Förbe­re­dande insatser för kvot­flyk­tingar

Före sin ankomst till Sverige erbjuds kvotflyktingar förberedande insatser som normalt pågår under tre dagar. Insatserna är i form av ett informationsprogram som ska ge kvotflyktingar en övergripande bild av det svenska samhället och hur vidarebosättningen kan se ut. Migrationsverket samarbetar med IOM (International Organization for Migration) i framtagandet av insatserna och de genomförs av informatörer anställda av IOM.

Genomgång av bagageregler under förberedande insatser. Foto: IOM

Genomgång av bagageregler under förberedande insatser. Foto: IOM

Bakgrund

Förberedande insatser för kvotflyktingar, som ska vidarebosättas till Sverige, hette tidigare Sverigeprogrammet. Från 2018 pausades arbetet med programmet eftersom upplägg, material och innehåll behövde ses över.

I regleringsbrevet för 2020 fick Migrationsverket uppdraget att återinföra programmet som nu kallas förberedande insatser. Målet är att ”tillhandahålla informationsinsatser för personer som ska vidarebosättas till Sverige i syfte att förbereda dem inför etableringen i Sverige”. Under 2020–2021 utfördes ett pilotprojekt och sedan hösten 2021 genomförs förberedande insatser igen. 

Inter­na­tional Orga­ni­za­tion for Migra­tion

Migrationsverkets samarbetspartner International Organization for Migration (IOM) är en ledande organisation för migrationsfrågor som är kopplad till Förenta Nationerna. IOM arbetar för att främja en organiserad och human migration.

IOM är en internationell organisation med mer än 500 kontor i över 100 länder. De har en lång erfarenhet av att utveckla och implementera förberedande insatser för många av mottagarländerna. Sverige har länge haft ett gott samarbete med IOM kring överföring av kvotflyktingar.

Besök International Organization for Migrations webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Målsätt­ning

Migrationsverkets mål är att alla kvotflyktingar som vidarebosätts till Sverige ska delta i någon form av förberedande insatser.

Av regleringsbrevet framgår det att insatserna syftar till att förbereda etableringen och integrationen. Migrationsverket har formulerat tre övergripande målsättningar som går i linje med uppdraget i regleringsbrevet:

  • Ge faktabaserad information om Sverige och skapa realistiska förväntningar.
  • Stärka den mentala förberedelsen inför flytten.
  • Skapa en naturlig övergång mellan de förberedande insatserna och samhällsorienteringen som ges efter ankomsten till Sverige.

Ge fakta­ba­serad infor­ma­tion och realis­tiska förvänt­ningar

En av de huvudsakliga målsättningarna är att ge grundläggande och faktabaserad information om Sverige. Huvudfokus ligger på att diskutera förväntningar med deltagarna i insatsen. Genom diskussionerna skapas realistiska förväntningar och missuppfattningar motverkas.

Stärka mental förbe­re­delse inför flytt

Tidigare forskning talar för att mental förberedelse möjliggör för kvotflyktingar att snabbare komma in i den nya tillvaron efter ankomsten. Genom att stärka självförtroendet och förberedas mentalt ökar känslan av delaktighet i vidarebosättningen.

Naturlig över­gång mellan förbe­re­dande insatser och stöd efter ankomst

Det har visat sig ha god effekt när insatser innan avresa har en naturlig övergång till det stöd som mottagaraktörerna ger kvotflyktingen vid ankomst.

Det är viktigt att mottagaraktörerna får nödvändig information om individen för att kunna förbereda ett bra mottagande. De behöver även känna till vilken information som förmedlats till kvotflyktingen innan resan för att ta vid därefter.

Även om de förberedande insatserna är en viktig del innan överföringen så ger de endast en övergripande introduktion. Kvotflyktingarna kommer inte kunna ha full förståelse för vad som väntar och därför behöver nyckelbudskapen upprepas och förstärkas av mottagaraktörerna.

Infor­ma­törer med multi­kul­tu­rell bakgrund

Programmet använder idag informatörer (som utbildar deltagarna) bosatta i Sverige, men som har kunskap om och egen erfarenhet inom de kulturer som kvotflyktingarna kommer från. Informatören ska kunna tala deltagarnas språk för att skapa tillit och minimera tolkbehovet. Av praktiska skäl behöver informatörerna även tala flytande svenska och engelska.

Informatörerna är rekryterade och utbildade av IOM Finland. De har kontrakt som konsulter på deltid och har ofta en annan anställning eller utbildning vid sidan av uppdraget.

Först genomför de utbildning genom IOM och, beroende på slutresultatet efter utbildningen, blir sedan en del av IOM:s utbildarpool. Nya informatörer rekryteras och utbildas ungefär en till två gånger per år.

Program­mets längd

Programmet med förberedande insatser pågår i regel i tre dagar med sex timmars undervisning per dag. Målet är att programmet, i den mån det är möjligt, ska ske cirka en månad innan avresa.

Ibland behöver hänsyn tas till akuta ärenden, deltagare som reser långt till platsen där insatserna hålls och att tiden innan avresa kan vara kort. Migrationsverket och IOM arbetar med att utveckla förberedande insatser i skriftlig och digital form som kan ges i sådana fall. De olika förutsättningarna gör också att längden på programmet kan variera mellan en till tre dagar.

Uppfölj­ning och utvär­de­ring

Genom regelbunden uppföljning av genomförda insatser, i form av skriftlig rapportering och möten med IOM, arbetar Migrationsverket fortlöpande med förbättring av programinnehållet och genomförandet.

Nästa steg i arbetet med uppföljning är att inkludera mottagande kommuner och samla in deras återkopplingar om effekterna av de förberedande insatserna.

En större utvärdering av förberedande insatser planeras till 2024 för att undersöka och bedöma om programmet haft önskad effekt i förhållande till uppsatta mål och till det övergripande regeringsuppdraget.

På grund av pandemin, olika överföringsprocesser eller det allmänna säkerhetsläget i vissa länder har nya arbetssätt utvecklats. Därför har informationsinsatser ibland genomförts under en dag istället för tre och webbutbildningar och skriftlig information har arbetas fram. Dessa nya arbetssätt har Migrationsverket och IOM tagit lärdom av och fortsätter använda framöver för att kunna ge utbildning på de platser det tidigare har varit svårt att nå fram till.

Insatsernas olika delar kallas moduler och fungerar som byggstenar som tillsammans utgör en helhet. Här kan du läsa om metoderna som använts under insatserna och innehållet i de olika modulerna.

De förberedande insatsernas olika moduler

Besök gärna sidorna Resettlement – Förberedande insatser för kvotflyktingar för att ta del av informationen som ges till kvotflyktingar.

Sidan senast uppdaterad: