Så arbetar Migrationsverket med återkallelse av uppehållstillstånd

När och varför utreder Migrationsverket om ett uppehållstillstånd ska återkallas? Här kan du läsa hur vi arbetar med återkallelser och vad det innebär för dig om vi granskar ditt uppehållstillstånd.

Du som har ett uppehållstillstånd i Sverige kan inte få ditt tillstånd återkallat utan att det finns en särskild anledning till det. Om Migrationsverket får in information eller tips som gör att vi måste ta upp frågan om återkallelse kommer vi att informera dig om det, innan vi fattar beslut om tillståndet ska återkallas eller inte. I vissa fall kan tillståndet återkallas utan att Migrationsverket hör av sig först, till exempel om du inte längre bor i Sverige. Att Migrationsverket utreder om ditt uppehållstillstånd ska återkallas eller inte betyder inte automatiskt att du kommer att behöva lämna Sverige.

När kan ett uppe­hålls­till­stånd åter­kallas?

Ditt uppehållstillstånd kan återkallas av flera olika anledningar, det bestäms i utlänningslagen. I regel kan ditt tillstånd återkallas om du i din ansökan uppgav oriktiga uppgifter eller inte berättade om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd. Tillståndet kan också återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre är uppfyllda, till exempel om du har fått uppehållstillstånd för studier men inte längre studerar. Några andra exempel på när ett tillstånd kan återkallas är på grund av särskilda skäl eller på grund av att du har flyttat från Sverige. Här nedanför beskriver vi några av exemplen lite närmare.

Åter­kal­lelse på grund av felak­tiga uppgifter

Migrationsverket får återkalla ditt uppehållstillstånd om du medvetet har ljugit eller inte berättat om något som hade betydelse för ditt uppehållstillstånd. Det kan till exempel handla om att du har uppgett felaktiga uppgifter om din identitet eller dina förhållanden till anhöriga och släkt.

Åter­kal­lelse på grund av särskilda skäl

I vissa fall får Migrationsverket återkalla ditt uppehållstillstånd på grund av särskilda skäl. Det får endast ske om du ännu inte har rest in i Sverige. Det kan handla om att villkoren för ditt uppehållstillstånd inte längre är uppfyllda, till exempel att anknytningen till den person du ska flytta till i Sverige har upphört eller att du har förlorat den utbildningsplats som medfört att du fått uppehållstillstånd.

Åter­kal­lelse på grund av att du har flyttat från Sverige

Om du har permanent uppehållstillstånd i Sverige men inte längre är bosatt här, eller av någon annan anledning har befunnit dig utomlands under en längre tid, ska Migrationsverket återkalla ditt tillstånd. I regel krävs det att du har varit utomlands i mer än ett år eller bosatt dig i ett annat land för att ett återkallande ska bli aktuellt.

I vissa fall kan du behålla ditt uppehållstillstånd trots att du har flyttat från Sverige eller är utomlands i mer än ett år, i sådant fall måste du anmäla till Migrationsverket att du vill behålla tillståndet. En sådan anmälan måste skickas in till oss senast en vecka innan du lämnar Sverige. I det fallet kan du vara borta från Sverige i högst två år – därefter ska Migrationsverket återkalla uppehållstillståndet om du inte har kommit tillbaka.

Vilka uppe­hålls­till­stånd kan åter­kallas?

Frågan om återkallelse kan tas upp när det gäller:

  • Permanent uppehållstillstånd
  • Tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av asyl
  • Tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning
  • Tidsbegränsat uppehållstillstånd för arbete
  • Tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier

En status­för­kla­ring kan åter­kallas utan att uppe­hålls­till­ståndet påverkas

Om du har fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av asyl har du också fått en statusförklaring: flyktingstatusförklaring eller alternativ skyddsstatusförklaring. Om Migrationsverket beslutar att återkalla din statusförklaring betyder det inte automatiskt att ditt uppehållstillstånd återkallas. Din statusförklaring kan alltså återkallas utan att ditt uppehållstillstånd påverkas.