Personer apotek kan få ersättning för

Här finns information om vem apoteken kan få statlig ersättning för. Du hittar även information om LMA-kortet, beviset på asylansökan som varje asylsökande ska ha.

LMA står för lagen om mottagande av asylsökande. Personer som omfattas av LMA har rätt till subventionerade läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen, och apoteken kan ansöka om ersättning för dessa läkemedelskostnader.

Alla asyl­sö­kande får ett LMA-kort

Varje asylsökande, även barn, får ett LMA-kort av Migrationsverket. En asylsökande är en person som tagit sig till Sverige och sökt skydd, men ännu inte fått ett slutligt svar på sin ansökan om asyl. LMA-kortet är ett bevis på att hen är inskriven i Migrationsverkets mottagningssystem och har rätt att vara i Sverige under tiden ansökan handläggs. Den asylsökande ska alltid ha med sig sitt LMA-kort när hen hämtar ut sina mediciner. Om personen är tagen i förvar gäller särskilda rutiner som du kan läsa om längre ner.

Även vissa personer som har fått uppehållstillstånd, men fortfarande är inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, kan ha giltiga LMA-kort och rätt till subventionerade läkemedel.

LMA-kortet

På LMA-kortet finns det personuppgifter och foto på den asylsökande. Där framgår också personens ärendenummer (individnummer) hos Migrationsverket.

LMA-kort.Förstora bilden

LMA-kort. Klicka på bilden för att se den i större format.

LMA-kort utfärdade efter 1 januari 2022 har en QR-kod som gör det enkelt att kontrollera kortets giltighetstid utan att kontakta Migrationsverket.

Alla som har tillgång till QR-läsare kan kontrollera om kortet är giltigt och om innehavaren har rätt att arbeta. Ingen mer personlig information om den asylsökande visas och sökningen loggas inte. Saknas tillgång till QR-läsare kan kontroll göras genom att ange den unika webbadressen som finns på baksidan av varje kort.

Uppgifterna kopplade till kortet uppdateras digitalt, så informationen är alltid aktuell när kortet scannas. Om den sökande förlorar sin rätt till stöd enligt LMA, kommer kortet att visa detta i samma stund som beslutet registreras.

LMA-kort utfärdade före 1 januari 2022 har tryckt information om kortets giltighetstid. Dessa uppgifter kan bekräftas genom att kontakta Migrationsverket. Under första halvåret av 2022 kommer det att förekomma både gamla och nya LMA-kort parallellt innan alla gamla kort fasats ut.

De nya korten med QR-kod startar en ny löpnummerserie (kortnummer). Det innebär att det första LMA-kortet som den sökande får efter 1 januari 2022 får löpnummer 1, oavsett hur många LMA-kort hen har haft tidigare. Kortets löpnummer anges efter ärendenumret (individnummer) som står under den sökandes foto, till exempel XX-XXXXXX/1.

Asylkvitto istället för LMA-kort

Om den asylsökande ännu inte har fått sitt LMA-kort, räcker det att hen kan visa upp ett kvitto på att Migrationsverket har tagit emot asylansökan. Kvittot får inte vara äldre än 30 dagar.

Bild på ett asylkvittoFörstora bilden

Bild på ett asylkvitto. Klicka på bilden för att se den i större format.

Personer med uppe­hålls­till­stånd som fort­fa­rande är inskrivna hos Migra­tions­verket

Rätten till subventionerade läkemedel omfattar även personer som fått uppehållstillstånd och som fortfarande är inskrivna hos Migrationsverket. Eftersom en person som fått uppehållstillstånd kan ha ett fullständigt svenskt personnummer och ett uppehållstillståndskort måste rätten till subventionerade läkemedel styrkas genom ett giltigt LMA-kort.

Person som hålls i förvar

En person som hålls i förvar är en person som har blivit frihetsberövad. Oftast sker det i samband med att personen har fått beslut om av- eller utvisning och i de fall där Migrationsverket har anledning att tro att personen kommer att hålla sig undan.

Regioner kan få ersättning för vissa kostnader för personer som hålls i förvar och som inte är folkbokförda i Sverige.

Apotek har viss rätt till ersättning för receptförskrivna läkemedel för personer som hålls i förvar.

Eftersom personen som hålls i förvar inte kan hämta sina läkemedel på apoteket kan antingen en sjuksköterska eller personal från Migrationsverket hämta ut läkemedlen. Migrationsverkets personal tar då med sig personens LMA-kort om ett sådant finns och legitimerar sig med sin tjänstelegitimation.

Person som ansökt om eller beviljats uppe­hålls­till­stånd enligt mass­flykts­direktivet

En person som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet omfattas av LMA. Från 1 juli 2022 gäller det även de personer som har ansökt om men ännu inte beviljats sådant uppehållstillstånd. I beslutet ska det stå att uppehållstillstånd har beviljats enligt 21 kap. 2, 3, 4 eller 6 §§ utlänningslagen.

Personen får ett uppehållstillståndskort (UT-kort). På UT-kortet framgår det att personen har beviljats uppehållstillstånd för tillfälligt skydd, personens dossiernummer, samt att personen omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) och har rätt att arbeta. Personen får inte ett s.k. LMA-kort.

Uppehållstillståndskort för en person med tillstånd enligt massflyktsdirektivet.Förstora bilden

UT-kort för person som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Klicka på bilden för att förstora den.

En person som ansöker om förlängt uppehållstillstånd innan tidigare uppehållstillstånd har slutat gälla får, i väntan på ett nytt uppehållstillstånd, ett ”Bevis på mottagen ansökan om förlängt uppehållstillstånd med tillfälligt skydd – massflyktsdirektivet”. Beviset innehåller namn och dossiernummer på den sökande, samt information om att hen omfattas av LMA.

Utlän­ningar som vistas i Sverige utan nödvän­diga till­stånd

Utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, s.k. papperslösa, har rätt till sjukvård i samma omfattning som asylsökande. Det regleras i lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård för vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Regionerna ersätts i dessa fall genom ett riktat statsbidrag. Apotek kan söka ersättning för receptförskrivna läkemedel från regionerna.

Migrationsverket ersätter därför inga kostnader för dessa personer.

Lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård för vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: