ቤትትምህርቲ

Skola – tigrinska

ንስኻ/ኺ ውን ከም ኵሎም ኣብ ሽወደን ዝነብሩ ቆልዑ፥ ናብ ቤትትምህርቲ ክትከይድ መሰል ኣሎካ። ኣብ ሽወደን ቤት ትምህርቲ ብነጻ ዚወሃብ ኮይኑ፥ ኵሎም ቆልዑ ድማ ናብ ቤትትምህርቲ ኪኸዱ ግዴታ እዩ። እቲ ናትካ ናይ ትምህርትኻ ሓላፍነት ዚወስድ እቲ ኮሙን እዩ። ሓላፍነት ናይቲ ”ብዓል-ሕድሪ” (god man) ድማ፥ ኣብ ዝቐልጠፈ ጊዜ ትምህርቲ ንኽትጅምር ምግባር እዩ።

መባእታዊ ቤትትምህርቲ

መባእታዊ ቤትትምህርቲ ንዓሰርተ ዓመት ዚወሃብ ትምህርቲ ኮይኑ፥ እቲ ትምህርቲ ትጅምረሉ ጊዜ ድማ፡ ኣብታ ሽዱሽተ ዓመት ትመልኣላ ዓመት እዩ። እታ ቀዳመይቲ ናይ ትምህርቲ ዓመት፥ ”ቅድመ-ትምህርቲ ክፍሊ” ተባሂላ ውን እትጽዋዕ’ያ። ብዙሕ ናይ ጸወታን መሃዝነትን ትሕዝቶ ዘሎዋ፥ ንናይቲ ዚመጽእ ዓመተ-ትምህርቲ ናይ መዳለዊት ጊዜ እያ። ኣብ መባእታዊ ቤትትምህርቲ፡ ኵሎም ተመሃሮ ዳርጋ ተመሳሳሊ ዝኾነ ትምህርት’ዩ ዝወሃቦም።

ካልኣይ ደረጃ ቤትትምህርቲ (ጂምናስየት)

እቲ 2ይ ደረጃ ትምህርቲ (gymnasiet) ብድሌትካ እትኸዶ ትምህርቲ ኮይኑ፥ ኣብኡ ድማ እቶም ተመሃሮ፡ መስመራት ትምህርቲ ብምምራጽ፡ ንናይ መጻኢ ሞያዊ ህይወቶም ወይ ናይ ኮለጃት ወይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቶም ንምቕጻል ንኺዳለዉ ዕድል ዚረኽብሉ ጊዜ እዩ። ኣብ 2ይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ (gymnasium) ክትመሃር መታን ክትክእል፥ ነቶም ናይ መባእታዊ ቤትትምህርቲ ትምህርቲታት ብግቡእ ዝዛዘምካ ሰብ ክትከውን ይግብኣካ።

ንስኻ ዑቕባ ሓቲትካ ዘሎኻ፥ ናይ 2ይ ደረጃ ቤትትምህርቲ (gymnasium) ትምህርትኻ ክትፍጽም መሰል ኣሎካ፥ እንተደኣ ነቲ ናይ ጂምናስዩም ትምህርቲ፥ ቅድሚ 18 ዓመት ምምላእካ ጀሚርካዮ ዄንካ። እዚ ድማ፡ ዋላ’ኳ ናብ ካልእ ኮሙን እንተ ግዓዝካ ኣብኡ ውን ዘገልግል እዩ።

ኣብዚ፡ ብዛዕባ ዑቕባ ናይ ዝሓተቱ ቤትትምህርቲ ብዝበለጸ ኣንብብ External link, opens in new window.

EU-logotyp

Last updated: