Skola för asylsökande

Alla barn som söker asyl i Sverige har rätt att gå i skolan. Kommunen ansvarar för att ge asylsökande barn som bor inom kommunen möjlighet att gå i skolan på samma villkor som andra barn som bor i Sverige.

Barn som är asylsökande har ingen skolplikt men har rätt att gå i skola från och med höstterminen det år de fyller sex år. Asylsökande barn har rätt till förskola på samma villkor som alla andra barn i Sverige. Rätten till skolgång gäller också till gymnasiet och även om den asylsökande fyllt 18 år har han eller hon rätt att avsluta sin utbildning.

Barnet bör få börja skola senast en månad efter ankomsten till Sverige eller så snart det är lämpligt med hänsyn till barnets personliga förhållanden. Migrationsverket kan på föräldrarnas uppdrag informera kommunen om att en familj bor där.

När det gäller förskola bör barnet få börja inom samma tid som gäller för barn som är bosatta i Sverige.

Kommunen har rätt till statlig ersättning för asylsökande barn i skola eller förskola.

Infor­ma­tions­ma­te­rial för barn

När det kommer asylsökande barn till en klass eller en skola uppkommer ofta frågor. Migrationsverket har tagit fram informationsmaterial för barn som bland annat innehåller information om hur asylprocessen går till och vilka rättigheter ett barn som söker asyl har. Där finns också råd till viktiga vuxna som kan finnas runt barnet. Materialet kan användas för att stötta barnet men också för att informera och diskutera med andra barn när det kommer barn från andra länder.

Sidan senast uppdaterad: