Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå för dig som har sökt asyl

Du som är 17–24 år gammal, som studerar på gymnasial nivå och som har sökt asyl i Sverige, kan under vissa förutsättningar få uppehållstillstånd för gymnasiestudier, enligt den så kallade gymnasielagen.

Du kan ansöka om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå när du söker asyl för första gången, eller i samband med att du ansöker om förlängt uppehållstillstånd.

I vissa fall kan du få uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om du har sökt asyl, men inte bedöms ha skyddsskäl. Det gäller dig som är under 18 år och får avslag på din ansökan, men inte kan återvända till ditt hemland, till exempel därför att det saknas ett ordnat mottagande för dig där.

Krav för att få uppe­hålls­till­stånd för studier på gymna­sial nivå

 • Du har fyllt 17, men inte 25 år (i vissa fall 18 men inte 25).
 • Du studerar på en utbildning på gymnasial nivå som omfattas av den så kallade gymnasielagen.

Utbild­ningar som omfattas av den så kallade gymna­si­e­lagen:

 • introduktionsprogram i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan
 • nationellt program i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan
 • heltidsstudier på gymnasienivå på folkhögskola
 • heltidsstudier på gymnasienivå på Komvux eller Särvux
 • yrkesinriktad utbildning som syftar till att underlätta etablering på arbetsmarknaden och ges inom ramen för ett introduktionsprogram i gymnasieskolan, ett så kallat yrkespaket
 • heltidsstudier på en sammanhållen yrkesutbildning på Komvux eller Särvux, ett så kallat yrkespaket.

Läs mer om ensamkommandes utbildning på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hel- och deltids­stu­dier

För att kunna få ett uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå krävs i de flesta fall att du ska studera på heltid på gymnasial nivå.

I vissa fall kan du få uppehållstillstånd trots att du studerar på deltid. Då behöver du lämna in dokument som förklarar varför du inte studerar på heltid. Det gäller till exempel vid sjukdom, funktionsnedsättning eller om du bara behöver komplettera en utländsk utbildning med enstaka kurser.

Migrationsverket kan också göra undantag från heltidsregeln om du studerar huvuddelen av din utbildning på gymnasial nivå men läser någon enstaka kurs på grundläggande nivå. Studier på deltid kan också godtas om du läser på en yrkesutbildning inom Komvux eller Särvux på deltid och samtidigt arbetar. I sådana fall ställs också vissa särskilda krav på anställningen.

Aktivt delta­gande

Om du får ett uppehållstillstånd som gäller i mer än 13 månader ska du varje år redovisa att du har deltagit aktivt i dina studier. Migrationsverket kontaktar dig när det är dags att redovisa detta.

Om du studerar på gymnasieskola, gymnasiesärskola, Komvux eller Särvux ska du lämna in din individuella studieplan och utdrag ur betygskatalog. Om du läser vid folkhögskola ska du lämna in motsvarande planeringsdokument och du ska även lämna in ditt studieomdöme och intyg om grundläggande behörighet, om du har fått dessa handlingar.

Om du inte har godkänt betyg i en eller flera kurser, eller om betyg inte är satta ännu, ska du lämna in andra handlingar som visar att du har deltagit aktivt i dina studier. Om du antingen inte lämnar in några handlingar, eller om du inte deltar aktivt i dina studier kan Migrationsverket ompröva tiden för ditt uppehållstillstånd eller återkalla uppehållstillståndet.

Så ansöker du

Du som har ansökt om asyl för första gången berättar att du har börjat läsa på gymnasiet, eller motsvarande, i samband med din asylutredning. Ta med intyg som visar att du studerar när du kommer till din asylutredning, eller skicka dem till Migrationsverket inom två veckor efter din asylutredning.

Doku­ment som du ska lämna in

När du ansöker om uppehållstillstånd för gymnasiestudier ska du skicka in

 • individuell studieplan från gymnasieskola, gymnasiesärskola, Komvux eller Särvux, eller
 • motsvarande planeringsdokument från folkhögskola.

Migrationsverket behöver veta

 • att du har påbörjat studierna
 • vilken typ av utbildning du läser
 • att du studerar på heltid, eller anledningen till att du studerar på deltid
 • hur länge utbildningen pågår, det vill säga vilket datum utbildningen slutar.

Om något av detta inte står i din individuella studieplan eller planeringsdokument kan du komplettera med andra dokument, till exempel ett läkarintyg eller annat dokument som förklarar varför du inte studerar på heltid.

Om du läser på en yrkesutbildning, så kallat yrkespaket, är det viktigt att det står i studieplanen vilken yrkesinriktning utbildningen har och att syftet är att du ska kunna arbeta efter avslutad utbildning.

Förlänga uppe­hålls­till­stånd för studier på gymna­sial nivå

Du kan uppge studier på gymnasial nivå som skäl när du ansöker om förlängning om

 • du har fyllt 17, men inte 25 år
 • du tidigare har sökt asyl
 • du har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd som slutar gälla inom två månader
 • du studerar på en utbildning på gymnasial nivå som omfattas av den så kallade gymnasielagen.

Du kan uppge flera skäl för att stanna i Sverige när du ansöker om förlängt uppehållstillstånd.

Om du får förlängt uppehållstillstånd av samma skäl som tidigare, till exempel om Migrationsverket bedömer att du fortfarande behöver skydd, kan du som studerar på gymnasial nivå få ett längre uppehållstillstånd än vad du annars skulle ha fått.

Om du inte kan få förlängt uppehållstillstånd av samma skäl som tidigare kan du i vissa fall ändå få uppehållstillstånd om du uppfyller kraven för studier på gymnasial nivå.

Du kan också få förlängt uppehållstillstånd om du nu har uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasial nivå men behöver mer tid på dig för att studera färdigt.

Du som studerar på introduktionsprogram och har ett tretton månader långt uppehållstillstånd kan bara få uppehållstillstånd i tretton månader för studier på introduktionsprogram en gång till, sedan måste du gå vidare till en annan utbildning för att kunna få förlängt uppehållstillstånd igen.

När du ansöker om förlängt uppehållstillstånd därför att du behöver mer tid på dig att läsa färdigt din utbildning ska du skicka in en ny studieplan eller motsvarande planeringsdokument. Du behöver också förklara varför du inte hann bli klar med din utbildning som beräknat. Det kan till exempel bero på att du har varit sjuk eller att du inte fick godkänt på alla dina kurser trots heltidsstudier, och därför behöver mer tid på dig. Migrationsverket behöver också veta när du beräknas vara klar med din utbildning. Om det inte står i studieplanen eller planeringsdokumentet måste du lämna in ett annat intyg där det framgår.

Så ansöker du om förlängt uppehållstillstånd

Fortsatt uppehållstillstånd efter avslutade studier

Vanliga frågor och svar om förlängning av tidsbegränsade uppehållstillstånd

Vanliga frågor och svar om gymnasielagen

Efter att du har gjort ansökan

Om vi behöver mer information från dig kommer vi att kontakta dig och be dig komplettera din ansökan.

Efter beslutet

Migrationsverket skickar ofta beslutet med så kallad förenklad delgivning. Ibland får du ett brev med en kallelse till ett möte där en handläggare förklarar beslutet för dig.

Förenklad delgivning innebär att Migrationsverket skickar beslutet i ett vanligt brev till den adress du har berättat att du bor på. Dagen efter skickar vi ett nytt brev till samma adress med information om att vi har skickat ett beslut. Det gör vi för att minska risken för fel. På detta sätt anser Migrationsverket att du fått del av beslutet (blivit delgiven) två veckor efter att vi skickade det till dig. Därefter har du tre veckor på dig att överklaga beslutet.

Om adressen du har gett oss inte går att använda och du är folkbokförd i Sverige, kan beslutet och kontrollbrevet skickas till den adress du är folkbokförd på.

Tänk också på att kontrollera din post regelbundet.

Om du får uppe­hålls­till­stånd

Om du ansökte om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå i samband med att du sökte asyl för första gången kan du bli utskriven från din mottagningsenhet. Du har då inte längre rätt till dagersättning och ditt bankkort slutar fungera. Därför är det viktigt att du tar ut pengarna som finns på kortet innan du blir utskriven från Migrationsverket. Om du är under 18 år är det nu kommunen där du bor som har hela ansvaret för dig. Om du är över 18 år måste du ordna boende på egen hand.

Om du studerar på gymnasial nivå kan du ha rätt till studiestöd.

Läs mer om hur du kan få studiebidrag på CSN:s webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du får ett uppehållstillstånd kommer du att få ett uppehållstillståndskort som bevis på att du har tillstånd att vara i Sverige. Även om du har haft ett uppehållstillståndskort tidigare måste du komma till Migrationsverket för att bli fotograferad och lämna fingeravtryck igen för att du ska kunna få ett nytt uppehållstillståndskort.

Läs mer om uppehållstillståndskort

När du har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för första gången ska du folkbokföra dig hos Skatteverket så snart som möjligt. Om du är under 18 år ska du göra det tillsammans med din vårdnadshavare eller din gode man. När du går till Skatteverket ska du ta med ditt uppehållstillståndskort och en giltig identitetshandling. Om din identitetshandling finns hos Migrationsverket kan du be att få en kopia av den. Kopian ska vara undertecknad av en person på Migrationsverket som intygar att kopian stämmer överens med originalet.

Du behöver inte kontakta Skatteverket om du får förlängt uppehållstillstånd.

Läs mer om folkbokföring på Skatteverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Olika långa till­stånd

Hur länge uppehållstillståndet gäller beror bland annat på om du studerar på ett nationellt program eller ett introduktionsprogram, hur lång din utbildning är och hur långt du har kommit i dina studier.

Om du läser på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan kan du få ett uppehållstillstånd som är giltigt i tretton månader. Du kan bara få ett tretton månader långt uppehållstillstånd för studier på introduktionsprogram två gånger. Sen måste du gå vidare till en annan utbildning för att kunna få förlängt uppehållstillstånd igen.

Om du läser på ett nationellt program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, heltid på gymnasienivå på Komvux, Särvux eller folkhögskola, eller ett så kallat yrkespaket, får du ett uppehållstillstånd som är giltigt utbildningens planerade längd och ytterligare sex månader. Därför behöver Migrationsverket ha ett planerat slutdatum för dina studier att utgå ifrån när vi bestämmer hur länge ditt uppehållstillstånd ska gälla. Beroende på hur lång tid du har kvar på din utbildning kommer alltså tillståndstiden att bli olika lång.

Efter studi­erna

När du är klar med dina studier kan du ha rätt att stanna kvar i Sverige i upp till sex månader för att söka arbete.

Om du av någon anledning har mindre än sex månader kvar på ditt uppehållstillstånd när du är klar med dina studier, kan du ansöka om förlängt uppehållstillstånd för att söka arbete. Du kan då få ett förlängt uppehållstillstånd så att den sammanlagda tillståndstiden blir sex månader från det datum som du slutförde dina studier. När du ansöker om detta arbetstillstånd ska du skicka in ditt examensbevis eller ett intyg som visar vilket datum du slutförde dina studier.

Om du har så kort tid kvar på ditt nuvarande uppehållstillstånd att du måste ansöka om förlängt uppehållstillstånd innan du får ditt examensbevis eller motsvarande intyg kan du istället skicka in ett intyg som visar att du snart kommer att slutföra dina studier. När du har slutfört dina studier ska du komplettera din ansökan genom att skicka in ett nytt intyg som visar vilket datum du blev klar.

Så ansöker du om förlängt uppehållstillstånd

Läs mer om permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare

Om du börjar arbeta

I de flesta fall får du som studerar på gymnasial nivå ett uppehålls- och arbetstillstånd (UAT) som innebär att du har rätt att arbeta vid sidan om studierna. Efter studierna kan du ha rätt till permanent uppehållstillstånd om du antingen har ett arbete eller har startat ett företag som du kan försörja dig på.

Om du är under 25 år måste du visa att du har fullföljt din gymnasieutbildning för att kunna ansöka om permanent uppehållstillstånd. Du måste även uppfylla en rad andra krav för att få permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare.

Läs mer om permanent uppehållstillstånd som anställd eller egen företagare

Familj

Du har möjlighet att återförenas med din närmaste familj när du har fått uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå om du har flyktingstatus eller status som alternativt skyddsbehövande. För att kunna återförenas med dina föräldrar måste du vara under 18 år.

Om du har fått avslag på din asylansökan och har fått ett av- eller utvisningsbeslut har din familj i de flesta fall inte möjlighet att få uppehållstillstånd för att flytta till dig i Sverige. Det gäller även om du får uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå.

Läs mer om hur din familj ansöker om uppehållstillstånd för att flytta till dig

Om du får avslag

Du kan få avslag på din ansökan om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå men ändå få tidsbegränsat uppehållstillstånd om du bedöms ha skyddsskäl. Om du inte har skyddsskäl och inte heller uppfyller kraven för uppehållstillstånd på grund av studier på gymnasial nivå, eller någon annan grund, måste du lämna landet.

Om du sedan tidigare har ett beslut om utvisning, men fick stanna med uppehållstillstånd enligt till exempel den så kallade nya gymnasielagen, så gäller normalt det tidigare beslutet om utvisning om du får avslag på din ansökan om förlängning, vilket i regel betyder att du ska lämna Sverige. En handläggare kommer att förklara för dig vad som gäller i ditt fall.

Nya gymna­si­e­lagen

Under 2018 kunde många unga personer som hade fått avslag på sin ansökan om asyl, och som hade hunnit fylla 18 medan de väntade på beslut, ansöka om uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå enligt den så kallade nya gymnasielagen. Sista dagen för att ansöka om uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen var den 30 september 2018, men de personer som fick tillstånd enligt denna bestämmelse kan nu ansöka om förlängt uppehållstillstånd för att stanna i Sverige och fortsätta sina studier.

Du som fick uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå i tretton månader enligt den så kallade nya gymnasielagen, kan ansöka om förlängt uppehållstillstånd på samma sätt som andra som studerar på gymnasial nivå. Det är viktigt att du ansöker om förlängning innan ditt nuvarande uppehållstillstånd slutar gälla, och du måste visa att du har påbörjat dina studier för att du ska kunna få förlängt uppehållstillstånd.

Om du läser på ett introduktionsprogram kan du få uppehållstillstånd i ytterligare tretton månader. Du kan bara få förlängt uppehållstillstånd för studier på introduktionsprogram en gång, sedan måste du gå vidare till en annan utbildning.

Om du läser på ett nationellt program på gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller på gymnasienivå på Komvux, Särvux eller folkhögskola, eller ett så kallat yrkespaket kan du få ett uppehållstillstånd som gäller utbildningens längd och ytterligare sex månader.

Så ansöker du om förlängt uppehållstillstånd

Vanliga frågor och svar om gymnasielagen

Sidan senast uppdaterad: 2021-05-07