Införandet av EU:s interoperabilitetsförordningar på Migrationsverket (IO)

Projekt­fakta

  • Fond: BMVI
  • Projektperiod: 2022-09-09 – 2024-09-08
  • Total budget: 24 875 000 SEK
  • Beviljat stöd: Stödet uppgår till 75 procent av projektets stödberättigande kostnader, dock högst 18 656 250 SEK
EU-flagga - Medfinansieras av Europeiska unionen

Samman­fatt­ning av projektet

Inom EU pågår det nu ett omfattande arbete med att etablera och implementera flera nya förordningar och förordningsändringar. Detta arbete innebär att EU nu utvecklar ett flertal storskaliga IT-system för insamling, bearbetning och delning av information som är relevant för hantering av yttre gränser och inre säkerhet. Som stöd till dessa IT- system har EU beslutat om två Interoperabilitetsförordningar (IO). Syftet med dessa är att förbättra EU:s samverkan mellan medlemsstater rörande identitetssäkring av individer samt hantering av rörligheten mellan medlemsstaterna. genom att det blir möjligt att dela information mellan sig genom gemensamma IT-system. Det i sin tur kommer att stärka det gemensamma arbetet i fråga om EU:s yttre gränshantering, samt förbättra förutsättningarna för medlemsstaterna att tillsammans möta de säkerhets- och migrationsutmaningar som EU har.

Projektet ska implementera samtliga process- och teknikförändringar för att uppfylla Migrationsverkets och Sveriges del i införandet av lösningar kopplat till de nya IO-förordningarna.

Projektmålet är att Migrationsverkets processer och IT-stöd uppfyller kraven i interoperabilitetsförordningarna samt förändrade krav i EES, ETIAS, ECRIS- TCN, SIS och VIS i och med införandet av interoperabilitetsförordningarna.

Projektets övergripande syfte är att bidra till de europeiska målsättningarna att genomföra en europeisk integrerad gränsförvaltning vid de yttre gränserna och samtidigt skydda den fria rörligheten för personer inom unionen, och därigenom bidra till en hög säkerhetsnivå inom EU.

Sidan senast uppdaterad: