Försörjningsstöd för unga nyanlända gymnasiestuderande

En kommun kan få ersättning för den del av det ekonomiska biståndet som utgörs av försörjningsstöd för unga nyanlända gymnasiestuderande.

Den här ansökan ska göras via Migrationsverkets e-tjänst

Information om vad som gäller för unga nyanlända tidigare ensamkommande barn och rätten till ersättning för försörjningsstöd, hittar du på sidan om ersättning för Försörj­nings­stöd för unga nyan­lända tidi­gare ensam­kom­mande barn.

Villkor för ersätt­ning

Ersättningen betalas ut om en kommun inte har rätt till ersättning med dygnsschablon om 750 kronor eller för ekonomiskt bistånd som utgör försörjningsstöd för kommunmottagna ensamkommande unga. Det innebär att den här ersättningen inte avser ensamkommande unga för kostnader från och med juli 2017.

Ersättning lämnas för sådant ekonomiskt bistånd som utgör försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och som kommunen har betalat ut till en person som:

  • har fyllt 18 men inte 21 år,
  • saknar föräldrar här i landet,
  • går i gymnasieskola, och
  • inte får vård i annat hem än det egna med stöd av SoL eller lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Lämna in en ansökan

Du lämnar in en ansökan där det framgår att personen i ansökan studerar på gymnasiet och har fått försörjningsstöd enligt SoL.

Den första ansökan ska ha kommit in till Migrationsverket senast inom tre år från den dag då personen först togs emot i en kommun. En ansökan om ersättning ska ha kommit in senast inom ett år från utgången av den period ansökan avser.

Du ansöker via e-tjänsten Ansök om statlig ersättning.

Om du inte kan nå, eller ännu inte har tillgång till e-tjänsten, kan du göra ansökan genom att fylla i blanketten:

Ansökan om ersättning för försörjningsstöd för unga nyanlända gymnasiestuderande, blankett 4517 Pdf, 733.4 kB, öppnas i nytt fönster.

För information om vart du ska skicka in din ansökan eller om du har frågor om ersättningen, se sidan Kontaktuppgifter statlig ersättning.

Det här ska bifogas

Tillsammans med blanketten ska kommunen bifoga:

  • ett intyg som visar att den unga studerar på gymnasiet
  • en normberäkning som visar försörjningsstödet beslutat enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) för varje ungdom
  • ett beslut som visar att vården upphört (om den unga tidigare varit föremål för vård enligt SoL eller LVU)

Att tänka på

Om den unga blir svensk medborgare upphör kommunens rätt till ersättning.

Du kan läsa mer om ersättningen för unga nyanlända som tidigare varit ensamkommande barn som får försörjningsstöd på sidan Försörj­nings­stöd för unga nyan­lända tidi­gare ensam­kom­mande barn.

Utbe­tal­ning av ersätt­ning

Migrationsverket betalar ut ersättningen sista bankdagen i den månad då verket fattade beslut eller månaden efter om beslutet togs sent i månaden.

Om en kommun vill ändra konto för utbetalningar, referenstext eller vill veta vad en utbetalningskod betyder går det att läsa på sidan Ändra konto för utbetalning.

Kommu­nens uppgifts­skyl­dighet

Kommunen är skyldig att lämna de uppgifter som krävs för att Migrationsverket ska kunna bedöma kommunens rätt till ersättning. Migrationsverket kan begära in kompletterande underlag vid behov.

Över­klaga beslut

En kommun kan överklaga Migrationsverkets beslut om ersättning till förvaltningsrätten. Överklagandet ska ha kommit in till Migrationsverket senast tre veckor från beslutsdatum. I överklagandet ska det framgå vad kommunen vill ha ändrat. Kom ihåg att ange beslutets diarienummer.

Sidan senast uppdaterad: