پاسپورت اتباع بیگانه موقت

Provisoriskt främlingspass – dari

اگر شما نمی توانید یک پاسپورت اتباع بیگانه عادی را دریافت نمایید یا به آن انتظار بکشید در آنصورت می توانید یک پاسپورت اتباع بیگانه موقت را دریافت نمایید. پاسپورت اتباع بیگانه موقت فقط برای یک مدت کوتاه یا یک سفر واحد اعتبار دارد.

شما می توانید بدلیل وجوهات گوناگون پاسپورت اتباع بیگانه موقت را دریافت نمایید:

  • اگر نمی توانید پاسپورت کشور اصلی خود یا دیگر نوع جواز سفر در سویدن را تقاضا کنید و باید به یک کشور دیگر سفر نموده در آنجا درخواست پاسپورت ارائه کنید. در چنین صورت باید یک طرح سفر داشته باشید که در آن وقت، محل و شیوه اخذ پاسپورت در خارج از سویدن نگاشته باشد. بطور عموم می توانید بدین دلیل فقط یک بار پاسپورت اتباع بیگانه را اخذ نمایید.
  • اگر فاقد پاسپورت کشور اصلی هستید و بدلیل یک مسئله مهم باید بلافاصله به خارج سفر کنید. در چنین صورت باید به اداره مهاجرت توجیه دهید که هماکنون به چه دلیل به پاسپورت اتباع بیگانه نیاز دارید و چرا نمی توانید پاسپورت کشور اصلی یا یک پاسپورت موقتی را از مقامات مربوطه کشور اصلی خود بطور مثال سفارت یا قونسلگری دریافت کنید. اسناد که دلایل شما را تثبیت می نماید را در حین ارائه درخواست پاسپورت اتباع بیگانه موقت باخود داشته باشید.
  • اگر بدلیل سوء استفاده از پاسپورت قبلی خود یا به سبب محکومیت در یک جرم سنگین نمی توانید پاسپورت اتباع بیگانه یا جواز سفر سیاسی را تقاضا نمایید ولی بهر حال برای یک سفر نیازمند پاسپورت هستید. مانند نکته قبلی باید به اداره مهاجرت توضیح دهید که سفر به چه دلیل مهم است.
  • اگر دارای اجازه اقامت در سویدن هستید و در حال حاضر در خارج از کشور قرار دارید (اما نه در کشور اصلی خود) و پاسپورت اتباع بیگانه یا جواز سفر سیاسی تان مفقود گردیده است و شما نیازمند یک پاسپورت موقت هستید تا به سویدن سفر نمایید. در مورد مفقودی پاسپورت خود به پولیس گزارش دهید و یک کاپی عریضه پولیس را در حین مراجعه به سفارت یا قونصلگری سویدن جهت ارائه درخواست پاسپورت اتباع بیگانه موقت، باخود داشته باشید.

نحوه ارائه درخواست پاسپورت اتباع بیگانه موقت

برای تقاضای پاسپورت اتباع بیگانه از طریق خانه پری فورمه درخواست شماره ۱۹۲۰۱۱بنام Ansökan om provisoriskt främlingspass  اقدام کنید و به یکی از مراکز اقامت مربوطه اداره مهاجرت شخصا مراجعه نموده آن را تحویل دهید. قبل از مراجعه به اداره مهاجرت جهت ارائه فورمه دراخواست باید وقت تعیین کنید. برای هر متقاضی پاسپورت اتباع بیگانه باید جداگانه وقت تعیین کنید و هر فرد باید شخصا فورمه درخواست خود را تحویل دهد.

Ansökan om främlingspass, blankett nummer 190011 (به انگلیسی) Pdf, 771.4 kB, opens in new window.

Application for alien's passport, form number 191011 (به سوئدی) Pdf, 818.9 kB, opens in new window.

در مورد پروسه درخواست صدور پاسپورت اتباع بیگانه موقت بیشتر بخوانید.

برای تحویل درخواست صدور پاسپورت به آدرس هذا وقت تعیین کنید www.migrationsverket.se/book-appointment

اگر در خارج از کشور قرار دارید و برای عودت به سویدن نیازمند پاسپورت اتباع بیگانه موقت هستید در آنصورت به سفارت یا قونصلگری نزدیکترین مراجعه کنید و در مورد راهنمایی حاصل نمایید.

اطفال زیر سن ۱۸ سال

اطفال زیر سن ۱۸ سال اجازه ندارند پاسپورت اتباع بیگانه موقت را شخصا درخواست کنند. این والدین یا سرپرست طفل است که برای طفل پاسپورت اتباع بیگانه موقت را شخصا تقاضا می نماید.

اگر طفل متقاضی دارای دو سرپرست است در آنصورت بایست هر دو سرپرستان از طریق ارائه فورمه (Medgivande att Migrationsverket får utfärda främlingspass för barn under 18 år, nummer 246011 توافق جهت صدور پاسپورت برای اطفال زیر سن ۱۸ سال را ارائه کند.

Medgivande att Migrationsverket får utfärda främlingspass för barn under 18 år, blankett nummer 246011 (به انگلیسی) Pdf, 724.6 kB, opens in new window.

Consent for the Swedish Migration Agency to issue an alien's passport for a child under the age of 18, form number 247011 (به سوئدی) Pdf, 695.3 kB, opens in new window.

لایحه هزینه

بیشتر متقاضیان پاسپورت اتباع بیگانه موقت باید قیمت درخواست صدور پاسپورت را پرداخت کنند. شما میتوانید هزینه را از طریق کارت بانکی همزمان که فورمه درخواست خود را تقدیم می نمایید، پرداخت نمایید، یا صورت‌حساب را دریافت کرده بعداً پرداخت نمایید. اداره مهاجرت بعد از پرداخت قیمت به بررسی درخواست شما اقدام می نماید.

قیمت پاسپورت اتباع بیگانه موقت موقت

مدت طی مراحل

دقت نمایید که همه اسناد لازم ضم درخواست باشد. تصمیم صدور پاسپورت شاید بیشتر طول کشد اگر مامور رسیدگی خواهان معلومات بیشتر شود.

بعد از اینکه اداره مهاجرت بررسی درخواستی شما را به پایه تکمیل رساند یک تصمیم توسط پسته به آدرس منزل تان ارسال خواهد شد.

سفر با پاسپورت اتباع بیگانه موقت

همه کشورها پاسپورت اتباع بیگانه موقت را نمی پذیرد. شما خودتان با سفارت کشورهای که میخواهید به آن سفر نمایید، تماس بگیرید یا در مورد اینکه آیا کشور مورد ذکر پاسپورت اتباع بیگانه موقت را می پذیرد یا خیر اطلاعات کسب نمایید.

اگر اجازه اقامت را به‌ خاطر دلایل امنیتی دریافت کرده ‌اید، در پاسپورت اتباع بیگانه موقت شما ذکر میشود که نمیتوانید به کشور زادگاه خود یا به کشور که از آن فرار کرده‌ اید سفر نمایید.

اگر قادر به اثبات هویت خود نبودید، در پاسپورت اتباع بیگانه موقت شما ذکر میشود که هویت شما مشخص نیست و همین مسئله میتواند باعث شود سفر به برخی کشور‌ها را دشوار سازد.

معلوم نمایید که آیا کشور که به آن سفر می کنید یا آن را عبور می کنید خواهان ویزه است یا خیر.

مدت اعتبار پاسپورت

پاسپورت اتباع بیگانه موقت بطور عموم برای مدت حداکثر هفت ماه اعتبار دارد. پاسپورت می توان فقط برای یک سفر به یا از سویدن یا یک سفر دو طرفه محدود باشد. پس از سفر بایست پاسپورت اتباع بیگانه موقت به اداره مهاجرت سپرده شود.

در صورت از دست دادن پاسپورت

در صورت مفقود شدن یا دزدی شدن پاسپورت موقتی اتباع بیگانه باید در قدم نخست به پولیس گزارش دهید. اگر شما به تجدید پاسپورت موقتی اتباع بیگانه ضرورت دارید باید مجدداً به درخواست پاسپورت اقدام کنید. یک کاپی گزارش به پولیس را که از طریق پست به شما فرستاده شده باشد یا در حوزهٔ پولیس دریافت کرده باشید، هنگام درخواست تجدید پاسپورت موقتی اتباع بیگانه باخود داشته باشید.

نحوه ارائه درخواست پاسپورت اتباع بیگانه موقت

اگر درخواست صدور پاسپورت شما رد شود

شما نمی توانید بر علیه یک تصمیم در مورد پاسپورت اتباع بیگانه موقت درخواست تجدید نظر تقدیم نمایید..

Last updated: