Ersätt­ning för vissa särskilda kost­nader

En kommun kan ansöka om ersättning för vissa särskilda kostnader vid insatser för särskilt utsatta grupper, för både individ och familj.

Ersätt­ningen för kvot­flyk­tingar upphör

Kommunen kan endast söka ersättning för initiala kostnader för de kvotflyktingar som tas emot i kommunen till och med 30 juni 2024. Ansökan ska komma in till Migrationsverket inom ett år från att kvotflyktingen togs emot i kommunen, det vill säga senast 30 juni 2025.

För de kvotflyktingar som tas emot från och med 1 juli 2024, kommer istället en särskild schablonersättning för initiala kostnader betalas ut.

Läs mer på sidan Ersättning till kommun som betalas ut utan ansökan för nyanlända personer.

Initiala kost­nader för kvot­flyk­tingar som tas emot senast den 30 juni 2024

Kost­nader som ersätts

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från det datum som personen togs emot i kommunen. Kommunen kan få ersättning för initiala kostnader vid mottagningen av kvotflyktingar, om mottagningen skett senast 30 juni 2024, som inte täcks av annan ersättning, exempelvis

 • resekostnader för hämtning av kvotflyktingar från flygplatsen till bostad
 • resekostnader för att ordna uppehållstillståndskort (UT-kort) hos Migrationsverket
 • resekostnader för folkbokföring hos Skatteverket
 • resekostnader för att hämta id-kort hos Skatteverket
 • personalkostnader vid hämtning utöver ordinarie arbetstid
 • mat för första dygnet (max 200 kr exklusive moms/person, endast mat med 12 procent momssats på kvittot)
 • kostnader för nödvändiga kläder vid ankomsten till Sverige (max 1 500 kr/person)
 • kostnader för nödvändig basutrustning i hemmet (max 5 000 kr för en person sedan ytterligare max 1 000 kronor per familjemedlem)
 • tolkkostnader under första månaden i Sverige
 • kostnader för försörjningsstöd till och med att kvotflyktingen fått sitt UT-kort.
 • ersättning för insatser för personer eller familjer med särskilda behov i syfte att underlätta anvisning av plats för bosättning i en kommun. Denna ersättning betalas ut om kommunen i samband med anvisningen har fått ett så kallat förhandsbeslut för resursperson
 • utredningskostnader för ensamkommande barn fram till det första placeringsdatumet (max 39 000 kr/person).

Kommunen ska styrka alla kostnader genom att bifoga verifikationer eller kopior av kvitton. Inga originalkvitton ska bifogas.

Kost­nader som inte ersätts

Kommunen kan inte få ersättning för

 • moms
 • elektronik som TV, dator, dammsugare med mera.
 • telefon, mobiltelefon eller telefonkort
 • busskort
 • försörjningsstöd (förutom den tid som anges ovan fram tills dess att personen fått sitt UT-kort).

Insatser för individ och familj – för alla nyanlända, oavsett ändring 30 juni 2024

En ansökan om ersättning som gäller insatser för individ och familj ska ha kommit in till Migrationsverket senast den 30 september varje år. Ersättning kan beviljas för kostnader som uppkommit under föregående år och första halvåret innevarande år.

Migrationsverket bedömer först om kommunerna kan få ersättning för initiala kostnader för kvotflyktingar. Om det därefter fortfarande finns medel kvar att fördela, prövar verket om kommunerna kan få ersättning för kostnader avseende insatser för individ och familj (gäller inte ensamkommande barn eller ensamkommande unga).

Kostnader som kan ersättas

Kommunen kan få ersättning för

 • placeringar enligt lagen om vård av unga (LVU) eller lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), samt insatser för skyddat boende enligt socialtjänstlagen (SoL)
 • insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) i form av familjehemsplacering/HVB/stödboende eller boendekostnader för familjeutredningshem
 • insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) i form av kurator, familjeterapeut, kontaktperson, kontaktfamilj eller stödperson.

Kost­nader som inte ersätts

Kommunen kan inte få ersättning för

 • moms.

Lämna in en ansökan

Ansökan fylls i för varje gemensamt hushåll. Gör därför en ny ansökan för varje hushåll. Ansökningar från olika verksamhetsområden eller förvaltningar ska samordnas till en gemensam ansökan.

Ansökan om ersättning för initiala kostnader för kvotflyktingar kan kommunen lämna in löpande under året, för de kvotflyktingar som tagits emot i kommunen senast 30 juni 2024. Ansökan ska komma in till Migrationsverket inom ett år från det datum då personen togs emot i kommunen.

Fyll i blanketten:

Ansökan om ersättning för vissa särskilda kostnader – Initiala kostnader för kvotflyktingar, blankett 4497 Pdf, 722.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om ersättning för insatser för individ och familj ska ha kommit in till Migrationsverket senast den 30 september varje år för kostnader under första halvåret innevarande år eller föregående år. Migrationsverket kan endast bevilja ersättning för kostnader under mottagningsåret och de tre följande kalenderåren.

Fyll i blanketten:

Ansökan om ersättning för vissa särskilda kostnader – nyanlända med uppehållstillstånd, insatser för individ och familj samt extraordinära kostnader, blankett 4505 Pdf, 731.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att ladda ner en ny blankett vid varje ansökan!

Öppna blanketten i en pdf-läsare

För att få tillgång till alla funktioner behöver du öppna blanketten i den senaste versionen av en pdf-läsare, till exempel Adobe Acrobat Reader. Blanketter med automatiska summeringar måste du öppna i en pdf-läsare för att summeringarna ska bli korrekta. Du ser att en blankett har fält med automatiska summeringar genom att det finns en nolla i de fälten.

Du skickar in ansökan till

Migrationsverket
Statlig ersättning nyanlända (SEN)
601 70 Norrköping.

Att tänka på

Migrationsverket får begränsat med medel för denna ersättning, vilket gör att ansökan kan avslås på grund av medelsbrist om det tilldelade anslaget inte räcker. Hur stort anslaget är varje år framgår i Migrationsverkets regleringsbrev, se sidan Styrning och uppföljning.

Kommunen kan endast få ersättning för kostnader som inte täcks av schablonersättning eller annan statlig ersättning.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar löpande ut ersättning under året för initiala kostnader för kvotflyktingar. För insatser för individ och familj betalas ersättningen, i mån av medel, ut i slutet av året.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder finns mer information om detta på sidan Ändra konto för utbetalning.

Återbetalningsskyldighet

En kommun är återbetalningsskyldig om ersättning har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp. Om någon annan har orsakat felet är kommunen återbetalningsskyldig endast om kommunen har insett eller skäligen borde ha insett felet.

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga beslut

En kommun kan inte överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning för vissa särskilda kostnader.

Blan­ketter

Ansökan om ersättning för vissa särskilda kostnader – Initiala kostnader för kvotflyktingar, blankett 4497 Pdf, 722.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om ersättning för vissa särskilda kostnader – nyanlända med uppehållstillstånd, insatser för individ och familj samt extraordinära kostnader, blankett 4505 Pdf, 731.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar till lagar och förord­ningar

Förordningen (2010:1122)  om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (NyErsF), se 32, 42 §§ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: