فیس برای معالجه

Avgifter för sjukvård – dari

فیس های ذیل برای پناهجویان که کارد LMA شانرا نشان میدهند مجاز میباشد.


فیس در صورت مراجعه به کلینیک یا شفاخانه

نوع مراجعه

فیس

وقت از داکتر در مرکز صحی

50 کرون

وقت از داکتر بعد از ارجاع *

50 کرون

ملاقات بعد از ارجاع* به مرکز صحی دیگر بحای داکتر (مثلاً نرس، فیزیوتراپ، مشاور)

25 کرون

جلوگیری کودکان و مراقبت های قبل از زایمان، مراقبت های دوران بارداری و زایشگاه

رایگان

مراقبت محافظتی اگر شما کدام مرض ساری داشته باشید

رایگان

*ارجاع یک ارتباطی است که داکتر مریض را به یک کلینک صحی دیگر برای ارزیابی، آزمایش یا معالجه مخصوص راجع میکند. این ارجاع شامل معلومات صحی در باره علامات مریضی شما، وضع شما و مریضی و زخم های تان میباشد. کلینک صحی ارجاع خط را دریافت کرده شما را برای آزمایش دعوت میکند.

مراقبت حاد در شفاخانه

فیس برای مراقبت های حساس در شفاخانه های تمام کشور مختلف است. شما میتوانید معلومات فیس را در وبسایت انجمن های کشوری/ منطقه وی یا از طریق 1177 Vårdguiden دریافت کنید.

فیس برای خدمات طبی عاجل دندان

نوع مراجعه

فیس

ملاقات های حاد به خدمات ملی دندان یا کدام داکتر دیگر وقتی که خدمات توصیه کنند

50 کرون

ملاقات حاد با یک داکتر دندان بدون تصدیق خدمات ملی دندان

فیس داکتر دندان


هزینه خدمات صحی را بدین ترتیب پرداخت میکنید

همیشه از عرضه کننده خدمات صحی یعنی مراکز خدمات صحی اولیه، شفاخانه یا کلینیک خدمات عمومی تداوی دندان، بپرسید که هزینه تداوی را چطور پرداخت کنید. شما هزینه تداوی خود را به شیوه های مختلف منوط به اینکه شما در کدام شهر زنده گی میکنید، پرداخت میکنید. برخی عرضه کنندگان خدمات صحی، تحویلی پول بذریعه کارت بانکی یا پول نقد را میپذیرند، در حالیکه دیگران یک صورتحساب را به آدرس منزل تان ارسال میکنند. اگر عرضه کننده خدمات صحی فقط پرداخت بذریعه بل را میپذیرد، از آنها بپرسید که آیا شما میتوانید پس بیایید و بل را در همانجا پرداخت کنید زیرا امکانات پرداخت بل ها برای پناهجویان محدود میباشند.

ادویه جات

بسیاری از دوا ها را میتوانید در بدل 50 کرون با نسخه خریداری کنید. بعضی اوقات ادویه جات توصیه شده است که قیمت از 50 کرون هستند. بسیاری از ادویه جاتی که برای اطفال پائین 18 سال توصیه میشود رایگان میباشد.

ترانسپورت مریض

زیاد تر از 40 کرون برای مخارج ترانسپورت مریض نباید بپردازید.

جبران مخارج از طرف هیئت مهاجرت

شما میتوانید برای مخارج اضافی که بخاطر نیاز صحی و خریداری دوا مطابق نسخه پرداخته اید به هیئت مهاجرت درخواست بدهید.

اگر مخارج شما از 400 کرون تجاوز میکند

اگر در جریان شش ماه شما برای مخارج داکتر، ترانسپورت مریض، نسخه دوا و مراقبت های صحی دیگر بیشتر از 400 کرون مصرف کرده اید (مثل فزیوتراپی) شما میتوانید برای مخارج اضافی درخواست بدهید. هیئت مهاجرت میتواند مخارج بیشتر از 400 کرون را جبران کند. جهت حصول مبلغ شما باید رسید های خدمات را نشان بدهید (فیس شامل این نمی باشد). در رابطه با رسید دوا ها شما باید نسخه را که دارنده اسم شما باشد ارائه بدهید.

اگر شما بدون رجعت دهی از طرف داکتر در مرکز خدمات صحی اولیه به داکتر متخصصی مراجعه کنید، باید هزینه یا فیس بالاتر را پرداخت کنید. این فیس در پوشش در مقابل مصارف بالای خدمات صحی یعنی 400 کرون محسوب نمی گردد.

مراقبت صحی حاد و ادویه جات

مخارج مراقبت صحی شامل 400 کرون که در بالا ذکر است، نمی باشد؛ اما شما میتوانید برای مخارج اضافی که متجاوز از 50 کرون است درخواست بدهید. برای مراقبت حاد دندان نیز همین مقررات قابل اجراست، اگر خدمات ملی دندان باز نبوده باشد یا در وقت ضرورت شما وقت نداشته بوده باشد.

پس رفتن پیش داکتر در وقت حساس، هر چه زود تر رسید را به هیئت مهاجرت برده برای مخارج اضافی درخواست بدهید.

همچنان وقتی که نسخه دوا بیشتر از 50 کرون میشود نیز شما میتوانید درخواست جبران مخارج بدهید.

 اگر شما پاسخ منفی دریافت کرده اید

اگر حق مساعدت مالی تان از طرف ادارهٔ امور مهاجرت به این دلیل از بین رفته است که شما پاسخ منفی یا تصمیم ترک خاک دریافت کرده اید که دیگر قابل استیناف خواهی و تجدید نظر نباشد، باید کارت ایل ایم آ را بازگردانید و شما دیگر نمی توانید پول برای خریدن ادویه و مراجعه به داکتر را نیز دریافت کنید.

Last updated: