Ersättning för vissa särskilda eller extraordinära kostnader

En kommun kan ansöka om ersättning för vissa särskilda kostnader vid insatser för särskilt utsatta grupper, för både individ och familj.

Initiala kostnader för kvotflyktingar – prioriteringsgrupp 1

Från 1 mars 2023 ändras bedömningen kring när en ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket, som avser initiala kostnader för kvotflyktingar.

En ansökan som kommer in från 1 mars 2023 ska ha kommit in inom ett år från det datum som personen togs emot i kommunen.

En ansökan som kommer in senast 28 februari 2023 ska ha kommit in inom ett år från utgången av den period som ansökan avser.

Kost­nader som ersätts

En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom ett år från det datum som personen togs emot i kommunen. Om ovanstående villkor är uppfyllda kan kommunen få ersättning för initiala kostnader vid mottagningen av kvotflyktingar som inte täcks av annan ersättning, exempelvis

 • resekostnader för hämtning av kvotflyktingar från flygplatsen till bostad
 • resekostnader för att ordna uppehållstillståndskort (UT-kort) hos Migrationsverket
 • resekostnader för folkbokföring hos Skatteverket
 • resekostnader för att hämta id-kort hos Skatteverket
 • personalkostnader vid hämtning utöver ordinarie arbetstid
 • mat för första dygnet (max 200 kr exklusive moms/person, endast mat med 12 procent momssats på kvittot)
 • kostnader för nödvändiga kläder vid ankomsten till Sverige (max 1 500 kr/person)
 • kostnader för nödvändig basutrustning i hemmet (max 5 000 kr för en person sedan ytterligare max 1 000 kronor per familjemedlem)
 • tolkkostnader under första månaden i Sverige
 • kostnader för försörjningsstöd till och med att kvotflyktingen fått sitt UT-kort.
 • ersättning för insatser för personer eller familjer med särskilda behov i syfte att underlätta anvisning av plats för bosättning i en kommun. Denna ersättning betalas ut om kommunen i samband med anvisningen har fått ett så kallat förhandsbeslut för resursperson
 • utredningskostnader för ensamkommande barn fram till det första placeringsdatumet (max 39 000 kr/person).

Kost­nader som inte ersätts

Kommunen kan inte få ersättning för kostnader som ska täckas av andra statliga ersättningar. Kommunen kan heller inte få ersättning för

 • moms
 • elektronik som TV, dator, dammsugare med mera.
 • telefon, mobiltelefon eller telefonkort
 • busskort
 • försörjningsstöd (förutom den tid som anges ovan fram tills dess att personen fått sitt UT-kort).

Förtydligande om ersättning med anledning av coronarestriktioner

 • Resekostnader: Kommunen kan få ersättning för fler eller större transporter (buss) för att hämta kvotflyktingar på en flygplats, eftersom pandemin kräver att individer håller längre avstånd till varandra.
 • Basutrustning vid uppskjuten ankomst: Kommunen kan få ersättning även när ankomsten är förskjuten till en senare tidpunkt, om kommunen kan styrka att inköpen är kopplade till personer som skulle ha anlänt tidigare.
 • Matinköp: Kommunen kan inte få ersättning för matinköp för flera dagar på grund av karantän efter inresan i Sverige. Kommunen kan endast få ersättning för kostnaden för mat det första dygnet (max 200 kronor/individ), eftersom kommunen har samma kostnad även i ett normalläge, kopplat till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

Insatser för individ och familj – prio­ri­te­rings­grupp 2–4

Ersättning kan beviljas för kostnader som uppkommit under föregående år och första halvåret innevarande år

Prio­ri­te­rings­grupp 2–4

Insatser för individ och familj är indelad i tre prioriteringsgrupper. Migrationsverket prövar varje ansökan i tur och ordning. Det betyder att Migrationsverket först bedömer om kommunerna kan få ersättning för kostnader som finns med i prioriteringsgrupp 2. Om det därefter fortfarande finns medel kvar att fördela, prövar verket om kommunerna kan få ersättning för kostnader som finns med i grupp 3 och därefter grupp 4 (gäller inte ensamkommande barn eller ensamkommande unga).

Kost­nader som ersätts i grupp 2

Kommunen kan få ersättning för placeringar enligt lagen om vård av unga (LVU) eller lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) samt insatser för skyddat boende enligt socialtjänstlagen (SoL).

Kost­nader som ersätts i grupp 3

Kommunen kan få ersättning för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) i form av familjehemsplacering/HVB/stödboende eller boendekostnader för familjeutredningshem.

Kost­nader som ersätts i grupp 4

Kommunen kan få ersättning för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) i form av kurator, familjeterapeut, kontaktperson, kontaktfamilj eller stödperson.

Kost­nader som inte ersätts i prio­ri­te­rings­grupp 2–4

Kommunen kan inte få ersättning för följande kostnader:

 • boendelösningar​
 • skolkostnader
 • administrativa kostnader för flyktingmottagandet
 • utredningskostnader
 • socialsekreterares eller skolsköterskas lön
 • tjänsteresor, hotell, tågbiljetter, hyrbil och bensin
 • övriga resekostnader, exempelvis bussbiljett
 • tolkkostnader
 • arvode och omkostnader för god man
 • advokatarvoden
 • tomhyra
 • flyttfirma eller städning
 • moms.

Lämna in en ansökan

Ansökningar från olika verksamhetsområden eller förvaltningar ska samordnas till en gemensam ansökan. Om kommunen bifogar kvitton i ansökan, skicka in kopior på dessa och inte originalhandlingarna. 

Ansök om ersättning för initiala kostnader för kvotflyktingar genom att fylla i blanketten

Ansökan om ersättning för vissa särskilda kostnader – Initiala kostnader för kvotflyktingar, blankett 4497 Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ansök om ersättning för insatser för individ och familj genom att fylla i blanketten

Ansökan om ersättning för vissa särskilda kostnader – nyanlända med uppehållstillstånd, insatser för individ och familj, blankett 4505 Pdf, 779.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att ladda ner en ny blankett vid varje ansökan!

För att få tillgång till alla funktioner behöver du öppna blanketten i den senaste versionen av en pdf-läsare, till exempel Adobe Acrobat Reader. Blanketter med automatiska summeringar måste du öppna i en pdf-läsare för att summeringarna ska bli korrekta. Du ser att en blankett har fält med automatiska summeringar genom att det finns en nolla i de fälten.

Du skickar in ansökan till

Migrationsverket
Statlig ersättning nyanlända (SEN)
601 70 Norrköping.

Att tänka på

Ansökan om ersättning för initiala kostnader för kvotflyktingar kan kommunen söka löpande under året. Ansökan ska komma in till Migrationsverket inom ett år från det datum då personen togs emot i kommunen.

En ansökan om ersättning som gäller prioriteringsgrupp 2–4 ska ha kommit in till Migrationsverket senast den 30 september varje år för kostnader under första halvåret innevarande år eller föregående år. Migrationsverket kan endast bevilja ersättning för kostnader under mottagningsåret och de tre följande kalenderåren. Kommunen kan endast få ersättning för kostnader som inte täcks av schablonersättning eller annan statlig ersättning.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar löpande ut ersättning under året för prioriteringsgrupp 1. För prioriteringsgrupp 2–4 betalas ersättningen ut i slutet av året.

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Det innebär att Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag.

Över­klaga beslut

En kommun kan inte överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning för vissa särskilda kostnader. Migrationsverket får en begränsad summa för denna ersättning vilket gör att vi kan avslå ansökan om vi inte har medel så det räcker. Hur mycket vi får varje år står i Migrationsverkets regleringsbrev, se sidan Styrning och uppföljning.

Blan­ketter

Ansökan om ersättning för vissa särskilda kostnader – Initiala kostnader för kvotflyktingar, blankett 4497 Pdf, 3.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om ersättning för vissa särskilda kostnader – nyanlända med uppehållstillstånd, insatser för individ och familj, blankett 4505 Pdf, 779.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar till lagar och förord­ningar

Förordningen (2010:1122)  om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar (NyErsF), se 32, 42 §§ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: