kommunen kontakta Swedavia för beställning av transitering för vidare inrikesresa från inreseflygplatsen.

Läs mer om mottagning av ensamkommande barn på Arlanda på Swedavias webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I de fall barnet reser tillsammans med en konstellation med andra vuxna vidarebosatta personer och kommunen bedömt att barnet kan resa vidare till kommunen tillsammans med konstellationen, utan att kommunen tar emot på inreseflygplatsen, så transiterar Migrationsverket hela konstellationen för vidare inrikesresa.

Statlig ersätt­ning vid motta­gande av kvot­flyk­tingar

När barnet kommer bör kommunen omedelbart anmäla detta till Migrationsverket. Anmälan krävs för att Migrationsverket ska betala ut statlig ersättning till kommunen. Om ingen anmälan görs kan exempelvis inte dygnsschablonen betalas ut från och med mottagningsdatum utan istället från folkbokföringsdatum. Meddelandet om att barnet kommit görs genom att skicka in den så kallade DIK-blanketten, som följer med utskicket inför ankomsten samt i e-tjänsten Se och ändra ansvar för ensamkommande. Vidare informeras kommunen om att de kan ansöka om ersättning för vissa kostnader i samband med transport av barnet.

Kommuner kan få ersättning för initiala kostnader för mottagande av kvotflyktingar. Utöver ersättning för kostnader som gäller för alla kvotflyktingar, kan kommunen få ersättning för utredningskostnader för ensamkommande barn, som kommer som kvotflyktingar.

Detta gäller för de kvotflyktingar som tas emot till och med 30 juni 2024.

För kvotflyktingar som tas emot i kommunen från och med 1 juli 2024, betalas det istället ut en schablonersättning som bland annat omfattar initiala kostnader vid mottagande av kvotflyktingar.

Ersättning för vissa särskilda eller extraordinära kostnader

Ersättning för nyanlända personer som betalas ut utan ansökan

Om ensamkommande barn och ungdomar – Socialstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: