Uppehälle och arbete

Projekt­fakta

Fond: AMIF

Projektperiod: 2024-01-01 – 2026-12-31

Total budget: 149 984 420 SEK

Beviljat stöd: 112 488 314 SEK

Medfinansieringsgrad: 75 %

EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Sammanfattning av projektet

De senaste årens variation i antal asylsökande samt ändringar i lagstiftning ställer stora krav på flexibilitet och anpassning hos Migrationsverket för att möta förväntningar hos uppdragsgivare och tredjelandsmedborgare.

För att möta dessa behov kommer projektet bygga ett enhetligt handläggningssystem som stödjer och underlättar för medarbetare i omställning till nya arbetsuppgifter för att bättre möta svängningar i sökandemönster. Genom strukturerad informationshantering i systemet möjliggörs automation och utökad service till målgruppen. Fokus i projektet är asylförlängningar och arbetet kommer skapa nytta för alla tredjelandsmedborgare som ansöker om uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige. För Migrationsverket innebär detta en stor förändring i tankesätt, arbetssätt och kompetensbehov och projektet kommer därför genomföra omfattande förändringslednings- och utbildningsinsatser.

Sidan senast uppdaterad: