دستورالعمل‌ درخواست مدد معاش روزانه

دستورالعمل فورمه درخواست مدد معاش روزانه Ansökan om dagersättning (Mot23) اگر پناهنده بوده و خواهان درخواست برای دریافت مدد معاش روزانه می‌باشید، از این فورمه استفاده نمایید.

1. معلومات شخصی

معلومات شخصی و مشخصات تماس خود را در این درخواست خانه پوری نمایید.

شما باید در این درخواست تخلص، اسم، آدرس، تاریخ تولد، جنسیت، تابعیت و نمبر دوسیه خود نزد اداره امور مهاجرین را ذکر نمایید.

2. اظهارنامه مالی

درآمدها: اگر درآمدهایی به شکل وظیفه از محل استخدام، یا مدد معاش از اداره یا ارگان دیگری دریافت می‌کنید، بعنوان مثال معاش مریضی، معاش والدین یا کمک معاش اطفال از صندوق بیمه‌های اجتماعی، این مبالغ را در درخواست ذکر نمایید.

پول نقد: اگر پول نقد دارید آن را ذکر کرده ومبلغ آن را هم خانه پوری نمایید.

منابع مالی: اگر منابع مالی دارید، این قسمت را خانه پوری نمایید، عنوان مثال موتر، منابع پولی در بانک‌‌های سویدن یا خارج از آن، شرکت خصوصی، سهام یا اموالی در خارج از کشور که آنها را فروخته و پول نقد دریافت کرده می‌توانید.

3. درخواست را امضاء نمایید

شما از طریق امضاء کردن درخواستی، موارد زیر را تایید می‌نمایید:

  • با شرف و وجدان خود تایید می‌کنید معلوماتی که در درخواستی ذکر نموده‌اید صحیح است و با حقیقت مطابقت دارد.
  • که شما متوجه هستید که اگر در معلوماتی که در درخواستی خود ذکر نموده‌اید و یا موارد دیگری که بالای حق شما برای دریافت مدد معاش مالی، تاثیر بگذارد، تغییراتی بوجود آید، مثل معلومات مربوط به آدرس، مکلفید آن را به اداره امور مهاجرین اطلاع دهید.
  • که شما اطلاع دارید که معلومات تسلیم شده غلط ممکن است بحیث "تخلف مدد معاش"، محسوب شود، امری که می‌تواند منجر به شکایت به پولیس شود.
  • که شما می‌فهمید چه چیزی را امضا‌ء می‌کنید.

مهم است که این درخواستی را صحیح خانه پوری نمایید تا اداره امور مهاجرین بدون آنکه از شما درخواست معلومات بیشتری نماید، فیصله کرده بتواند. اگر بعضی معلومات ذکر نشده باشد ممکن است اداره امور مهاجرین مجبور شود از شما بخواهد درخواستی خود را تکمیل نمایید که اینکار ممکن است زمان فیصله کردن را طولانی‌تر کند. همچنان اداره امور مهاجرین اگر در مورد نیاز شما تشخیص داده نتواند، ممکن است درخواست شما را رد کند.

درخواستی خود را به واحد پذیرش مربوطه خود تسلیم نموده یا روان کنید.

آدرس پوستی واحدهای پذیرش اداره امور مهاجرین (به سویدنی):

Last updated: