Försörjningsstöd för unga nyanlända tidigare ensamkommande barn

En kommun kan få ersättning för den del av det ekonomiska biståndet som utgörs av försörjningsstöd för unga nyan­lända mellan 18 och 21 år som tidi­gare varit ensam­kom­mande barn.

Den här ansökan ska göras via Migrationsverkets e-tjänst

Information om vad som gäller för unga nyanlända gymnasiestuderande och rätten till ersättning för försörjningsstöd, hittar du på sidan om ersättning för Försörjningsstöd för unga nyanlända gymnasiestuderande.

Villkor för ersätt­ning

Ersättningen betalas ut om en kommun inte har rätt till ersättning med dygnsschablon om 750 kronor eller för vårdinsatser enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller motsvarande enligt socialtjänstlagen (SoL).

Ersättning lämnas för sådant ekonomiskt bistånd som utgör försörjningsstöd enligt SoL och som kommunen har betalat ut till en person som:

  • har fyllt 18 men inte 21 år,
  • har varit ensamkommande barn, och
  • inte har någon förälder som är folkbokförd i Sverige.

Lämna in en ansökan

Du lämnar in en ansökan där det framgår att personen i ansökan har fått försörjningsstöd enligt SoL.

Du kan välja att ansöka kvartalsvis eller för två kvartal samtidigt. En ansökan om ersättning ska ha kommit in till Migrationsverket inom sex månader från utgången av det första kvartalet som ansökan avser.

Du ansöker via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.

Om du inte kan nå, eller ännu inte har tillgång till e-tjänsten, kan du göra ansökan genom att fylla i blanketten:

Ansökan om ersättning för försörjningsstöd för unga nyanlända tidigare ensamkommande barn, 4514 Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

För information om vart du ska skicka in din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Det här ska bifogas

Tillsammans med blanketten ska kommunen bifoga:

  • en normberäkning som visar försörjningsstödet beslutat enligt 4 kap. 1 §
    socialtjänstlagen (2001:453) för varje ungdom.

Att tänka på

Om den unga blir svensk medborgare upphör kommunens rätt till ersättning.

Du kan läsa mer om ersättningen för unga nyanlända som studerar på gymnasiet och får försörjningsstöd på sidan Ersättning för försörjningsstöd för unga nyanlända gymnasiestuderande.

Du kan läsa mer om de olika ersättningstyperna för asylsökande ensamkommande unga på sidan Sök ersättning för asylsökande.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det att läsa på sidan Ändra konto för utbetalning.

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag vid behov.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska det framgå vad kommunen vill ha ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: